Projekty 2014-2020

Kierunek Rozwój

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Uczestnikami operacji byli mieszkańcy obszarów wiejskich województw mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego w szczególności kobiety, zrzeszone w grupach formalnych lub nieformalnych, których celem jest rozwój lokalny i poprawa sytuacji społeczno – zawodowej na obszarach wiejskich.

Realizacja operacji odpowiada na oddolne potrzeby i inicjatywy mieszkańców obszarów wiejskich, którzy poszukują wiedzy i nowych doświadczeń dotyczących opartych o dziedzictwo kulturowe - folklor, zwyczaje i tradycje, w tym kulinarne. Operacja kształtuje u jej uczestników świadomość funkcji społecznych i pozarolniczych gospodarstw rolnych, wpływających na poprawę życia na obszarach wiejskich.

Jedną z szans uzyskania równowagi ekonomicznej i społecznej na obszarach wiejskich jest promocja zrównoważonego rozwoju tych obszarów. Zrealizowana operacja z jednej strony umożliwiła eksponowanie dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i tradycji lokalnych społeczności (konkurs „Skarby Europy zaklęte w szkle”, wymiana dobrych praktyk), z drugiej strony – poprawę jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich (poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wskazanie możliwości pozyskania dodatkowych źródeł dochodu i stworzenia miejsc pracy w gospodarstwie rolnym, promowanie produkcji żywności dobrej jakości, co z kolei jest niezwykle ważne w procesie wspierania tworzenia krótkich łańcuchów dostaw).

Cel operacji: Uzyskanie równowagi ekonomicznej i społecznej na obszarach wiejskich województw mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.

Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie udziału grup formalnych i nieformalnych w organizowaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
 2. Rozwój współpracy regionalnej i międzyregionalnej i budowanie relacji partnerskich.
 3. Poinformowanie uczestników Operacji o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym (możliwości i źródła finansowania działań na obszarach wiejskich, w tym wykorzystanie środków z PROW 2014 – 2020 i KSOW na rozwój obszarów wiejskich, informacje w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, w obszarze małego przetwórstwa lokalnego, zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich).
 4. Wykazanie, że produkty lokalne i tradycyjne (rzemiosło, żywność) stanowią szansę rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
 5. Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i tradycji na obszarach wiejskich.
 6. Promowanie włączenia społecznego, w szczególności kobiet, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Projekt zakładał zorganizowanie dwudniowej konferencji połączonej z warsztatami rozwoju osobistego, międzyregionalnym konkursem „Skarby Europy zaklęte w szkle” oraz prezentacją działalności uczestników, poświęconej promocji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności dziedzictwa kulturowego, kulinarnego, kultywowania tradycji. Konferencja odbyła się w Olsztynie w dniach 12 – 13 października 2017 r.

Konkurs „Skarby Europy zaklęte w szkle” ogłoszony został w czerwcu 2017 r. Pierwszy  etap konkursu polegał na przesłaniu do dnia 31 sierpnia 2017 r. zgłoszenia wraz z przepisami. Udział w konkursie był jednoznaczny z udziałem w konferencji „Kierunek Rozwój” – oznaczało to, że nabór do konkursu był jednocześnie naborem uczestników konferencji. W drugim etapie organizatorzy do dnia 30 września 2017 r., po dokonaniu oceny nadesłanych do konkursu przepisów, wyłonili grupy finalistów, które w kolejnym etapie (podczas konferencji „Kierunek Rozwój”) miały za zadanie zaprezentować wykonane przetwory. Finaliści konkursu stali się automatycznie uczestnikami konferencji „Kierunek Rozwój”. W trzecim etapie, podczas konferencji, 21 grup zaprezentowało łącznie 66 przetworów.

Podczas konferencji odbyła się prezentacja przygotowana przez uczestników działań podejmowanych przez grupy formalne i nieformalne z województw pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego, wymiana doświadczeń, prezentacje dobrych praktyk. Zaprezentowały się następujące grupy: Koło Gospodyń Wiejskich w Pietrzwałdzie, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Stowarzyszenie „Wrzosowisko”, Koło Gospodyń Wiejskich Brzóski Tatary, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostaszewo, „Wichrowe Wzgórze”, „Nie tylko praca”, Koło Gospodyń Wiejskich Sąsiadki, Koło Gospodyń Naprom, K.R. KGW Zblewo, „Nasze przysmaki”, Koło Gospodyń Wiejskich Wola Zambrowska, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Klimy, Koło Gospodyń Wiejskich Lipy, LGD „Zielone Sioło”, Koło Gospodyń Wiejskich w Lemanie, Stowarzyszenie „Sami Swoi Jędrychowo”, Koło Gospodyń Wiejskich Długi Kierz „Marzëbiónczi”, Stowarzyszenie KGW w Lemanie, Stryjenki, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ciemnoszyje. Ponadto, przez cały czas trwania konferencji na sali konferencyjnej rozstawione były stoły ekspozycyjne, na których uczestnicy prezentowali przykłady swoich działań (żywność, rękodzieło) oraz przetwory zgłoszone do konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle”.

W ramach konferencji odbyły się Warsztaty rozwoju osobistego – celem warsztatów było pobudzenie uczestników do dalszego działania, umożliwienie im rozwoju w życiu osobistym, społecznym i zawodowym, co będą mogli przełożyć na podejmowanie kolejnych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

W trakcie konferencji odbyła się ocena przetworów oraz wręczenie nagród w konkursie. Celem konkursu była promocja przetworów domowych wykonanych z surowców zebranych/wyprodukowanych  na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego i mazowieckiego, zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych, promocja tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego. Konkurs skierowany był do grup formalnych i nieformalnych (organizacji zrzeszających pełnoletnie osoby fizyczne, kół gospodyń wiejskich) działających na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego i mazowieckiego. 

Przedmiotem konkursu były przetwory domowe oceniane w następujących kategoriach:

 • domowe przetwory z owoców (w tym jagody, borówki, jeżyny, żurawiny itp.);
 • domowe przetwory z warzyw (w tym grzyby leśne);
 • domowe przetwory mięsne i rybne;
 • nalewki.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 27 grup, które nadesłały 85 przepisów. W drugim etapie organizatorzy do dnia 30 września 2017 r., po dokonaniu oceny nadesłanych do konkursu przepisów, wyłonili grupy finalistów, które w kolejnym etapie (podczas konferencji „Kierunek Rozwój”) miały za zadanie zaprezentować wykonane przetwory.

Finaliści konkursu stali się automatycznie uczestnikami konferencji „Kierunek Rozwój”. W trzecim etapie, podczas konferencji, 21 grup zaprezentowało łącznie 66 przetworów.

 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Osiągnięte efekty realizacji operacji:

 • udział 80 osób w konferencji, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet (70 kobiet i 10 mężczyzn wzięło udział w konferencji);
 • nawiązanie przez uczestników nowych kontaktów regionalnych i ponadregionalnych; zapoznanie się, przez uczestników operacji, z projektami odmiennymi od tych przez nich realizowanych (kulinarne, rękodzieło), a także projektami realizowanymi przez osoby niepełnosprawne dla innych niepełnosprawnych mieszkańców obszarów wiejskich;
 • wzrost wiedzy uczestników w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i tradycji, tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, w obszarze małego przetwórstwa lokalnego, zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich; będący efektem poinformowania uczestników operacji o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym;
 • wzrost zainteresowania wytwarzaniem produktów i potraw wywodzących się z regionalnych tradycji kulinarnych.

 

Zrealizowana operacja przyczyniła się do uzyskania równowagi ekonomicznej i społecznej na obszarach wiejskich województw mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów. Poprzez zrealizowane działania uczestnicy operacji zostali pobudzeni do wdrażania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wystąpił szeroki efekt mnożnikowy ze względu na przekazanie wiedzy przez uczestników konferencji w środowiskach lokalnych, co przełoży się na organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć. Dzięki przekazanym informacjom dot. krótkich łańcuchów dostaw i w obszarze małego przetwórstwa, które zostaną wykorzystane w praktyce nastąpi lokalny rozwój gospodarczy. Wzrost zainteresowania wytwarzaniem produktów regionalnych, folklorystycznych (kulinaria, rękodzieło), przyczyni się nie tylko do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, ale wspomoże rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, poprzez możliwość sprzedaży tych produktów. Nastąpi wzrost wykorzystania środków w ramach PROW 2014 – 2020.

Realizacja operacji przyczyniła się do rozwoju współpracy regionalnej i międzyregionalnej i budowania relacji partnerskich. Wyeksponowane i wypromowane zostało dziedzictwo kulturowe, kulinarne i tradycja na obszarach wiejskich. Realizacja operacji dała możliwość eksponowania wartości polskiej kultury, z jej regionalną różnorodnością i dziedzictwem lokalnych społeczności z jednej strony, a poprawą jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich z drugiej. Realizacja operacji przyczyniła się zarówno do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, jak i rozwoju osobistego jej uczestników.

Dzięki realizacji operacji możliwe było zarówno zrealizowanie potrzeb i inicjatyw oddolnych mieszkańców obszarów wiejskich, którzy wyrażali chęć edukacji i zdobywania nowych doświadczeń, jak również potrzeba promowania folkloru, zwyczajów i tradycji oraz funkcji społecznych i pozarolniczych gospodarstw rolnych, wpływających na poprawę życia na obszarach wiejskich.

Realizacja operacji przyczyniła się zarówno do rozwoju osobistego jej uczestników, jak i rozwoju edukacyjnego, pozyskania wiedzy merytorycznej i praktycznej m.in. podczas wymiany dobrych praktyk dot. promocji jakości życia na wsi i wsi jako miejsca do życia i rozwoju osobistego. Dzięki temu uczestnicy operacji zyskali kolejny impuls do działania na rzecz swych małych ojczyzn i zostali zaktywizowani do kolejnych działań we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju swoich lokalnych środowisk.

Wartością dodaną operacji jest chęć organizacji tego typu konferencji oraz konkursu w pozostałych województwach (pomorskim, podlaskim, mazowieckim) zgłaszana przez uczestników operacji.  Ponadto, informacja o zrealizowanej operacji znalazła się na stronach internetowych Partnerów oraz urzędów gmin z terenów działalności grup uczestniczących w konferencji i konkursie, co oznacza że wystąpił szeroki efekt mnożnikowy i wielu mieszkańców zarówno obszarów wiejskich, jak i miejskich mogło zapoznać się z zrealizowaną operacją „Kierunek Rozwój”.

Wartością dodaną operacji jest również udział w konferencji niepełnosprawnych mieszkańców obszarów wiejskich, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, którzy przekazali wiele cennych informacji na temat działalności skierowanej do osób niepełnosprawnych.


Beneficjent

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

ul. Lubelska 43a, 10-410 Olsztyn,

Tel: 89 534-05-67

WWW: http://www.wmirol.org.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 06.2017 - 10.2017

Zasięg regionalny - mazowieckie , podlaskie , pomorskie , warmińsko-mazurskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 28.057,05

w tym środki z UE: 24.057,05

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 4.000,00