Projekty 2014-2020

Zespół ekspertów na rzecz wymogów ochrony środowiska i zmian klimatu

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Projekt adresowany był do pracowników naukowych jednostek badawczych i uczelni wyższych, przedstawicieli administracji centralnej, służb doradczych, związków hodowców a także administracji samorządowej - zawodowo zajmujący się wymienioną tematyką.

Realizacja operacji polegała na powołaniu i organizacji prac zespołu, które miały charakter spotkań, czasowo podzielonych na elementy seminarium i wyjazdu terenowego. Operacja została zrealizowana w formie czterech spotkań w różnych miejscach kraju (Nowa Sól, Balice-Modlnica, Puławy, Zamość), a ich lokalizacja związana była z możliwością zaprezentowania innowacyjnych, niskoemisyjnych rozwiązań technologicznych mających na celu ochronę środowiska w wybranych gospodarstwach (wyjazd terenowy). Każdorazowo, spotkania eksperckie obejmowały wykłady poświęcone wybranym elementom problematyki ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, połączone z dyskusją uczestników. Celem powołania zespołu i jego prac o charakterze seminaryjno-studialnym, była integracja środowiska ekspertów w tym naukowców dla uzyskania wspólnego stanowiska i konkretnych rozwiązań, które odpowiedzą na aktualne problemy rolnictwa związane z ochroną środowiska i klimatu.

Celami szczegółowymi i jednocześnie miarami jego realizacji są publikacje z zakresu opracowania aktualnego stanu problematyki ochrony środowiska, skatalogowania dotychczasowych wyników prac naukowych, wskazania uzupełniających i nowych obszarów badawczych oraz najefektywniejszych metod redukcji niekorzystnych oddziaływań rolnictwa. Kolejnym celem było upowszechnienie wiedzy opracowanej przez zespół, co zrealizowane było nie tylko przez informację internetową, ale również wymienione publikacje i samo uczestnictwo w pracach zespołu. Cel operacji i przyjęte działanie, zwłaszcza obszar prac obejmujący środowisko i klimat stanowią treści odpowiadające zapisom priorytetu określonego w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Środowisko i klimat są uważane za zasoby, a metody redukcji szkodliwych oddziaływań w ich zakresie, określone są w WPR jako gospodarka niskoemisyjna. Ta ostatnia nie może być realizowana klasycznymi metodami, gdyż to one przy wzroście skali i koncentracji produkcji, wykazują wysoka emisyjność. Właśnie tylko poprzez zwiększenie udziału różnych stron możliwe jest zredukowanie emisyjności. Cele operacji pozwolą na pozyskanie wiedzy dla potrzeb innowacji oraz jej upowszechnienie, a także wskazanie takich rozwiązań

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Zrealizowano 4 spotkania seminaryjno-studialne:

1. Krajowe wyniki prac badawczych oraz działań szacowania oddziaływań w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa, Nowa Sól, 27-28.09.2017r.

Dzień 1 - Seminarium z  referatami plenarnymi i dyskusją.

Dzień 2 - Wizyta terenowa w zakresie zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami w gospodarstwach rolnych.

Zakres merytoryczny seminarium:

 • Wprowadzenie do tematyki obrad i specyfiki krajowych badań w zakresie oddziaływania rolnictwa na środowisko i zmiany klimatu.  
 • Stan krajowych badań ww. tematyki w zakresie nawożenia.
 • Stan krajowych badań ww. tematyki w zakresie uprawy.
 • Stan krajowych badań ww. tematyki w zakresie systemów chowu zwierząt.
 • Stan krajowych badań ww. tematyki w zakresie żywienia zwierząt.
 • Stan wdrażania wyników badań ww. tematyki oraz oczekiwań praktyki.
 • Krajowe szacowanie i bilansowanie oddziaływań rolnictwa na środowisko i klimat.
 • Podsumowanie wyników seminarium.

2. Aktualny stan problematyki ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa, Balice-Modlnica, 3-4.10.2017

Dzień 1 - Seminarium z  referatami plenarnymi i dyskusją;

Dzień 2 - Wizyta terenowa w zakresie zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami w gospodarstwach rolnych.

Zakres merytoryczny seminarium:

 • Wprowadzenie w zakresie uzasadnienia podjęcia ww. tematyki.
 • Stan światowych badań ww. tematyki w zakresie nawożenia.
 • Stan światowych badań ww. tematyki w zakresie uprawy.
 • Stan światowych badań ww. tematyki w zakresie systemów chowu zwierząt.
 • Stan światowych badań ww. tematyki w zakresie żywienia zwierząt.
 • Stan wdrażania wyników badań ww. tematyki w rolnictwie UE.
 • Zakres regulacji prawnych ww. tematyki w UE i Polsce.
 • Podsumowanie ujmujące w problematyczny sposób wyniki seminarium.

3. Wyznaczenie uzupełniających i nowych obszarów badawczych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa, Puławy, 11-12.10.2017r.

Dzień 1 - Seminarium z  referatami plenarnymi i dyskusją.

Dzień 2 - Wizyta terenowa w zakresie zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami w gospodarstwach rolnych- IUNG Puławy.

Zakres merytoryczny seminarium:

 • Wprowadzenie do tematyki uzupełniających i nowych obszarów badawczych. 
 • Nowe i uzupełniające kierunki badań ww. tematyki w zakresie nawożenia.
 • Nowe i uzupełniające kierunki badań ww. tematyki w zakresie uprawy.
 • Nowe i uzupełniające kierunki badań ww. tematyki w zakresie systemów chowu zwierząt.
 • Nowe i uzupełniające kierunki badań ww. tematyki w zakresie żywienia zwierząt.
 • Nowe i uzupełniające kierunki badań dla szacowanie i bilansowanie oddziaływań rolnictwa na środowisko i klimat.
 •  Podsumowanie wyników seminarium.

4. Najefektywniejsze metody redukcji niekorzystnych oddziaływań rolnictwa w zakresie środowiska naturalnego i zmian klimatu oraz możliwości szacowania ich efektów

Zamość, 25-26.10.2017r.

Dzień 1 - Seminarium z  referatami plenarnymi i dyskusją.

Dzień 2 - Wizyta terenowa w zakresie zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami w gospodarstwach rolnych.

Zakres merytoryczny seminarium:

 • Wprowadzenie do tematyki seminarium.
 • Najefektywniejsze metody redukcji niekorzystnych oddziaływań dla krajowego rolnictwa w zakresie nawożenia.
 • Najefektywniejsze metody redukcji niekorzystnych oddziaływań dla krajowego rolnictwa w zakresie uprawy.
 • Najefektywniejsze metody redukcji niekorzystnych oddziaływań dla krajowego rolnictwa w zakresie systemów chowu zwierząt.
 • Najefektywniejsze metody redukcji niekorzystnych oddziaływań dla krajowego rolnictwa w zakresie żywienia zwierząt.
 • Praktyczne uwarunkowań wdrażania najefektywniejsze metody redukcji niekorzystnych oddziaływań dla krajowego rolnictwa.
 • Praktyczne możliwości szacowania i raportowania wyników wdrażania najefektywniejsze metody redukcji niekorzystnych oddziaływań krajowego rolnictwa.
 • Podsumowanie wyników seminarium.

Wydano również 4 opracowania monograficzne dotyczące:

 1. Opracowania aktualnego stanu problematyki ochrony środowiska i klimatu;
 2. Skatalogowania dotychczasowych wyników prac naukowych;
 3. Wskazania uzupełniających i nowych obszarów badawczych;
 4. Najefektywniejszych metod redukcji niekorzystnych oddziaływań rolnictwa.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Realizacja operacji pozwoliła na stworzenie wyspecjalizowanego zespołu eksperckiego, z którego potencjału może korzystać resort rolnictwa, środowiska oraz inne jednostki administracji, samorządu, czy organizacje rolnicze, jako elementu transferu wiedzy i innowacji. W przypadku wpływu operacji na rozwój obszarów wiejskich, należy podkreślić fakt wymiany wiedzy i doświadczeń zaangażowanych ekspertów, która została zebrana i upowszechniona wśród administracji i służb doradczych, a dalej bezpośrednio do rolników. Sytuacja ta, pozwoli na wzrost poziomu ich świadomości i kompetencji. Jednocześnie wiedza zdobyta przez rolników wpłynie na ich świadome wybory, sposoby inwestycji oraz wprowadzanie innowacji niskoemisyjnych do procesów technologicznych, co w długofalowej perspektywie łączy się bezpośrednio z ochroną środowiska i klimatu, a pośrednio z zachowaniem dobrego stanu samej przyrody.

O sukcesie operacji zadecydowało sprawne zorganizowanie spotkań ekspertów, których wiedza i kompetencje  pozwoliły na wymianę doświadczeń oraz wieloaspektową dyskusję. Wiedza oraz chęć praktycznego jej zastosowania, związane były ze skuteczną komunikacją między uczestnikami spotkań.  Ogromne znaczenie miała także otwartość personalna zaangażowanych, która pozwoliła utworzyć swoistą sieć współpracy.

Operacja zasługuje na miano dobrej praktyki, dlatego warto ją upowszechniać.  Szczególnie, że stworzono wyspecjalizowany zespół ekspercki, z którego potencjału może korzystać resort rolnictwa, środowiska oraz inne jednostki administracji, samorządu, czy organizacje rolnicze, jako elementu transferu wiedzy i innowacji. Nie ma wątpliwości, że operacja może być powtórzona, ponieważ ma charakter uniwersalny i umożliwia jego adaptację do nowych celów.


Beneficjent

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Sarego 2, 31-047 Kraków

Tel: 12 375 27 00

E-mail: sekretariat@izoo.krakow.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

V. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym.

Działanie PROW:

Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 04.2017 - 10.2017

Zasięg krajowy -

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 64.930,00

w tym środki z UE: 64.930,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00