Projekty 2014-2020

Pracownia ceramiczna

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Pomysł projektu „Pracownia ceramiczna Katarzyna Głowacka” zakładał realizację celów ekonomicznych oraz stabilizację zawodową na rynku pracy. Dodatkowo dawał szanse na realizację pasji uczestniczki projektu związanej z pracownią ceramiczną.

Głównym celem projektu było podjęcie i rozwój działalności gospodarczej oraz utworzenie miejsca pracy w formie samozatrudnienia. Prowadzenie działalności miało służyć szerzeniu kultury poprzez organizowanie i prowadzenie warsztatów i wystaw artystycznych. Wiązało się to z wprowadzeniem nowego produktu i usługi na rynek objęty aktywnością Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto” (LGD). Projekt zakłada stopniowe zwiększanie liczby nowych klientów oraz wzrost udziału w rynku.

Grupę docelową stanowią dzieci, młodzież i dorośli z powiatu wrzesińskiego.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach projektu, na podstawie umowy dzierżawy, pozyskano lokal użytkowy na okres 5 lat, który poddano modernizacji, przystosowując go do potrzeb prowadzonej działalności.

Zakupiono niezbędny sprzęt:

  • piece do wypalania ceramiki,
  • formy,
  • wyposażenie pracowni – regały, krzesła, stoły.

Na dachu budynku zamontowano instalację solarną.

Uczestniczka projektu zdobyła niezbędne kwalifikacje, m.in. ukończyła studia magisterskie na kierunku Edukacja Artystyczna z zakresie Sztuk Plastycznych, o profilu pokrywającym się z zakresem działań w planowanej działalności.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Rezultatem projektu było podjęcie działalności gospodarczej i utworzenie jednego miejsca pracy. Dodatkowo możliwość rozwoju zawodowego poprzez inwestycje w pasję, dzielenie się zainteresowaniami z innymi, kultywowanie i promocja dziedzictwa lokalnego oraz promowanie starych zawodów (garncarstwo).

Na podstawie ankiety wyłonione zostały grupy docelowe. Są to: dzieci i młodzież w wieku 6 -10 lat oraz kobiety 30+. Ankieta pozwoliła na stworzenie planu usług: warsztatów ceramicznych ze szkliwa lub lepienia dla dzieci i dla dorosłych oraz warsztatów dla grup zorganizowanych. Dodatkowo organizowane będą warsztaty świąteczne i okolicznościowe.  

Co zdecydowało o sukcesie projektu?

Innowacyjność projektu polega na utworzeniu przedsiębiorstwa oferującego usługi wcześniej nieznane i niedostępne na obszarze LGD. Nowoczesność i nowatorstwo podkreśla forma ich realizacji oraz profesjonalna organizacja zajęć przez osobę gruntowanie przygotowaną, z wieloletnim doświadczeniem teoretycznym i praktycznym.

Doświadczenia z realizacji?

Przeprowadzono analizę rynku, która wskazała brak konkurencji na obszarze LGD oraz duży popyt na organizację zajęć hobbystyczno - edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu edukacji artystycznej i sztuk plastycznych, ze szczególnym naciskiem na ceramikę artystyczną.

Dlaczego projekt zasługuje na miano dobrej praktyki?

Na rynek wprowadzony został nowy produkt w postaci warsztatów ceramicznych i twórczych, promujących kulturę wysoką i aktywizujących mieszkańców, przez nowatorski sposób prowadzenia. Uczestnicy mają okazję brać udział w cyklicznych spotkaniach poprzez możliwość wykupienia karnetów.

Pracownia zasilana jest z odnawialnych źródeł energii, co sprzyja ekologii i ma znaczenie ekonomiczne.


Beneficjent

Katarzyna Głowacka

ul. Leśna 48, Czeszewo, 62-322 Orzechowo

Tel: 509 211 507

E-mail: katarzynastawicka91@gmail.com


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 03.2017 - 04.2019

Zasięg regionalny - Polska wielkopolskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 100.000,00

w tym środki z UE: 100.000,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00