Projekty 2014-2020

QUEST umożliwi innowacyjne zwiedzenie

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Pomysł na opracowanie i realizację projektu questowego, pojawił się podczas udziału LGD "Dolina Rzeki Grabi" w międzynarodowym projekcie – ENSURE, dofinansowanym w ramach programu Europe for Citizens. Dzięki nawiązaniu współpracy z Federacją Gmin Madrytu (zrzesza 179 gmin) opracowano wspólny, innowacyjny projekt. Nowatorskim podejściem było przede wszystkim wdrożenie znacząco udoskonalonego produktu jakim są questy – nieoznakowane szlaki turystyczne, wykorzystujące lokalne zasoby przyrodnicze, historyczne, kulturowe i społeczne.

Operacja jest kontynuacją realizowanego wcześniej projektu współpracy z trzema partnerami, w ramach którego powstało 35 ścieżek questowych. 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

  • Zorganizowanie spotkania informacyjnego, spotkań edukacyjnych z zakresu metodologii questów (1 spotkanie w każdej gminie członkowskiej – 9 spotkań) oraz konferencji podsumowującej projekt dla łącznej grupy 130 osób.
  • Pozyskanie Patronatu Honorowego Marszałka Województwa Łódzkiego nad organizowaną konferencją.  
  • Zorganizowanie dwóch spotkań metodologicznych (wyjazdy studyjne dla 10 osób do Hiszpanii).
  • Opracowanie 10 nowych questów metodą ekspercką i modyfikacja 26 już istniejących.  
  • Zmodyfikowanie ogólnopolskiej bezpłatnej aplikacji mobilnej ”Wyprawy Odkrywców” oraz zamieszczenie w niej wszystkich 36 questów, które powstały przy udziale społeczności lokalnej, samorządów, bibliotek, centrów kultury, przedsiębiorców i partnerów z Hiszpanii, na obszarze LGD „Dolina rzeki Grabi”.
  • Opracowanie i wydanie 36 questów (w tym 10 nowych). Jednym z nich jest quest kajakowy po rzece Widawce, opracowany wspólnie z partnerami z Hiszpanii, w wersji polskiej, angielskiej i hiszpańskiej.
  • Wykonanie 36 pieczątek questowych.
  • Wydanie mapy obszaru LGD "Dolina rzeki Grabi" w nakładzie 10 000 szt.
  • Zakup gadżetów.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Efektem działań jest stworzenie atrakcyjnego narzędzia do zintegrowanej promocji, które przyczynia się do zwiększenia ruchu turystycznego na obszarze LGD „Dolina rzeki Grabi". Opracowane questy zostały zamieszczone także na stronie internetowej www.dolinagrabi.pl, z której można pobrać ulotki. 

Projekt promował również współpracę i partnerstwo na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Bez współpracy wielu grup interesariuszy realizacja projektu nie byłaby niemożliwa.

Wartością dodaną projektu była możliwość poznania działań z zakresu turystyki oraz zrównoważonego rozwoju w Hiszpanii. Zapoznano się m.in. z digitalizacją tras w Sierra de Guadarrama za pośrednictwem Google Trekker https://sierraguadarrama.info/tracks/ oraz projektem BlindExplorer (cyfrowe trasy turystyczne dla osób niewidomych). 

Projekt jest laureatem konkursu na projekty współpracy realizowanego w 2020 r. przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie. Wszystkie zgłoszone do konkursu projekty zostały przedstawione w publikacji „Razem, lepiej, ciekawiej. Trzydzieści dwie opowieści o wspólnocie”. 


Beneficjent

LGD “Dolina rzeki Grabi”

ul. Słowackiego 14/8, 98-100 Łask

Tel: 600 41 46 42

WWW: www.dolinagrabi.pl

E-mail: lgd@dolinagrabi.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 05.2019 - 10.2019

Zasięg międzynarodowy - Polska , Hiszpania

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 197.497,42

w tym środki z UE: 125.667,61

z budżetu państwa: 71.829,81

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00