Projekty 2014-2020

XX Triada Teatralna pn. Weselna

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Potrzeba realizacji operacji wynika z ograniczonego dostępu mieszkańców małych miasteczek oraz mieszkańców wsi do instytucji kulturalnych takich jak: teatry, galerie sztuki, pracownie artystyczne. Dzięki realizacji tej operacji mieszkańcy (dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy) wsi i małych miasteczek mogli zdobywać nowe umiejętności podczas warsztatów oraz poznawać się nawzajem – integrować, obcując ze sztuką i bezpośrednio jej doświadczając. Operacja składała się z części artystycznej, podczas której prezentowano spektakle teatralne oraz części praktycznej tj. warsztatów śpiewu, tańca, teatralnych oraz warsztatów ulicznych – zabaw tanecznych, podczas których do wspólnej „zabawy” angażowano zwykłych przechodniów. Wybór grupy docelowej był celowy: chęć rozwijania się, zdobywania nowych umiejętności oraz doświadczeń przez dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów oraz osoby niepełnosprawne wpływać będzie na wzmocnienie poczucia własnej wartości, samoakceptacji, budując przy tym postawy prospołeczne w tym tolerancję. Realizacja operacji przyczyniła się także do polepszenia jakości życia mieszkańców wsi i małych miasteczek.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach operacji przeprowadzono cykl warsztatów: tanecznych, teatralnych, śpiewu ludowego, plastyki obrzędowej a także tradycyjnego wypieku chleba.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Efektem realizacji operacji była aktywizacja mieszkańców wsi i małych miasteczek na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu. Uczestnictwo w tego typu operacji aktywizuje różne grupy społeczne, w tym osoby starsze, młodzież, dzieci oraz osoby wykluczone społecznie np. osoby niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie, jak również mniejszości narodowe mieszkające na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dzięki tego typu operacji pobudzona została kreatywność ludności zamieszkującej wsie i małe miasteczka, co z kolei może przyczynić się do ukierunkowania nowopoznanych umiejętności do rozwoju personalnego, zawodowego oraz postaw przedsiębiorczych.

Triada teatralna to impreza nietypowa. Wbrew coraz częściej organizowanym zabawom i festynom stawiającym na najprostszą rozrywkę, Triada proponuje uczestnikom spotkania z teatrem, w jego tradycyjnej formie. Okazuje się jednak, że możliwość obcowania z prawdziwą sztuką jest dla wielu ludzi dużą atrakcją i chcą uczestniczyć w organizowanych warsztatach związanych ze sztuką teatralną. Operacja zasługuje na miano „dobrej praktyki” również z tego powodu, że od 20 lat przekonuje mieszkańców regionu o tym, że sztuka nie musi być nieprzystępna i trudna a wręcz przeciwnie – może dawać dużo radości ale i prowokować do rozwoju.  


Beneficjent

Dębnowski Ośrodek Kultury

Ul. Daszyńskiego 20, 74-400 Dębno

Tel: 95 760 23 00

WWW: dok.org.pl

E-mail: kulturadebno@gmail.com


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 07.2016 - 07.2016

Zasięg regionalny - zachodniopomorskie , lubuskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 10.000,00

w tym środki z UE: 10.000,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00