Projekty 2014-2020

Żłobek EmiLudki

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Wnioskodawczyni zdiagnozowała zapotrzebowanie na usługi dziennej opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez rozeznanie rynku, specjalistyczne artykuły branżowe, a także udział w targach edukacyjnych. Ponadto zasięgnęła informacji w Urzędzie Miejskim Trzcianki. Z danych jasno wynikało, że istnieje potrzeba utworzenia dodatkowych miejsc dziennej opieki nad dziećmi. Poza tym rosnąca świadomość pro-edukacyjna rodziców sprawia, że istnieje zapotrzebowanie na żłobki innowacyjne, które poza tradycyjną opieką wdrażają innowacyjne programy, co przekłada się na poprawę warunków edukacyjnych.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Celem utworzenia nowej działalności gospodarczej na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego był rozwój przedsiębiorczości oraz umożliwienie mieszkańcom korzystania z usług, związanych z dzienną opieką nad dziećmi. Głównym profilem działalności firmy jest utworzenie i funkcjonowanie niepublicznego żłobka, który sprawuje opiekę nad 15 dzieci. Wnioskodawczyni zmodernizowała istniejący lokal, dostosowując go do potrzeb opiekuńczo-wychowawczych, wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Uzyskała wszystkie niezbędne pozwolenia i decyzje, w tym wpis do miejskiego rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Trzciance.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Rezultatem jest samozatrudnienie oraz stworzenie 2 nowych miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem grupy defaworyzowanej czyli kobiet. Ponadto możliwość rozwoju zawodowego poprzez inwestycje w pasje, dzielenie się zainteresowaniami z innymi, promowanie innowacyjnych usług edukacyjnych i nowoczesnych form dydaktycznych. Dodatkowo w żłobku wykorzystuje się urządzenia o wysokiej klasie energetycznej co zmniejsza emisję CO2 do atmosfery.


Beneficjent

Emilia Andrzejak

ul. Chopina 15/3, 64-980 Trzcianka

Tel: 609 887 199

WWW: www.emiludki.com

E-mail: emilia-andrzejak@o2.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 03.2019 - 05.2019

Zasięg lokalny - wielkopolskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 50.000,00

w tym środki z UE: 50.000,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00