Projekty 2014-2020

Więcej wiem, więcej umiem, sprawniej działam – wyjazd studyjny mieszkańców Gminy Lisków do Gminy Poronin

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Gmina Lisków jest gminą typowo rolniczą, gdzie prywatne gospodarstwa zajmują się przede wszystkim hodowlą bydła mlecznego i trzody chlewnej oraz uprawą zbóż (w tym na potrzeby chowu zwierząt). Są to gospodarstwa średnie i małe, a do rzadkości należą gospodarstwa specjalistyczne. Zaangażowanie w produkcję rolną nie pozostawia odpowiedniej ilości czasu na pozyskiwanie specjalistycznej wiedzy. Dlatego jako główny problem, do którego rozwiązania miała przyczynić się zrealizowana operacja, określono mały i nieskuteczny przepływ informacji pomiędzy osobami i instytucjami życia gospodarczego. Wpływa to bowiem ujemnie na skuteczność i rentowność produkcji rolnej, na jakość życia mieszkańców i ogranicza rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich.

Celem operacji był udział 80 osób w wyjeździe studyjnym przyczyniającym się do poprawy przepływu informacji i wiedzy pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy gospodarzami odwiedzanych miejsc a osobami uczestniczącymi w projekcie z zakresu optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego, małego przetwórstwa lokalnego oraz zielonej gospodarki.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach projektu zorganizowany został czterodniowy wyjazd studyjny mieszkańców gminy Lisków do gminy Poronin. Wizyta odbyła się w dniach 2-5 września 2021 r. W jej programie znalazły się odwiedziny w siedzibie administracji lokalnej, u producentów lokalnych, w gospodarstwie wykorzystującym odnawialne źródła energii i nowoczesne rozwiązania technologicznymi w tym zakresie oraz spotkanie z przedstawicielami Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się także z systemami automatycznego nawadniania pól i ogrodów, odwiedzili firmę produkującą pompy ciepła, gospodarstwo pasieczne, w którym poznali metody produkcji miodu oraz gospodarstwo agroturystyczne. Grupie zapewniono nocleg oraz wyżywienie.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Efektem realizacji operacji jest zapoznanie uczestników wyjazdu studyjnego z innowacyjnymi rozwiązaniami w rolnictwie oraz możliwościami zastosowania nowoczesnych technologii, np. odnawialnych źródeł energii. Długofalowo projekt ma na celu zmianę struktury zatrudnienia w gminie Lisków poprzez specjalizację i koncentrację działań, które powinny skutkować podniesieniem konkurencyjności gospodarstw rolnych.

O sukcesie operacji zdecydował przekrój podmiotów, z którymi uczestnicy wyjazdu mieli możliwość się spotkać. Spotkanie z ekodoradcą Urzędu Gminy w Poroninie, wizyty w gospodarstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją miodu i tradycyjnych serów góralskich, spotkanie z przedstawicielem firmy produkującej pompy ciepła, Lokalną Grupą Działania, przedstawicielem firmy wdrażającej profesjonalne systemy nawadniania pól i ogrodów umożliwiły wielopłaszczyznowe spojrzenie na rozwój obszarów wiejskich i zdobycie doświadczeń możliwych do realizacji na gruncie lokalnym.


Beneficjent

Gmina Lisków

Ul. Ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

I. Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Działanie PROW:

Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 09.2021 - 10.2021

Zasięg lokalny - wielkopolskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 40.550,00

w tym środki z UE: 40.550,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00