Projekty 2014-2020

Eco-North

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Analiza problemów występujących na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju wskazała na problem niskiego poziomu kapitału społecznego mieszkańców i braku zaangażowania w lokalnych przedsięwzięciach na rzecz środowiska. W zamyśle LGD projekt współpracy międzynarodowej miał skupić się na realizacji działań w zakresie upowszechniania odnawialnych źródeł energii i poszanowania dla środowiska naturalnego wśród mieszkańców. LGD nawiązała współpracę z partnerami z Finlandii, Estonii i Łotwy. Ostatecznie obok kwestii ochrony środowiska pojawiła się konieczność wzmocnienia przedsiębiorczości na obszarach partnerskich LGD oraz zaangażowanie do projektu młodych ludzi.  Uzgodniono grupę docelową projektu – mieszkańcy obszarów LSR, w szczególności młodzież pomiędzy 15 a 20 rokiem życia. Określono wspólne cele projektu: aktywizacja i animacja lokalnej społeczności oraz podniesienie poziomu kapitału społecznego u każdego z partnerów. Istotną częścią projektu jest wymiana dobrych praktyk oraz metod. W założeniu młodzi ludzie mają nauczyć się interakcji na poziomie międzynarodowym, wzmocnić swoje umiejętności językowe, otworzyć się na inne kultury, wykreować nowe idee. 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Projekt Eco-North realizowany jest przez 6 partnerów z 4 państw nadbałtyckich:

  • Lokalna Grupa Działania Kuudestaan (lider projektu, Finlandia)
  • Organizacja Pozarządowa PAIK (Estonia)
  • Lokalna Grupa Działania "Ropazi Garkalne partnership" (Łotwa)
  • Lokalna Grupa Działania Daugavkrasts (Łotwa)
  • Lokalna Grupa Działania Riga District Rural Development (Łotwa)
  • Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku (Polska)

Partnerzy zrealizowali następujące zadania:

Obozy młodzieżowe:

1. Polska – 33 uczestników (w tym 25 to młodzież), którzy wzięli udział w warsztatach na temat przedsiębiorczości i ekologii, spotkaniach z beneficjentami LGD – lokalnymi przedsiębiorcami, a także przedstawicielami samorządu. Uczestnicy odwiedzili miejsca, w których zastosowano proekologiczne rozwiązania.  

2. Finlandia – 32 uczestników (w tym 25 to młodzież), uczestnicy ponownie wzięli udział w warsztatach na temat przedsiębiorczości i ekologii, spotkaniach z beneficjentami fińskiej LGD, zapoznali się rozwiązaniami proekologicznymi stosowanymi w Finlandii.

3. Wizyta studyjna w Finlandii - 8 uczestników (mieszkańców, beneficjentów, grantobiorców z obszaru LSR Ziemi Gotyku) oraz 1 przedstawiciel LGD. Celem wizyty była wymiana dobrych praktyk związanych z wdrażaniem LSR w Finlandii, w szczególności w obszarze ekologii i przedsiębiorczości. Rezultatem wyjazdu było opracowanie broszury o rozwiązaniach środowiskowych dla mieszkańców LGD Ziemia Gotyku: „Dobre praktyki proekologiczne jako efekt współpracy LGD Ziemia Gotyku z fińską LGD "Kuudestaan”.

4. Łotwa – planowany na 29.06.-03.07.2020r. – z powodu COVID-19 przesunięto na 06.-08.2021r. Formuła obozu tożsama z poprzednimi. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach z ekologii i przedsiębiorczości, spotkaniach z beneficjentami LEADER, odwiedzą instytucje, które wdrożyły ekologiczne rozwiązania.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Dzięki realizowanym zadaniom projekt przyczynił się do wzrostu poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców obszarów LGD uczestniczących w projekcie w zakresie rozwiązań prośrodowiskowych i postaw przedsiębiorczych. Młodzież uczestnicząca w obozach miała okazję zrozumieć definicję przedsiębiorczości, projektować własne przedsiębiorstwa oparte o konkretne pomysły, w tym z zastosowaniem rozwiązań ekologicznych. Efektem dodanym było wzmocnienie ich umiejętności językowych, pokonanie barier komunikacyjnych, poznanie kultury i specyfiki krajów partnerskich. Projekt przyczynił się do zwiększenia zainteresowania młodych ludzi międzynarodowym sieciowaniem. Każdy z obozów aktywizował i animował także lokalnych mieszkańców zaangażowanych w realizację programu. Dla LGD efekt dodany stanowi zdobycie nowego doświadczenia w zakresie partnerskiej współpracy międzynarodowej oraz współpracy z młodzieżą. Formuła realizacji projektu sprawdziła się i może być wykorzystana przez inne LGD. 

Szczególnie intersującym elementem realizacji projektu była opracowana publikacja promująca dobre praktyki proekologiczne jako efekt współpracy LGD Ziemia Gotyku z fińską LGD Kuudestaan. W broszurce są prezentowane założenia Mapy drogowej gospodarki o obiegu zamkniętym w Finlandii z 2016 roku – pierwszy tego typu dokument opracowany na świecie. Ponadto w broszurce są promowane koncepcje „smart village” i „smart city” jako dobre praktyki z samorządów fińskich.

Projekt jest laureatem konkursu na projekty współpracy realizowanego w 2020 r. przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie. Wszystkie zgłoszone do konkursu projekty zostały przedstawione w publikacji „Razem, lepiej, ciekawiej. Trzydzieści dwie opowieści o wspólnocie”. 


Beneficjent

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża

Tel: 731 777 840

WWW: http://lgd.ziemiagotyku.com/eco-north

E-mail: projekty@ziemiagotyku.com


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 04.2019 - 12.2019

Zasięg międzynarodowy - Polska , Estonia , Finlandia , Łotwa

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 1.157.053,74

w tym środki z UE: 749.396,54

z budżetu państwa: 394.732,25

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 12.924,95