Projekty 2014-2020

Budowa targowiska w Jaraczewie

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Na podstawie diagnozy stanu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaraczewo została podjęta decyzja o poprawie i uporządkowaniu funkcji gospodarczych. Miało to wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy i rozwój drobnej przedsiębiorczości oraz instytucji otoczenia biznesu. Projekt zakładał zmianę przeznaczenia zaniedbanego dotychczas, nieuporządkowanego i unikanego miejsca ma terenie Jaraczewa.

Istotą realizacji projektu było stworzenie miejsca promującego lokalną produkcję rolniczą, również wytwarzaną w systemie ekologicznym, dzięki któremu lokalna społeczność będzie miała dostęp do rodzimych produktów a lokalni przedsiębiorcy szerszy dostęp do rynku zbytu.

Grupę docelowa projektu stanowią mieszkańcy powiatu jarocińskiego.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Projekt wpisał się w Strategię Rozwoju Gminy Jaraczewo na lata 2016-2026, jako wspieranie rozwoju gospodarczego gminy oraz poprawę warunków dla rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolnego. Przygotowane zostały niezbędne dokumenty, m.in.: uchwała rady gminy, kosztorys inwestorski oraz pozwolenie na budowę.

W ramach projektu wykonano:

 • roboty budowlane hali targowej oraz montaż instalacji elektrycznej
 • roboty budowlane toalet wraz z montażem instalacji elektrycznej           i sanitarnej
 • zagospodarowanie terenu
 • utwardzenie i wykonanie parkingu
 • zagospodarowanie terenów zielonych
 • posadowienie małej architektury miejskiej
 • postawienie hali namiotowej

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Realizacja projektu wpłynęła na:

 • poprawę jakości życia mieszkańców
 • uporządkowanie przestrzeni
 • zwiększenie atrakcyjności estetycznej i gospodarczej
 • poprawę warunków dla rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolnego
 • promocję przetwórstwa lokalnego oraz produktów ekologicznych                     

Rolnicy (sprzedawcy) mają możliwość na szybką sprzedaż płodów rolnych (w tym półproduktów). W trakcie rozmów mogą pozyskać informacje o preferencjach konsumentów/klientów. Mają również możliwość zapoznać się z ofertą konkurentów, poznać techniki sprzedaży bezpośredniej oraz zaobserwować sposoby eksponowania produktów. Targowisko to także miejsce nauki technik sprzedaży i aktywnej rozmowy sprzedażowej oraz pozyskanie informacji o nowościach produkcyjnych.

Dlaczego projekt zasługuje na miano dobrej praktyki?

Dotychczas zaniedbane, nieuporządkowane i unikane miejsce stało się  aktywne, tętniące życiem, spełniające zamierzoną rolę. Targowisko przyczyniło się do wsparcia rozwoju gospodarczego gminy oraz pozytywnie wpłynęło na poprawę warunków dla rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolnego oraz na wymianę doświadczeń.

 


Beneficjent

Gmina Jaraczewo

ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo

Tel: 62 274 74 102

WWW: www.jaraczewo.pl

E-mail: ug@jaraczewo.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

II. Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej.

III. Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M07-Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 09.2016 - 08.2018

Zasięg lokalny - Polska wielkopolskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 1.438.084,24

w tym środki z UE: 844.325,92

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 593.785,32

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00