Projekty 2014-2020

Cztery Pory Roku na Krajnie

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Projekt „Cztery Pory Roku na Krajnie“ to odpowiedź na potrzeby dbałości o kulturę i tradycję Krajny. Z inicjatywy lidera projektu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska partnerzy projektowi przystąpili do opracowywana pomysłu. Mimo różnorodności zaplanowanych działań, każde z nich skoncentrowane było wokół jednej wspólnej idei: wypromowania walorów Krajny. Założone przez partnerów cele do realizacji obejmowały: odkrywanie nowych zainteresowań oraz ciekawych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, które miały się przyczynić do pielęgnowania tradycji kulturowych Krajny, wzrost zainteresowania lokalnych społeczności własnym regionem, a także zwiększenie aktywności i zaangażowania dzieci i młodzieży w życie społeczno-kulturowe obszaru. Projekt zakładał również działania mające na celu przygotowanie do uruchomienia działalności gastronomicznej/cateringowej na bazie lokalnych zasobów, co przyczyniłoby się do wzrostu aktywności gospodarczej podmiotów i mieszkańców obszaru. Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte przez uczestników dałyby im realną szansę na stworzenie warunków do utworzenia nowych miejsc pracy (także w formie samozatrudnienia).

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Lider projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska wraz z partnerami: Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny I Pałuk”, Stowarzyszenie NASZA KRAJNA oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Krajna nad Notecią” wykonały następujące zadania:

  • Zorganizowano wystawę “Krajeńskie Stoły Wigilijne” w ramach Jarmarku Krajeńskiego. 
  • Zorganizowano Konkursu Palm Krajeńskich “Wielkanoc na Krajnie”. 
  • Przeprowadzono kulinarne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży o charakterze edukacji regionalnej u wszystkich partnerów projektu.
  • Przeprowadzono warsztaty dla osób planujących uruchomienie działalności gastronomicznej/cateringowej. Warsztaty poprzedzone były lekcją muzealną  “Poznaj swój region”. Warsztaty kulinarne nawiązywały do pory roku i charakterystycznych dla obszaru danej LGD, produktów.
  • Opracowano i uruchomiono aplikację mobilną “Rajza, na szagę przez Krajnę”, promującą walory Krajny. Aplikacja posiada bazę obiektów noclegowych, gastronomicznych, a także pomniki przyrody, szlaki rowerowe oraz piesze. Oprócz tego aplikacja posiada także moduł kulinaria, w którym zawarte są przepisy oraz zdjęcia regionalnych potraw. Wbudowany moduł językowy daje możliwość przełączenia aplikacji na język angielski lub niemiecki.
  • Opracowano i wydano “Leksykonu Krajny” – wspólnego dla obszaru Krajny wydawnictwa zawierającego informacje kulturowe, historyczne I przyrodnicze. Wydawnictwo wzbogacone zostało wkładką dla najmłodszych  w postaci kolorowanki dołączonej do każdego egzemplarza. 
  • Opracowano i wydano publikację “Księdz Bolesław Domański – człowiek z Krajny”.
  • Zorganizowano Seminarium “Ksiądz Bolesław Domański – człowiek z Krajny”. Seminarium stanowiło element dorocznej Buczkowskiej Konferencji Naukowej.
  • Zorganizowano konferencję podsumowującą projekt.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

W wyniku realizacji projektu osiągnięto wiele celów o charakterze długoterminowym.  Uczestnicy warsztatów nabyli nowe kwalifikacje, potwierdzone certyfikatami. Udało się stworzyć pierwszą
w regionie aplikację mobilną, w całości poświęconą Krajnie. Opracowane publikacje zostały przekazane do bibliotek szkolnych, gminnych i miejskich, co ma również szansę przyczynić się do popularyzacji dziedzictwa i zasobów Krajny wśród dzieci i młodzieży.

Na uwagę zasługuje także aspekt współpracy międzyterytorialnej. Dotychczas nie podejmowano podobnych inicjatyw między czterema lokalnymi grupami działania z obszaru historycznej Krajny, usytuowanymi w województwach wielkopolskim, kujawsko-pomorskim oraz pomorskim. Kontakty nawiązane w trakcie realizacji projektu stały się doskonałą podstawą dla dalszej współpracy. 

Projekt jest laureatem konkursu na projekty współpracy realizowanego w 2020 r. przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie. Wszystkie zgłoszone do konkursu projekty zostały przedstawione w publikacji „Razem, lepiej, ciekawiej. Trzydzieści dwie opowieści o wspólnocie”. 


Beneficjent

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska

Al. Piasta 32, 77-400 Złotów

Tel: 67 263 33 98

WWW: www.krajnazlotowska.pl

E-mail: dyrektor@krajnazlotowska.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 12.2017 - 03.2019

Zasięg regionalny - Polska pomorskie , wielkopolskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 195.697,00

w tym środki z UE: 124.522,01

z budżetu państwa: 71.174,99

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00