Projekty 2014-2020

PULS Wsi czyli Partycypacja Umacnia Lokalną Synergię Wsi

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Uczestnikami operacji byli członkowie lokalnych grup działania i lokalnych środowisk wiejskich, w tym jednostek samorządu terytorialnego, wiejskich organizacji, przedsiębiorcy działający na wsi i wiejscy liderzy oraz eksperci zajmujący się wspieraniem rozwoju obszarów wiejskich z czterech regionów: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Obecnie rośnie znaczenie aktywizacji mieszkańców na rzecz rozwoju lokalnego i realizacji zintegrowanych inicjatyw, co wiąże się z podejmowaniem ważnych wyzwań w zakresie stymulowania rozwoju, inkluzji społecznej, wsparcia młodzieży, dialogu skutkującego przedstawianiem stanowisk w sprawie polityk wiejskich, a także udziału w międzynarodowych inicjatywach na rzecz wsi. Aktywizacja mieszkańców wiążę się z potrzebą systematycznego doskonalenia kompetencji, co wymaga bezpośrednich spotkań z ekspertami. Istnieje też potrzeba doskonalenia kompetencji służących organizowaniu i animowaniu lokalnego rozwoju, zwłaszcza opartego na aktywnym zaangażowaniu przedstawicieli różnych środowisk, jak i propagowaniu partnerskiego podejścia do zarządzania rozwojem. Służą temu wirtualne formuły i narzędzia, wykorzystujące w większym stopniu istniejące platformy edukacji dorosłych (np. EPALE), jak i portale społecznościowe (grupy, fora, blogi).

Celem operacji było opracowanie i upowszechnienie w formie elektronicznej publikacji z rekomendacjami dotyczącymi animowania aktywizacji mieszkańców i partnerskiej współpracy na rzecz rozwoju opartymi na doświadczeniach ekspertów reprezentujących partnerów KSOW z czterech regionów.

Cele szczegółowe operacji to:

 1. Przegląd i analiza wyzwań, zrealizowanych inicjatyw i ich efektów i identyfikacja czynników służących skutecznej aktywizacji mieszkańców i trwałej partnerskiej współpracy trzech sektorów w rozwoju obszarów wiejskich.
 2. Sformułowanie rekomendacji dotyczących podejścia, metod i kompetencji przydatnych w animowaniu aktywizacji i partnerstwa na rzecz rozwoju wsi.
 3. Upowszechnienie praktycznych opisów rozwiązań służących aktywizacji wiejskich środowisk i rozwijaniu partnerstwa dla rozwoju obszarów wiejskich wśród partnerów KSOW.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Partnerzy uczestniczyli w identyfikowaniu i opisywaniu przykładów praktyk, opracowaniu treści poradnika, w prowadzeniu panelu eksperckiego podczas konferencji. Wskazywali wyzwania, opisywali metody aktywizacji i wspierania partnerskiej współpracy, formułowali rekomendacje. Partnerzy delegowali ekspertów / panelistów do udziału w 3 seminariach i 1 konferencji.

Podczas seminariów eksperci prezentowali przygotowane wcześniej informacje o inicjatywach o charakterze partycypacyjnym, partnerskim i synergicznym. Eksperci identyfikowali także kompetencje potrzebne do animowania partycypacji i organizowania nie tylko pojedynczych inicjatyw, ale strategicznych, trwałych i długofalowych przedsięwzięć. Wskazywali także wyzwania, które są z tym związane. Szczególną uwagę poświęcali młodzieży, która zdaniem ekspertów w niewystarczającym stopniu jest zapraszana do udziału w różnych lokalnych przedsięwzięciach, co wynika między innymi z niewystarczających kompetencji animatorów. Pierwsze seminarium pozwoliło na stworzenie oryginalnego pomysłu na lokalne „centrum”, które powinno systematycznie dbać o partycypację jako „mega ważną” sprawę w lokalnym rozwoju.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Operacja PULS Wsi ułatwiła wymianę wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich dzięki zorganizowaniu bezpośrednich spotkań i ożywieniu kontaktów z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także wymianę informacji o podejmowanych inicjatywach i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju – co nastąpiło dzięki opracowaniu i opublikowaniu wybranych doświadczeń i rekomendacji.

Operacja „PULS Wsi” skupiła się na identyfikacji i upowszechnieniu wiedzy na temat wyzwań i osiągnięć dotyczących powiązanych ze sobą różnych aspektów rozwoju wsi. W szczególności zakres operacji odniósł się do aktywnego uczestnictwa, włączania młodzieży i seniorów do aktywnego współdziałania, pobudzania współpracy poprzez identyfikację barier i przykładów dobrych praktyk, zwłaszcza łączących różne potencjały na obszarach wiejskich.

Osiągnięte efekty projektu doprowadziły do lepszej współpracy partnerów – uczestników projektu, a także innych osób, organizacji i środowisk, które skorzystały z produktów projektu „PULS Wsi”. Dzięki temu poprawi się gotowość do działania i skuteczność inicjatyw na rzecz

rozwoju obszarów wiejskich.

Zgromadzono 24 przykładów wyzwań, praktyk, inicjatyw o następujących tytułach:

 1. Biskupizna – lokalna tradycja z certyfikatem
 2. Bralin – młodzież na falach
 3. Festiwal Ducha Gór
 4. Jeżewo – przedszkole wzmacnia lokalną wspólnotę
 5. Kłodawa – moje miejsce
 6. Korzecznik – miejsca, aktywność i kompetencje w młodzieżowej perspektywie
 7. Krzeszów – rośliny, pszczoły i ludzie
 8. Lelów – razem dla rewitalizacji
 9. Łabiszyn – młodzież się rozkręca
 10. Malanów – młodzież inspiruje
 11. Marczyce – atrakcyjne miejsce i ekologia
 12. Mełchów – inspirowani historią
 13. Mysłakowice – inicjatywy usłane różami
 14. Opawa – miejsce odpoczynku
 15. Orzechowo – seniorzy planują przyszłość
 16. Pisarzowice – młodzież i dorośli promują lokalne walory
 17. Podgórzyn – gminna rada seniorów
 18. Skarbiec Ducha Gór
 19. Karkonoska Marka Lokalna
 20. Strzeczona – przestrzeń partycypacji
 21. Wielkopolskie rajdy rowerowe
 22. Wieża – edukacyjny sad
 23. Wolin – teatr, teatr…
 24. Zabór – teatr z dziesięcioletnią tradycją

Wartością dodaną jest mobilizacja środowisk, których osiągnięcia zostały zaprezentowane w poradniku i podczas konferencji. Pojawiła się też nowa inicjatywa nawiązująca do mnemotechnicznej formuły nazwy operacji, wskazująca na potrzebę pozaformalnej edukacji liderów, edukacji pracowników młodzieżowych oraz szerszej edukacji społecznej. Partnerzy wyrazili zainteresowanie doskonaleniem kompetencji związanych z organizowaniem partycypacji młodzieży oraz z doskonaleniem kompetencji sprzyjających wyzwalaniu lokalnych inicjatyw z wykorzystaniem coachingu, który był podstawą co najmniej dwóch opisanych w poradniku dobrych praktyk.

 Poradnik PULS WSI 


Beneficjent

Fundacja Centrum Inicjatyw Edukacyjnych

ul. Polna 11, 89-210 Łabiszyn,

Tel: 601 767 741

WWW: www.cie.org.pl

E-mail: innowacjewedukacji@gmail.com


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

I. Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Działanie PROW:

Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 09.2017 - 10.2017

Zasięg regionalny - dolnośląskie , kujawsko-pomorskie , wielkopolskie , śląskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 65.875,38

w tym środki z UE: 65.875,38

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00