Projekty 2014-2020

Mało znane rośliny energetyczne i możliwości ich wykorzystania w gospodarstwie rolnym

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Celem operacji było zwiększenie wiedzy wśród 50 uczestników projektu na temat uprawy topinamburu, miskanta olbrzymiego i róży wielokwiatowej oraz możliwości ich wykorzystania w celach energetycznych. Ma to zachęcić rolników do uprawy tych roślin oraz do zagospodarowania trudnych w uprawie terenów rolniczych i nieużytków. Ważnym elementem operacji była konferencja oraz wyjazd studyjny do gospodarstwa rolnego zajmującego się uprawą roślin energetycznych, co pozwoliło na podniesienie wiedzy i zaznajomienie się z agrotechniką z tego zakresu. 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Świętokrzyska Izba Rolnicza ze względu na ważność i ciekawość tematu wyszła z inicjatywą przybliżenia zagadnień grupie osób zainteresowanych uprawą roślin energetycznych. Forma konferencji została wybrana ze względu na możliwość dotarcia do szerokiej grupy odbiorców z terenu województwa świętokrzyskiego oraz bezpośredniego przekazu zagadnień od ekspertów. Przewidziana na zakończenie konferencji dyskusja pozwoliła na uzyskanie odpowiedzi na wszelkie pytania oraz stworzyła możliwość wyjaśnienia wątpliwości przez ekspertów i możliwości podzielenia się poglądami w grupie osób rekrutowanych na konferencję.

Następnie wyjazd studyjny pokazał uprawę od strony praktycznej. 31 sierpnia 2022 r. w Ekologicznym Gospodarstwie pana Szymona Płusy odbiorcom projektu zaprezentowano plantację i sposoby uprawy topinambura jako rośliny energetycznej, odbył się pokaz ścinania łodyg i kopania bulw. Pokazano, jak przygotować produkcję peletu z łodyg i bulw topinambura. Zaprezentowano również sadzonki miskanta olbrzymiego i róży wielkokwiatowej. Podano praktyczne wskazówki wynikające z agrotechniki tych roślin.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Rezultatem projektu było przeszkolenie grupy 50 osób, które nabytą wiedzę będą mogły wdrażać w swoich gospodarstwach, co wpłynie pozytywnie na wzrost ich dochodów, a tym samym na poprawę jakości życia. Ich przykład oddziałuje pozytywnie na innych mieszkańców obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego.

Realizacja operacji w postaci konferencji połączonej z wyjazdem studyjnym jest najbardziej odpowiednią metodą do osiągnięcia zamierzonych celów, tj. zapoznania z danym tematem 50-osobowej grupy docelowej i zaprezentowania jej określonych zagadnień merytorycznych popartych przykładami praktycznymi z gospodarstwa prowadzącego już takie formy działalności. Jest to bardzo ważny element procesu edukacyjnego — uczenie się przez doświadczenie, w którego trakcie można podjąć dyskusję, wyrazić opinie i dokonać wymiany poglądów.


Beneficjent

Świętokrzyska Izba Rolnicza

Chopina 15/3, 25-325 Kielce

Tel: 41 341 10 68

WWW: http://www.sir-kielce.pl

E-mail: biuro@sir-kielce.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

I. Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Działanie PROW:

Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 05.2022 - 10.2022

Zasięg wojewódzki - Polska świętokrzyskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 33.749,99

w tym środki z UE: 21.475,12

z budżetu państwa: 12.274,87

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00