Projekty 2014-2020

Konkurs na projekty współpracy

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Działanie dotyczące projektów współpracy w ramach PROW 2014-2020 (19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania) jest wciąż słabo wykorzystane i Krajowa Siec Obszarów Wiejskich mogłaby zapewnić wsparcie lokalnym grupom działania (LGD) poprzez promocje projektów współpracy. Ważną kwestią jest również przyjrzenie się realizacji współpracy pomiędzy LGD oraz zachęcanie ich do dzielenia się dobrymi praktykami i nawiązywania współpracy z innymi partnerami. Warto także uświadomić szerokiej opinii publicznej jak wiele interesujących i różnorodnych działań można realizować na obszarach wiejskich.

Celem konkursu było:

• Podkreślenie znaczenia projektów współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej dla rozwoju obszarów wiejskich;

• Zaznajomienie LGD z aktualną działalnością na polu współpracy, upowszechnianie wiedzy na temat zastosowanych rozwiązań i metod do wykorzystania przez innych oraz zainspirowanie LGD   do  kontynuowania współpracy w nowym okresie programowania 2021-2027;

• Wspieranie współpracy w obszarze LEADER.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W konkursie otrzymano 32 zgłoszenia, w tym 18 na projekty współpracy międzynarodowej i 14 na projekty współpracy międzyterytorialnej. Komisja Konkursowa oceniła projekty w trzech kategoriach tematycznych. Pierwsza: kapitał społeczny, dziedzictwo lokalne, druga: rozwój lokalny i trzecia turystyka. Pod pod uwagę brano następujące kryteria oceny: korzyści dla uczestników, partnerstwo i jego zasięg, wykorzystanie lokalnych zasobów, potencjał do przekazywania doświadczeń i trwałość rezultatów, wartość dodana, angażowanie grup defaworyzowanych, wpływ na rozwój regionalny, poziom innowacyjności. 

Na gali, zorganizowanej w formie wideokonferencji z udziałem 50-osób: przedstawicieli LGD realizujących projekty współpracy, przedstawicieli samorządów województw wdrażających działanie LEADER oraz ekspertów zewnętrznych uczestniczących w ocenie projektów, przyznano 13 nagród, wyróżnień i nagrodę specjalna dla 5 projektów współpracy międzyterytorialnej oraz dla 7 projektów współpracy międzynarodowej. 55 lokalnych grup działania z Polski otrzymało nagrody pieniężne.

Opracowano i wydano w wersji elektronicznej publikację „Razem, lepiej, ciekawiej. Trzydzieści dwie opowieści o wspólnocie” podsumowującą projekty zgłoszone ma konkurs. pobierz

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Zidentyfikowano 32 projekty współpracy realizowane w ramach działania LEADER. Zebrane projekty obejmowały najczęściej od 2 do 4 utworzonych partnerstw, choć są przykłady kilkunastu, a nawet dwudziestu zawiązanych partnerstw. Podjęta współpraca zaangażowała 90 różnych LGD z terenu całej Polski oraz 28 podmiotów zagranicznych z takich krajów jak Chorwacja, Czechy, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Niemcy i Węgry. Projekty dotyczyły m.in. turystyki, dziedzictwa, przedsiębiorczości, ekologii, wzmocnienia kapitału społecznego, ludzkiego, kulturowego. Były one zróżnicowane problemowo i podejmowały wyzwania w zakresie np. podniesienia jakości życia, depopulacji, starzenia się społeczeństwa, podniesienia szans na rynku pracy, budowania więzi międzypokoleniowych, kształtowania postaw tolerancji i empatii, promocji, sprzedaży żywności w gospodarstwach rolnych. Formy realizacji projektów współpracy były różnorodne: zrealizowano szkolenia, wyjazdy studyjne, obozy młodzieżowe, konferencje, przeprowadzono wiele warsztatów tematycznych i konkursów oraz turnieje, stworzono aplikacje mobilne i internetowe, zorganizowano imprezy plenerowe, wystawy, debaty, przygotowano i wydrukowano publikacje, albumy, foldery, mapy, gry planszowe i gadżety promocyjne, nagrano filmy, opracowano strony internetowe, wykonano i zamontowani tablice informacyjne na wytyczonych szlakach, zakupiono sprzęt, wyposażenie sal szkoleniowych, wybudowano siłownie, miejsca spotkań w plenerze, wiaty turystyczne i rowerowe oraz wiele innych działań związanych ze specyfiką projektów.

Wśród zgłoszonych do konkursu zdecydowanie przeważały projekty typu usługowego realizowane bez aktywnego udziału lokalnej społeczności. Niemniej jednak każdy projekt współpracy, którego istotą jest, że razem można osiągnąć więcej, niesie w sobie dużą wartość -  jest ona tym większa im większe jest zaangażowanie mieszkańców, w proces przygotowania i realizacji działań w projekcie. Bowiem projekty partycypacyjne najpełniej oddają relacje LGD z lokalnymi społecznościami opartą na współpracy.


Beneficjent

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Tel: 22-623-28-49

WWW: www.ksow.pl

E-mail: ksow@cdr.gov.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 08.2020 - 12.2020

Zasięg krajowy - Polska

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 108.952,00

w tym środki z UE: 108.952,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00