Projekty 2014-2020

Gromadzenie i upowszechnianie przykładów dobrych praktyk realizacji PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 poprzez organizację konkursu fotograficznego

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Potrzeba realizacji projektu wynikała z chęci zainteresowania mieszkańców województwa wielkopolskiego odkrywaniem uroków obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które powstały lub zostały zmodernizowane dzięki Europejskiemu Funduszowi Rolnemu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem konkursów było zwrócenie uwagi opinii publicznej na zaangażowanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w proces poprawy warunków do życia mieszkańców wsi oraz stworzenia możliwości do ciekawego i aktywnego spędzenia wolnego czasu na terenach wiejskich.

W celu lepszego zidentyfikowania i upowszechnienia efektów realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz 2007-2013, a także zaktywizowania mieszkańców województwa wielkopolskiego w kierunku utrwalenia na fotografiach efektów tych programów, jak również pokazania potencjału i piękna tkwiącego w obszarach wiejskich regionu, Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeprowadził dwie edycje konkursu fotograficznego, w którym ufundowane zostały nagrody w postaci voucherów do sklepu fotograficznego. Do edycji zrealizowanej w 2020 roku zgłoszono 66 prac, a w 2021 roku 196 prac.

 

 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W 2020 roku opracowano regulamin konkursu, który został zatwierdzony w drodze uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Ponadto podjęto różnego rodzaju działania o charakterze informacyjno - promocyjnym w celu dotarcia z ideą konkursu do jak największej grupy odbiorców. Osoby zainteresowane konkursem mogły zgłaszać swojego prace w ramach trzech kategorii tematycznych: „Lato na wielkopolskiej wsi”, „Jak PROW zmienił wielkopolską wieś?” oraz „Ginące zawody oraz zapomniana sztuka na wielkopolskiej wsi”. Do konkursu zgłoszonych zostało 56 prac. Jury powołane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oceniło prace i wyłoniło po 3 laureatów oraz jednego wyróżnionego w każdej kategorii. Osoby te zostały nagrodzone voucherem do wykorzystania w internetowym sklepie fotograficznym oraz pamiątkowym dyplomem.


Pozytywny odbiór pierwszej edycji konkursu oraz liczne zapytania kierowane pod adresem Jednostki Regionalnej KSOW w województwie wielkopolskim czy odbędzie się jego druga edycja, sprawiły, że zdecydowano się kontynuować organizację konkursu w 2021 roku. W drugiej edycji konkursu poszerzono liczbę kategorii, w ramach których można było zgłaszać zdjęcia. Uczestnicy nadsyłali prace do następujących kategorii: „Infrastruktura dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” (31 prac), „Wielkopolska wieś z lotu ptaka” (29 zdjęć), „Jak Wielkopolanie dbają o tradycję?” (21 prac), „Turystyka na obszarach wiejskich” (58 prac), „Wielkopolska na talerzu” (33 prace). Jury konkursu przyznało nagrody za miejsca I-III oraz za wyróżnienia w każdej kategorii. Nagrodą w konkursie był ponownie voucher do internetowego sklepu fotograficznego oraz dyplom.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Efektem realizacji operacji jest m.in. baza zdjęć, które mogą zostać wykorzystane do dalszej promocji programu w ramach zadań realizowanych przez JR KSOW w województwie wielkopolskim. W 2022 roku planowane jest wydanie publikacji zawierającej prace nagrodzone w dwóch edycjach konkursu. Ponadto uczestnicy konkursu zostali zmobilizowani m.in. do zidentyfikowania projektów dofinansowanych z PROW 2014-2020 w swojej okolicy i ukazania ich w interesujący sposób na fotografii. Konkurs przyczynił się do zwiększenia rozpoznawalności znaku PROW oraz zwiększenia zainteresowania tematem funduszy Unii Europejskiej wspierających wielkopolską wieś.

O sukcesie tego projektu świadczy duże zainteresowanie uczestników i liczba nadesłanych prac, do czego przyczyniła się przeprowadzona akcja informacyjno-promocyjna. Projekt ma charakter uniwersalny, możliwy do realizacji niezależnie od województwa. Dodatkowym walorem konkursu jest przyjęta forma nagród w postaci voucherów do sklepu fotograficznego, adekwatna do rodzaju konkursu i umożliwiająca laureatom podnoszenia jakości wykonywanych zdjęć.


Beneficjent

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

E-mail: dow.sekretariat@umww.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 07.2020 - 11.2021

Zasięg międzynarodowy - wielkopolskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 54.373,00

w tym środki z UE: 54.373,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00