Projekty 2014-2020

Cuda i dziwy - Tuwim w Krainie Rawki

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Wiele lokalnych grup muzycznych działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania "Kraina Rawki" (LGD) nie zawsze ma możliwość i środki do skorzystania z odpowiednich szkoleń i zajęć. Dlatego też projekt był odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby mieszkańców. Celem operacji były działania podnoszące kompetencje wokalne i sceniczne zainteresowanych mieszkańców i zespołów działających na terenie LGD w celu wzrostu atrakcyjności oferty kulturalnej, a co za tym idzie oferty turystycznej terenu oraz indywidualnych grup i osób.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach realizacji operacji przeprowadzono następujące działania:

  • Zorganizowano 7 trzy-godzinnych warsztatów wokalno-aktorskich, w których wzięli udział przedstawiciele lokalnych zespołów muzyczno-wokalnych, łącznie 83 osoby. Program warsztatów obejmował: techniki oddechowe pomocne w pracy śpiewaka, piosenkarza; pracę ze świadomością ciała w procesie twórczym; porady wokalne w przestrzeni indywidualnych potrzeb uczestników; interpretacja tekstu; właściwy dobór repertuaru oraz jak uzyskać naturalność i wiarygodność wykonawcy.
  • Zorganizowano warsztaty ruchu scenicznego z elementami tańca – 25 spotkań po 2 godziny (razem 50 godzin) dla 38 osób. Program warsztatów obejmował: kształtowanie sprawności rytmicznej (koordynacja słuchowo-ruchowa, poczucie tempa i metrum) i kondycyjnej; rozwijanie indywidualnych zdolności uczestnika jego inicjatywy, kreatywności, aktywności, samodzielności; wzmacnianie swobody, płynności i estetyki ruchu scenicznego; kształtowanie ekspresji twórczej; tworzenie układów choreograficznych; kształtowanie postaw moralnych i społecznych (wytrwałości systematyczności, samodyscypliny, szacunku w sytuacji niepowodzeń i sukcesu, harmonijne współżycie w grupie; nabywanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością.
  • Przygotowano spektakl „Cuda i dziwy - Tuwim w Krainie Rawki”. Zadanie polegało na opracowaniu scenariusza i utworów muzycznych, aranżacji i przygotowaniu 5 osobowego zespołu muzycznego, przygotowaniu scenicznym wykonawców – utrwalenie i praktyczne wykorzystanie umiejętności zdobytych na warsztatach wokalno-aktorskich oraz z ruchu scenicznego, doborze repertuaru i pracy nad interpretacją, akompaniamentem, reżyseria i koordynacja elementów spektaklu. Spektakl został wystawiony pięciokrotnie w okresie październik-grudzień 2019.

Dodatkowo w ramach projektu zakupiono wyposażenie: ekran, mikrofony, podesty sceniczne.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Realizacja projektu wpłynęła na wzrost aktywizacji oraz kompetencji mieszkańców obszaru LGD "Kraina Rawki". Zapoczątkowano cykl wspólnych działań muzycznych w regionie, co wpłynęło na integrację środowisk muzycznych i mieszkańców oraz promocję obszaru LGD. Ze względu na dużą ilość lokalnych grup muzycznych możliwość podniesienia ich kompetencji było działaniem potrzebnym i cieszącym się dużym zainteresowaniem. Przygotowany spektakl przyczynił się do wzrostu integracji mieszkańców oraz promocji regionu. Podobne projekty warto upowszechniać, ponieważ w lokalnych społecznościach często brakuje nieodpłatnych szkoleń i warsztatów wspierających określoną grupę mieszkańców.


Beneficjent

Stowarzyszenie Albi Artheamus

Ossa 114, 96-200 Rawa Mazowiecka

Tel: 502317715

WWW: https://www.facebook.com/Albi-Artheamus-347693158683115/

E-mail: aluco@o2.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 01.2019 - 12.2019

Zasięg lokalny - łódzkie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 40.000,00

w tym środki z UE: 40.000,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00