Projekty 2014-2020

Artystycznie i apetycznie, czyli sztuka na gościnnym stole

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Projekt pt. „Artystycznie i apetycznie, czyli sztuka na gościnnym stole” zakładał organizację zajęć warsztatowych dla rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, przedstawicieli KGW, przedstawicieli LGD oraz doradców z Województwa Małopolskiego. Podczas organizacji zajęć warsztatowych zwrócono uwagę na nowoczesne wzorce i techniki dekorowania potraw i nakrywania gościnnego stołu. Przeprowadzono 3 dwudniowe warsztaty, z tematyki dotyczącej aranżacji gościnnego stołu, wykonywania ozdób okolicznościowych oraz techniki carvingu i zdobienia pierników.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Operacja polegała na zrealizowaniu cyklu dwudniowych warsztatów przeprowadzonych, w powiecie gorlickim w dniach 08,09.08.2017r. w siedzibie Stowarzyszenia „Skrawek Nieba” Łosie 92 dla 15 osób, w powiecie nowosądeckim w dniach 23,24.08.2017r. w Gospodarstwie Pasiecznym „Sądecki Bartnik” Stróże 235 dla 15 osób, oraz w powiecie nowotarskim w dniach 19,20.09.2017r. w Willi „Jasna” w Czorsztynie dla 15 osób, w sumie dla 45 osób.

Celem projektu było również wpłynięcie na zwiększenie aktywności uczestniczek w poszukiwaniu pozarolniczych źródeł dochodów wykorzystując zdobyte umiejętności.

 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Dzięki prowadzonym warsztatom przeszkolono 45 osób w zakresie nowoczesnych technik sztuki dekoracji potraw i aranżacji gościnnego stołu.  Zdobyte umiejętności podczas warsztatów przyczyniły się do uatrakcyjnienia oferty agroturystycznej oraz podniesienia, jakości usług. Aranżacje stołu gościnnego dostosowane do pory roku i oryginalne dekoracje potraw nie tylko umilą pobyt gościom, ale posłużą też do reklamy oferty gospodarstwa na stronach internetowych i w folderach. Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich praktyczne zdobyte umiejętności wykorzystają w dekorowaniu stołów i potraw podczas konkursów potraw regionalnych, targów, festynów, dożynek, oraz gminnych imprez promocyjnych. Zrealizowany projekt przyczynił się do zwiększenie świadomości uczestników warsztatów związanych z możliwością uzyskiwania pozarolniczych dodatkowych dochodów poprzez:

  • sprzedaż ozdób okolicznościowych, własnoręcznie wykonanych w okresie przedświątecznym na kiermaszach, targach,
  • możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej związanej z usługami cateringu,

Przedstawiciele LGD, doradcy MODR zdobyte umiejętności podczas warsztatów przekażą innym osobom na organizowanych szkoleniach, kursach, spotkaniach.

Uczestniczki warsztatów zdobyte umiejętności wykonywania ozdób oraz stroików okolicznościowych wykorzystały do tworzenia oryginalnych wieńców dożynkowych prezentowanych podczas dożynek gminnych.

Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich na stoiskach organizowanych podczas festynów i dożynek gminnych prezentowały potrawy udekorowane techniką carvingu.

Podczas warsztatów nawiązała się współpraca, pomiędzy Kołami Gospodyń Wiejskich, właścicielami gospodarstw agroturystycznych, przedstawicielami LGD w organizowaniu w przyszłości wspólnych, lokalnych przedsięwzięć.

Operacja zasługuje na miano dobrej praktyki, gdyż podobne zajęcia warsztatowe można przeprowadzić w innych powiatach, w których rozwija się turystyka wiejska i agroturystyka, działają prężnie Koła Gospodyń Wiejskich.

Dzięki takim praktykom możliwe jest nawiązywanie współpracy pomiędzy różnymi organizacjami, a także osobami fizycznymi z terenów wiejskich. Operacja była przykładem ukazującym poczucie tożsamości lokalnej i kulturowej uczestniczek projektu, a także budowanie dalszych relacji społecznych opartych na bogatej tradycji i kulturze.


Beneficjent

Małopolska Izba Rolnicza

Os. Krakowiaków 45a/15, 31-964 Kraków

Tel: 12 643 17 62

WWW: http://www.mir.krakow.pl

E-mail: mir@mir.krakow.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

II. Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 05.2017 - 10.2017

Zasięg lokalny - Polska małopolskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 13.430,94

w tym środki z UE: 7.586,19

z budżetu państwa: 4.336,16

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 1.508,59