Projekty 2014-2020

Promocja ekologii na terenie Północnej Jury poprzez edukacyjne warsztaty tworzenia ogrodów w słoiku, leśnych obrazów z mchu a także produkcja filmu, zakup i dystrybucja wśród mieszkańców mieszanek dzikich kwiatów

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Celem operacji była promocja i edukacja ekologiczna mieszkańców obszaru Stowarzyszenia PPJ poprzez organizację warsztatów oraz produkcję filmu promującego dbałość o środowisko a także tworzenie sprzyjających warunków do powstawania miododajnych łąk kwietnych dla pszczół.

Potrzeba realizacji projektu o charakterze promocyjnym i edukacyjnym w zakresie ekologii na terenie Północnej Jury wynikała z diagnozy zawartej w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność. Walory przyrodnicze Północnej Jury wymagają odpowiedniej troski i systematycznych działań z uwagi na niski poziom edukacji ekologicznej mieszkańców. Przeprowadzone warsztaty miały inspirować do zakładania i obserwowania mikro ekosystemów, wzmacniać wiedzę w zakresie lokalnego bogactwa przyrodniczego i ukazywać konieczność systematycznego dbania o środowisko.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach projektu przygotowano i przeprowadzono 9 dwugodzinnych warsztatów o tematyce zakładania ogrodów w szkle oraz 9 dwugodzinnych warsztatów w zakresie tworzenia leśnych obrazów z mchu. Projekt prowadzono na obszarze wszystkich 9 partnerskich gmin Stowarzyszenia PPJ: tj. Janów, Koziegłowy, Lelów, Mstów, Niegowa, Olsztyn, Poraj, Przyrów, Żarki. W każdym z zajęć wzięło udział po 15 osób. Warsztaty prowadził lektor posiadający odpowiednie kompetencje. Uczestnikami była młodzież, seniorzy, osoby w wieku produkcyjnym, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, borykającymi się z poziomem niskiej aktywności, osoby z grupy defaworyzowanej. Udział w zajęciach miał charakter otwarty - rekrutacja została przeprowadzona przy użyciu strony internetowej Partnerstwa Północnej Jury, profilu społecznościowego facebook, a także przy użyciu stron internetowych partnerskich urzędów gmin.

W związku z organizacją warsztatów konieczne było wynajęcie sal, zapewnienie uczestnikom cateringu (woda, kawa, herbata, ciastka) oraz płynów dezynfekujących, maseczek, rękawiczek dla wszystkich uczestników szkoleń w związku z pandemią COVID-19. Na potrzeby zajęć zakupiono materiały szkoleniowe (słoje, podłoże do zakładania ogrodów, rośliny, ramki, mech, materiały dekoracyjne). W ramach projektu zakupiono i rozdystrybuowano wśród mieszkańców mieszanki polskich nasion rodzimych dzikich kwiatów celem tworzenia przyjaznych miejsc dla pszczół w postaci łąk kwietnych. Był to niewątpliwie innowacyjny sposób edukowania ekologicznego. Dystrybucja nasion odbyła się w biurze Stowarzyszenia PPJ. O tej możliwości informowano na oficjalnej stronie Stowarzyszenia i portalu społecznościowym.

Dodatkowo, w ramach projektu wyprodukowano krótkometrażowy 11 minutowy film promocyjny prezentujący m.in. przebieg szkoleń z zakresu las w słoiku i eko-design - obrazy z mchu, zasoby przyrodnicze - świat roślin i zwierząt Północnej Jury, kwestie proekologicznych działań podejmowanych i realizowanych na obszarze Stowarzyszenia „Partnerstwa Północnej Jury”, a także najważniejsze informacje o jego działaniach. Film został udostępniony mieszkańcom na stronie internetowej Stowarzyszenia PPJ, a także profilu społecznościowym.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

W ramach projektu przeprowadzono 18 warsztatów w 9 gminach, w których łącznie wzięło udział 270 mieszkańców partnerskich gmin Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”. Zakupiono 500 sztuk opakowań tzw. bomb siewnych, każde zawierające ok. 18 gatunków rodzimych dzikich kwiatów o łącznej wadze 100 g, które zostały rozdystrybuowane wśród mieszkańców Partnerstwa Północnej Jury. Opracowano film krótkometrażowy (ok. 11 minutowy) przedstawiający przebieg warsztatów a w szczególności promujący zasoby przyrodnicze (florę i faunę) Północnej Jury. Projekt wzmocnił świadomość ekologiczną uczestników, w szczególności w zakresie celowości i motywacji zakładania miododajnych łąk kwietnych, jak również uświadomienia sobie jakie zasoby i walory przyrodnicze posiada obszar Partnerstwa Północnej Jury i jak wielka jest rola i odpowiedzialność jego mieszkańców w kwestii dbałości i troski o rodzime dobro przyrodnicze. Udział w warsztatach las w słoiku zachęcił do zakładania i obserwowania mikro ekosystemów, pozwalał doświadczyć procesu tworzenia lasu - od planowania użycia roślin, ich zakomponowania, po stworzenie własnego miniaturowego lasu. Z kolei uczestnicy warsztatów tworzenia zielonych obrazów z mchu wielokrotnie dziękowali za wyciszenie, doskonałą, relaksującą atmosferę pozytywnie wpływającą na samopoczucie.

Projekt zaowocował 270 zadowolonymi uczestnikami, którzy swą wdzięczność wielokrotnie wyrażali słowem „dziękuję”, „świetne warsztaty”, „super projekt”, „mam doskonałą, zieloną pamiątkę”, „spędziłem/am dobrze czas”, „czekam na kolejne warsztaty”. Powstały również miododajne łąki kwietne zakładane przez mieszkańców (w tym najmłodszych), którzy odebrali tzw. bomby siewne. Chęć tworzenia takich miejsc, to już niewątpliwie duży sukces w kwestii wzmocnienia świadomości działań proekologicznych. Doskonałym sposobem promocji walorów jurajskiej przyrody, jej zasobów jak również konieczności propagowania idei stania „na straży” dziedzictwa przyrodniczego Północnej Jury był wyprodukowany krótkometrażowy film, udostępniony we wszystkich możliwych narzędziach i kanałach internetowych.

Zaproponowane wieloaspektowe narzędzia i formy promocji proekologicznych działań na Północnej Jurze, w tym niejako żywe lekcje biologii dla najmłodszych pokoleń spotkały się z entuzjazmem lokalnej społeczności. Z pewnością, przy większym budżecie, można by było przeprowadzić więcej warsztatów, gdyż zainteresowanie udziałem w zajęciach w zakresie las słoiku czy obrazy zielone z mchu przeszło najśmielsze oczekiwania Stowarzyszenia PPJ. Organizowanie warsztatów w tej formie powinno być kontynuowane w przyszłości.


Beneficjent

Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”

Szkolna 2, 42-253 Janów

Tel: 34 327 89 43

WWW: https://www.jura-ppj.pl/

E-mail: biuro@jura-ppj.pl; motlochjerzy@gmail.com; aleksandra.stachura@jura-ppj.p


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 08.2021 - 03.2022

Zasięg lokalny - Polska śląskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 50.000,00

w tym środki z UE: 50.000,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00