Projekty 2014-2020

Długofalowa wizja rozwoju obszarów wiejskich – perspektywa 2040

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczącej długofalowej wizji rozwoju obszarów wiejskich UE. To pierwszy krok w kierunku komunikatu Komisji, który będzie opublikowany w połowie 2021 r. Ma on na celu wsparcie debaty na temat przyszłości i priorytetów rozwojowych obszarów wiejskich i miejsca, jakie powinny zajmować w społeczeństwie. W celu stworzenia tej wizji niezbędne było przyjrzenie się, jak żyją mieszkańcy obszarów wiejskich w Europie, w tym w Polsce. 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Jednostka Centralna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich angażując się we wspólne tworzenie długoterminowej wizji rozwoju obszarów wiejskich, zleciła przeprowadzenie konsultacji społecznych, które pozwoliły zgromadzić opinie i poglądy Polaków z obszarów wiejskich, w takich kwestiach, jak: obecne potrzeby mieszkańców obszarów wiejskich, czynniki wpływające na zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich, perspektywy rozwojowe dla obszarów wiejskich, zarządzanie i samorządność na obszarach wiejskich.

Podczas całego procesu konsultacji, wizję rozwoju dla obszarów wiejskich rozważano w kontekście czterech kluczowych czynników zmiany (trendów globalnych), tj.:

 • zmiany klimatyczne i środowiskowe,
 • zmiany demograficzne (w tym urbanizacja),
 • zmiany cyfrowe i technologiczne,
 • globalizacja i lokalność (a w tym krótkie łańcuchy dostaw).

Głównym celem inicjatywy było wypracowanie idei, wniosków i pomysłów dotyczących długofalowej wizji rozwoju obszarów wiejskich, a sam projekt konsultacji przybrał postać kilkuetapowego procesu:

 1. Etap wstępny - analiza Desk Research – pozwalająca przygotować materiały dla uczestników warsztatów online (minigrup focusowych) oraz uwspólnić ich wiedzę.
 2. Etap kluczowy - minigrupy focusowe – z uwagi na pandemię koronawirusa przybrały one formę warsztatów online.
 3. Etap końcowy - metoda sędziów kompetentnych – obiektywna analiza materiałów wypracowanych przez uczestników warsztatów, dokonana przez specjalistów w swoich dziedzinach.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Kluczowym etapem projektu były mini grupy focusowe czyli warsztaty online, których zorganizowano  10. W sumie spotkało się 36 osób: lokalni liderzy, aktywiści, rolnicy oraz działacze Lokalnych Grup Działania (LGD). Uczestnicy warsztatów reprezentowali ponad 26 różnych obszarów wiejskich, a na warsztaty i rozmowy o wizji rozwoju obszarów wiejskich poświęcono ponad 20 godzin.

W wyniku przeprowadzonego procesu, powstał raport opowiadający o polskiej wizji rozwoju obszarów wiejskich.

pobierz - raport w wersji pełnej

pobierz - raport w wersji top line

Najważniejsze wnioski to m.in.:

 • Dużo niepewności związanej z planami w odległej przyszłości. Pandemia pokazała mieszkańcom obszarów wiejskich, że nawet najlepszy plan, może nie oprzeć się czynnikom zewnętrznym.
 • Konieczność reformy polskiego rolnictwa w kierunku regeneratywnym i ekologicznym. Niezbędne jest stworzenie warunków i logistyki, która wspierać będzie krótkie łańcuchy dostaw.
 • Ważnym potencjałem Polski, jako członka UE, jest natura i środowisko. Brak nam dziś jednak spójnej strategii środowiskowej, a przez to i edukacji opierającej się na najnowszej wiedzy.
 • Kluczowa dla wielu obszarów wiejskich jest działalność Lokalnych Grup Działania. Należy szukać nowych form wsparcia i finansowania właśnie dla LGD.

 


Beneficjent

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie

Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Tel: 226232849

WWW: www.ksow.pl

E-mail: ksow@cdr.gov.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

II. Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej.

III. Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

IV. Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.

V. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym.

Działanie PROW:

Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 11.2020 - 12.2020

Zasięg krajowy - Polska

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 87.945,00

w tym środki z UE: 87.945,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00