Projekty 2014-2020

Smaki Gęsiny - przywrócenie tradycji hodowli, przyrządzania i jedzenia gęsiny

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Działania zrealizowane w ramach projektu — konkursu kulinarnego — Smaki Gęsiny — przywrócenie tradycji hodowli, przyrządzania i jedzenia gęsiny mają na celu przybliżenie zapomnianych lub nieznanych elementów historycznych oraz zainspirowanie Kół Gospodyń Wiejskich do ich pielęgnowania i kultywowania. Ważne jest również zaangażowanie lokalnych społeczności do działań służących promowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego dawnej wsi.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Instrumentem do realizacji niniejszego priorytetu było wykorzystanie wiedzy i doświadczenia z zakresu tradycji hodowli i przyrządzania potraw z gęsiny. Wsparciem było także doświadczenie etnografów z Muzeum Wsi Kieleckiej, którzy zaprezentowali, jak dawniej uprawiano związane z gęsiami rzemiosła, m.in. poprzez warsztaty Darcie pierza. Posłużyło to do wzmocnienia kapitału edukacyjnego uczestników konkursu i warsztatów tematycznych oraz osób odwiedzających Park Etnograficzny w Tokarni. 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Rezultatem operacji było przeprowadzenie konkursu kulinarnego Smaki Gęsiny dla kół gospodyń wiejskich – wzięło w nim udział 8 zespołów (25 osób). Przeprowadzono również warsztaty z obrzędowości ludowej, które przedstawiały tradycje kultywowane na obszarach wiejskich.

Operacja przybliżyła osobom uczestniczących w projekcie unikatowy specjał kulinarny regionu świętokrzyskiego wraz z nawiązaniem do jego źródła historycznego. Zaplanowane działania zaktywizowały środowisko mieszkańców małych, wiejskich miejscowości. Zostało to osiągnięte poprzez zaproszenie do współorganizacji wydarzenia osób działających w środowiskach wiejskich i wywodzących się z KGW.

Ze względu na unikatowość miejsca, jakim jest Park Etnograficzny w Tokarni, realizacja konkursu kulinarnego była najlepszą formą zaprezentowania dziedzictwa kulturowego regionu świętokrzyskiego. Wyjątkowość otoczenia, w którym odbyły się warsztaty z obrzędowości ludowej sprawiły, że przedsięwzięcie było niezwykle atrakcyjne dla Kół Gospodyń Wiejskich. Park Etnograficzny w Tokarni oprócz zabytkowej zagrody, w której przeprowadzono Darcia pierza, posiada także w okalającym skansenie inne elementy historyczne świętokrzyskiej wsi.

Operacja przyczyniła się do upowszechnienia wiedzy o niezwykłych wartościach gęsiny, jako jednego z najbardziej pożądanych, naturalnych produktów o niezwykłych właściwościach zdrowotnych oraz smakowych.


Beneficjent

Muzeum Wsi Kieleckiej

Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce

Tel: 41 34 492 97

E-mail: poczta@mwk.com.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 07.2023 - 10.2023

Zasięg regionalny - Polska świętokrzyskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 25.544,07

w tym środki z UE: 16.253,69

z budżetu państwa: 9.290,38

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00