Projekty 2014-2020

Wystawa Zwierząt Hodowlanych

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Jednym z problemów nękających polskie rolnictwo jest zbyt mały dostęp do praktycznych przykładów dotyczących korzyści wynikających z wprowadzania innowacji zarówno w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej. Wprowadzenie nowych genów do gospodarstwa pozwala na osiąganie lepszych warunków produkcyjnych oraz odpowiednie dostosowanie hodowanych zwierząt do warunków środowiska, w którym funkcjonuje gospodarstwo. Odpowiednia selekcja oraz praca hodowlana przyczyniają się do ogólnego rozwoju gospodarstwa.

Działania pro-rozwojowe zwiększające efektywność techniczną i ekonomiczną hodowli i chowu zwierząt będzie dawało nie tylko satysfakcję z hodowli, ale także zapewni znaczne zyski. Istotne jest by hodowcy mieli pełną świadomość, że zarządzanie stadami bez wiedzy i weryfikacji w ocenie hodowlanej nie jest możliwe. Świadome wprowadzanie innowacji, kontrola parametrów produkcyjnych pozwala kontrolować koszty oraz wyznaczać nowe cele.

Poza dostępem do wiedzy praktycznej, organizacja wystawy pozwala także na stworzenie miejsca wymiany informacji min. dot. rozrodu, żywienia dobrostanu zwierząt, genetyki czy genotypów i fenotypów zwierząt, ale także na rozwijanie współpracy na wielu poziomach: związków branżowych reprezentujących hodowców, naukowców, lekarzy weterynarii oraz doradców rolniczych. Dodatkowo daje to możliwość poszukiwania dodatkowych, alternatywnych źródeł dochodów w gospodarstwie min. przez propagowanie krótkich łańcuchów dostaw.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach projektu zorganizowano Wystawę Zwierząt Hodowlanych, w której udział wzięli zarówno rolnicy posiadający wiedzę na temat hodowli i chowu zwierząt, jak również osoby zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy we wspomnianej tematyce. Wystawa była miejscem wymiany informacji na temat wymagań bytowych, innowacji w zakresie hodowli i chowu zwierząt oraz ras zwierząt szczególnie cennych ze względu na ich wydajność i przystosowanie do lokalnych warunków.

Ponadto Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego przygotował stoisko degustacyjne serwujące mięso wołowe, stoiska wystawiennicze, pokaz zwierząt, a także konkurs połączony z oceną zwierząt. Regionalny Związek Pszczelarzy z Częstochowy przygotował stoisko wystawowe dot. hodowli pszczół wraz z prezentacją pszczelej rodziny.

W okresie sierpień - wrzesień 2021 wyemitowano 2 programy telewizyjne, które miały na celu dotarcie do szerszego grona odbiorców, upowszechnianie wiedzy o zwierzętach hodowlanych oraz promocję wydarzenia. Wyemitowano także program "Rączka gotuje", które prezentowało walory smakowe i zdrowotne baraniny, a także promowało Wystawę Zwierząt Hodowlanych.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Organizacja Wystawy Zwierząt Hodowlanych okazała się niezwykle ważnym i potrzebnym projektem, a podjęte działania przynoszą  pozytywne efekty w wielu dziedzinach. Spełniła ona wielorakie funkcje, szczególnie jednak edukacyjną i aktywizacyjną. Ponadto posłużyła promocji polskich produktów żywności oraz poznaniu wykorzystywanych na całym świecie rozwiązań organizacyjnych i technicznych produkcji i hodowli zwierząt.

Promocja oraz przybliżenie wysokowydajnych ras zwierząt przekłada się na poszerzenie puli genowej w danym gospodarstwie oraz na danym obszarze, a wprowadzenie zwierząt lepiej dostosowanych do lokalnych warunków pozwala zwiększyć wyniki produkcyjne oraz wspierać dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze polskiej wsi.

Upowszechnianie oraz wymiana wiedzy sprzyja zarówno rozszerzaniu działalności rolnej, polepszaniu warunków bytowych zwierząt, jak i zakładaniu nowych gospodarstw rolnych nastawionych na produkcję zwierzęcą. To z kolei przekłada się na rozwój małych gospodarstw, poprawę sytuacji finansowej mieszkańców regionu oraz wzrost przedsiębiorczości ludności wiejskiej.

Wymiana doświadczeń między hodowcami sprzyja nawiązywaniu stałych kontaktów, zrzeszaniu się w stowarzyszeniach i związkach oraz wzajemnej pomocy. Kontakt ludności lokalnej z hodowcami zaś sprzyja wartości dodanej jaką jest skracanie łańcucha dostaw, a lokalna społeczność chętnie korzysta z możliwości zaopatrywanie się w produkty takie jak mięso, miody, sery u lokalnych rolników. Wielu uczestników wystawy miało szansę poznać gospodarstwa ze swojego regionu.


Beneficjent

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa

Tel: 343770100

E-mail: sodr@odr.net.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

I. Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Działanie PROW:

M01-Transfer wiedzy i działalność informacyjna


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 04.2021 - 10.2021

Zasięg krajowy - Polska

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 123.939,10

w tym środki z UE: 97.809,10

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 26.130,00

inne: 0,00