Projekty 2014-2020

Od dziedzictwa do bogactwa

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Potrzeba realizacji projektu wynikała z diagnoz zawartych w strategiach rozwoju lokalnego poszczególnych partnerów projektu. Dziedzictwo kulturowe produktów lokalnych, historii, tradycji, obyczajów, sztuki ludowej i lokalnego rzemiosła wymaga szczególnej troski i systematycznych działań, aby zachować jego tożsamość. Naturalną konsekwencją, ale i odpowiedzią na tak zdefiniowane oddolne potrzeby wzmacniania i podtrzymywania pamięci i wiedzy o lokalnym dziedzictwie, był pomysł na zrealizowanie projektu współpracy z partnerami z Czech, w którym celem nadrzędnym było promowanie znajomości lokalnego dziedzictwa i jego poszanowania.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W realizacji projektu wzięły udział następujące lokalne grupy działania z Polski i Czech:

  • Stowarzyszenie “Partnerstwo Północnej Jury”
  • LGD “Bractwo Kuźnic”
  • Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”
  • Stowarzyszenie Kraina św. Anny
  • Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”
  • Místní akční skupina Opavsko z.s.
  •  RÝMAŘOVSKO, o.p.s

Zrealizowano 3-dniowe warsztaty wyjazdowe, których celem było odkrywanie lokalnego dziedzictwa i jego promocja oraz wymiana doświadczeń między partnerami projektu. Wzięli w nich udział mieszkańcy i przedstawiciele 7 partnerów projektu. Warsztaty były doskonałą okazją, aby spojrzeć w głąb tego, co lokalne a często niedostrzegalne. 

Dodatkowo promocję projektu zapewniły opracowane i wydane mapy, kalendarze, worki, torby oraz album "Od dziedzictwa do bogactwa" ze zdjęciami i opisem ciekawych miejsc, zabytków, tradycji i wydarzeń z obszaru działania wszystkich partnerów projektu. Album został wydany w trzech wersjach językowych: polskiej, czeskiej i angielskiej. Ciekawym pomysłem promocyjnym była również wydana gra memory, która trafiła do szkół, przedszkoli, bibliotek gminnych. Dzięki grze, dzieci i młodzież, poprzez zabawę, mają możliwość poznawać najciekawsze zasoby i atrakcje regionów.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Udział w warsztatach umożliwił uczestnikom zapoznanie się z tradycją, historią, kulturą lokalnych zasobów, poszerzył horyzonty poznawcze, wpłynął na wymianę doświadczeń międzykulturowych, zaangażowanie i kreatywność lokalnej społeczności. Wzmocnienie aktywności społecznej, a także dotarcie do jak największej ilości mieszkańców, turystów, było możliwe dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności w opracowanie albumu promującego lokalne dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze partnerów projektu. Z kolei nauka poprzez zabawę dzieci i młodzieży, a niejako wzmocnienie zaangażowania młodego pokolenia w poznawanie i kultywowanie lokalnych tradycji, obyczajów, historii, rzemiosła było możliwe dzięki opracowaniu gry memory, która przedstawia najciekawsze atrakcje i zasoby regionów. Dodatkowo opracowanie materiałów promocyjno- informacyjnych w postaci map i kalendarzy stanowiło doskonałą promocję zasobów obszaru i ich pewnego rodzaju rewizję inwentaryzacyjną (przy opracowaniu map dokonywano aktualizacji obiektów, zasobów, które znajdują się na obszarach partnerskich gmin). 

Projekt jest laureatem konkursu na projekty współpracy realizowanego w 2020 r. przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie. Wszystkie zgłoszone do konkursu projekty zostały przedstawione w publikacji „Razem, lepiej, ciekawiej. Trzydzieści dwie opowieści o wspólnocie”. 


Beneficjent

Stowarzyszenie “Partnerstwo Północnej Jury"

ul. Szkolna 2, 42-253 Janów

Tel: 34 327 89 43

WWW: http://www.jura-ppj.pl/box/oddo

E-mail: biuro@jura-ppj.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 03.2019 - 06.2020

Zasięg międzynarodowy - Polska , Czechy

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 450.244,47

w tym środki z UE: 286.478,46

z budżetu państwa: 163.747,01

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00