Projekty 2014-2020

Przedsiębiorczość + Operatywność + Współpraca + Ekonomia = Rozwój

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Projekt ma swoje źródło w diagnozie przeprowadzonej przez wszystkie partnerskie grupy, które uwzględniły w swoich strategiach potrzebę rozwoju przedsiębiorczości, podnoszenie kompetencji młodych ludzi w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz pobudzenie aktywności młodych ludzi w zakresie planowania swojej przyszłości w oparciu o lokalne zasoby. Sąsiedzkie położenie partnerskich grup, łatwość komunikacyjna oraz kreatywność i doświadczenie pracowników lokalnych grup spowodowało, że projekt został ciekawie przygotowany. Chodziło głównie o pomysł i sposób realizacji, aby projekt mógł dotrzeć do młodzieży w sposób interesujący, atrakcyjny i odbiegający od tradycyjnych metod szkolnych.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Udział w projekcie wzięło ponad 200 osób z obszarów następujących lokalnych grup działania:

  • Stowarzyszenie LGD “Partnerstwo dla Rozwoju”
  • Stowarzyszenie LYSKOR
  • Stowarzyszenie LGD “Morawskie Wrota”
  • Stowarzyszenie LGD “Płaskowyż Dobrej Ziemi”

Zrealizowano następujące działania:

I. Warsztaty dla młodzieży poświęcone zakładaniu i prowadzeniu działalności, zarządzaniu firmą, działaniom strukturalnym, marketingowi i promocji oraz narzędziom pomocniczym w biznesie.

II. Wyjazdy studyjne do lokalnych przedsiębiorców. Każda LGD wyznaczy na swoim terenie małego i dużego przedsiębiorcę, którego odwiedzili uczestnicy z sąsiedzkiej LGD.   

III. Opracowanie gry ekonomicznej planszowej oraz gry on-line. 

IV. Zorganizowano wyjazd integracyjny do Złotego Potoku. Podczas wyjazdu uczestnicy testowali grę planszową, doskonalili pomysły na biznesplany, prezentowali biznesplany i wybrali najlepszy pomysł oraz brali udział w atrakcjach plenerowych.

Na zakończenie projektu zorganizowano galę podsumowującą, w której udział wzięli uczestnicy, opiekunowie, przedstawiciele gmin, przedstawiciele LGD, specjaliści pracujący w ramach projektu, w sumie ok. 300 osób. Podczas gali zaprezentowano film dokumentujący przebieg projektu oraz przedstawiono wyniki poszczególnych konkursów i nagrodzone biznesplany.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Rezultat projektu to zwiększenie u młodzieży wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości. Uczestnicy mogli się przygotować do wkroczenia na rynek pracy poprzez założenie własnej firmy, poznanie zasad działalności firmy, konkurencyjności na rynku w aspekcie teoretycznym i praktycznym. Zaangażowano uczniów do aktywnego udziału, pobudzono ich do samodzielnego działania, wykreowano bardzo dobre pomysły na własny biznes. Uczestnicząc w grach ekonomicznych planszowych i internetowych, wyjazdach studyjnych i wyjeździe integracyjnym, w sposób praktyczny uczniowie doskonalili współpracę w grupie, dokonywali samooceny a także doceniali rozwijające się firmy w najbliższym otoczeniu, które z jednej strony są małymi firmami rodzinnymi a  z drugiej dużymi przedsiębiorstwami, wchodzącymi z powodzeniem na rynki całej Polski, Europy a nawet świata. Udział w projekcie był dla młodych ludzi lekcją życia, pozwalającą im inaczej spojrzeć na przyszłości.

Projekt jest laureatem konkursu na projekty współpracy realizowanego w 2020 r. przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie. Otrzymał wyróżnienie za pokazanie wszechstronnego podejścia do grupy odbiorców w celu stworzenia pomysłów dla lokalnych Start–up-ów. Wszystkie zgłoszone do konkursu projekty zostały przedstawione w publikacji „Razem, lepiej, ciekawiej. Trzydzieści dwie opowieści o wspólnocie”. 


Beneficjent

Stowarzyszenie LGD “Partnerstwo dla Rozwoju”

ul. 1 Maja 8B, 47-480 Pietrowice Wielkie

Tel: 32 419 80 75 wew.139

E-mail: poczta@grupadzialania.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 10.2017 - 02.2018

Zasięg regionalny - Polska opolskie , śląskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 212.756,00

w tym środki z UE: 135.377,00

z budżetu państwa: 77.379,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00