Projekty 2014-2020

Dobre bo lokalne

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Projekt miał na celu przeprowadzenie szeregu kompleksowych działań ukierunkowanych na wsparcie lokalnych wytwórców i promocję ich rzemiosła. Miało to służyć przygotowaniu wytwórców i ich produkty do wejścia na komercyjne rynki, a dzięki temu dać wsparcie lokalnej przedsiębiorczości. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości miało być przeprowadzone przy pomocy produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne poprzez: inwentaryzację zasobów, diagnozę rynku i strategię marketingową dla dwóch grup cenowych produktu regionalnego, cykl szkoleń, organizację jarmarku folkloru, katalog produktu regionalnego i sklep internetowy, wyjazd studyjny oraz cykl programów telewizyjnych.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Projekt skierowany był do mieszkańców obszarów partnerskich LGD, zwłaszcza do twórców ludowych, małych przedsiębiorstw, osób nieaktywnych zawodowo. Pięć opolskich LGD oraz jeden partner czeski  realizowało  wspólne działania na rzecz wsparcia i promocji lokalnej wytwórczości. Były to:

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy".

2. Stowarzyszenie "Kraina Św. Anny".

3. Stowarzyszenie "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna".

4. Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”.

5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Kraina Dinozaurów”.

6. MAS Hranicko  z. s.

W ramach operacji zostało przeprowadzonych szereg komplementarnych działań:

1. INWENTARYZACJA ZASOBÓW - pierwszy etap projektu zakładał stworzenie lub zaktualizowanie baz twórców, produktów i usług regionalnych na obszarach partnerskich LGD.

2. INTERAKTYWNA MAPA TWÓRCÓW - efekty prac inwentaryzacyjnych zostały naniesione na mapę interaktywną, na której można zobaczyć, w jakim miejscu działa tradycyjne wytwórstwo.

3. BADANIE RYNKU i STRATEGIA MARKETINGOWA - badanie rynku odpowiedziało na pytanie o szanse rynkowe produktów. Drugim etapem było zbudowanie strategii marketingowej w odniesieniu do konkretnych produktów regionalnych.

4. CYKL SZKOLEŃ -każda z LGD na swoim obszarze zorganizowała cykl szkoleń z zakresu przedsiębiorczości opartej o produkt regionalny dla twórców, przedsiębiorców i innych zainteresowanych.

5. KONKURS  NA PRODUKT REGIONALNY - zostało ogłoszonych 5 jednakowych konkursów na najlepszy produkt regionalny. Nagrodą w konkursie było zrealizowanie zamówienia u zwycięzców.

6. KATALOG - katalog produktów regionalnych został wydany w dwóch wersjach – papierowej oraz on-line do wstawienia na strony www partnerów.

7. GABLOTY I MEBLE WYSTAWOWE - każda z LGD wystawiła gabloty lub meble wystawowe, w których prezentują się produkty lokalne wszystkich partnerskich LGD.

8. JARMARK FOLKLORU - to impreza zorganizowana w celu umożliwienia promocji i handlu wytwórcom oraz zaprezentowanie dziedzictwa kulturowego regionu.

9. SKLEP ON-LINE - sklep internetowy w ramach swojej działalności obsługuje jeden z partnerów projektu. W sklepie znajdują się produkty regionalne, które twórcy mogą wstawić nieodpłatnie. Sklep jest narzędziem stymulującym przedsiębiorczość, wspomagającym sprzedaż wytwórców oraz pełniącym funkcję promocyjną.

10. WYJAZD STUDYJNY - w ramach wizyty studyjnej partner z  Czech, podzielił się doświadczeniem w promocji i wsparciu produktu regionalnego.

11. CYKL ODCINKÓW TELEWIZYJNYCH - w odcinkach zostały pokazane najciekawsze produkty i usługi partnerów, bazujące na lokalnych zasobach.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Projekt wykorzystał podejście LEADER do rozwoju lokalnego poprzez stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, promowanie obszaru, w tym produktów lokalnych wytworzonych na bazie dziedzictwa oraz lokalnej przedsiębiorczości. Partnerom zależało na przygotowaniu wielu kompleksowych działań wspierających lokalnych wytwórców od momentu pomysłu na produkt do zaawansowanych działań wdrażania go na komercyjny rynek i wyposażenia rękodzielników w takie narzędzia, aby w przyszłości poradzili sobie z konkurencją. Wszystkie te działania mogą stanowić dobrą praktykę do zrealizowania na obszarach innych LGD.

Projekt jest laureatem konkursu na projekty współpracy realizowanego w 2020 r. przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie. Wszystkie zgłoszone do konkursu projekty zostały przedstawione w publikacji „Razem, lepiej, ciekawiej. Trzydzieści dwie opowieści o wspólnocie”. 


Beneficjent

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"

ul. Moniuszki 4, 46-200 Kluczbork

Tel: 77 413 11 38

WWW: http://dotacje.dolinastobrawy.pl/projekt-wspolpracy-dobre-bo-lokalne/ https://annaland.pl/2080/72/dobre-bo-lokalne.html http://wieshistoryczna.pl/strona/dobre-bo-lokalne/2319 http://gornaprosna.pl/972/482/193-projekty-wspolpracy.html https://www.krai

E-mail: biuro@dolinastobrawy.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 10.2018 - 10.2020

Zasięg międzynarodowy - Polska , Czechy

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 485.000,00

w tym środki z UE: 485.000,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00