Projekty 2014-2020

Kreator przedsiębiorczości

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Wyniki ewaluacji oraz konsultacje, przeprowadzone wśród mieszkańców obszaru działania LGD "Region Włoszczowski”, w celu opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 pokazały, iż istnieje potrzeba wsparcia działających organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Przeprowadzono również badanie ankietowe, w którym respondenci odpowiadali na pytania związane z oczekiwanymi działaniami na obszarze LGD i ich efektami. W związku z dużą liczbą istniejących organizacji pozarządowych postanowiono podjąć działania, które w bardzo szeroki sposób wpłyną na ich rozwój oraz przyczynią się do wzrostu zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne, uwzględniając jednocześnie potrzeby lokalnych przedsiębiorców i osób mających w planach założenie własnej działalności gospodarczej. Przeprowadzono rozmowy z innymi LGD-ami i okazało się, że u nich również jest zapotrzebowanie na podobne działania. Po konsultacjach z partnerami postanowiono dodatkowo do grupy docelowej projektu dodać jeszcze dzieci i młodzież.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Projekt realizowało wspólnie 20 następujących LGD:

 1. Lokalna Grupa Działania “Region Włoszczowski”

 2. Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi"

 3. Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"

 4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

 5. Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą"

 6. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry”

 7. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”

 8. Stowarzyszenie „Dolina Noteci”

 9. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Kraina Rawki”

 10. Lokalna Grupa Działania "Ponidzie”

 11. Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”

 12. Lokalna Grupa Działania "Ziemi Sandomierskiej „

 13. Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”

 14. Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisły”

 15. Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak”

 16. Lider Zielonej Wielkopolski

 17. Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”

 18. LGD "Korona Sądecka"

 19. "Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego”

 20. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

Realizacja zadań obejmowała:

Laboratorium Przedsiębiorczości w ramach którego realizowano następujące przedsięwzięcia:

 • konkursy wiedzy o przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży;
 • zajęcia edukacyjne z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości dla dzieci przedszkolnych;
 • szkolenie dla nauczycieli z gier strategicznych;
 • warsztaty z gier strategicznych dla dzieci;
 • obozy szkoleniowo - wypoczynkowe dla dzieci nad Morzem Bałtyckim, obejmujące realizację 60-godzinnego programu szkoleniowego z zakresu przedsiębiorczości, jak również zajęcia rekreacyjne, gry terenowe oraz zajęcia sportowe;
 • wyjazdy wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży na Słowację.

Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (LCWP) w ramach którego realizowano następujące przedsięwzięcia:

 • budowa lub adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń na potrzeby  LCWP;
 • zatrudnienie i szkolenia personelu LCWP;
 • usługi i doradztwo dla przedsiębiorców, podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych: księgowe, prawne, biznesowe, marketingowe;
 • szkolenia dla przedsiębiorców i członków organizacji pozarządowych;
 • szkolenia dla osób fizycznych podnoszące ich kwalifikacje zawodowe;
 • organizacja wizyt studyjnych do partnerów projektu w kraju, w tym  wyjazd 7 partnerów na Słowację oraz wyjazd studyjny przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców do wiosek tematycznych na Ukrainie;
 • udział 2 partnerów w VI Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Poznaniu;
 • utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, spółdzielni socjalnej, która pełni funkcję oddziału specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Projekt zawierał aspekty edukacyjne realizowane poprzez zajęcia  z ekonomii i przedsiębiorczości dla dzieci przedszkolnych, warsztaty dla dzieci i młodzieży, szkolenia i kursy dla osób fizycznych, przedsiębiorców oraz członków organizacji pozarządowych.

Osiągnięto następujące rezultaty:

 • powstało 17 Lokalnych Centrów Wspierania Przedsiębiorczości;
 • przeprowadzono  110  szkoleń;
 • przeszkolono 1157 osób;
 • odbyły się 24 wyjazdy studyjne;
 • udzielono 9960 godzin doradztwa; 
 • powstała 1 spółdzielnia socjalna.

Lokalne Centra Wspierania Przedsiębiorczości, utworzone w ramach projektu, będą nadal prowadziły swoją działalność. Możliwa jest zmiana zakresu ich działalności, ale w miarę możliwości finansowych partnerzy będą starali się kontynuować działania LCWP.

Projekt jest laureatem konkursu na projekty współpracy realizowanego w 2020 r. przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie. Wszystkie zgłoszone do konkursu projekty zostały przedstawione w publikacji „Razem, lepiej, ciekawiej. Trzydzieści dwie opowieści o wspólnocie”. 


Beneficjent

Lokalna Grupa Działania “Region Włoszczowski”

ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa

Tel: 41 3941405 wew.24

WWW: www.lgd-region-wloszczowa.pl

E-mail: agnieszka.bukowska.lgd@wp.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 07.2018 - 09.2020

Zasięg regionalny - Polska lubelskie , łódzkie , małopolskie , śląskie , świętokrzyskie , wielkopolskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 2.991.471,98

w tym środki z UE: 1.903.473,62

z budżetu państwa: 1.087.998,36

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00