Projekty 2014-2020

Budowa platformy współpracy międzynarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania, w celu wymiany wiedzy w zakresie produkcji i sprzedaży produktów lokalnych oraz promocji obszarów wiejskich

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Celem operacji było nawiązanie współpracy międzynarodowej w obszarze działań Lokalnych Grup Działania, w celu wypracowania innowacyjnych instrumentów wykorzystujących zasoby lokalne oraz poprawiające wdrażanie inicjatyw z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.

Ponadto jednym z głównych motywów realizacji projektu była chęć zdobycie wiedzy u mieszkańców zaangażowanych w realizację operacji, jak powiązać lokalne zasoby, aby poprawić wdrażanie inicjatyw z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Uznano, że zapoznanie się z konkretnymi krokami podejmowanymi przez węgierskiego partnera pozwoli na implementację skutecznych metod działań w poszczególnych obszarach LGD-ów uczestniczących w realizacji operacji, a to z kolei przełoży się na poprawę sytuacji materialnej mieszkańców.

 

 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Najskuteczniejszą formą realizacji celu operacji był wyjazd studyjny wraz z udziałem w Międzynarodowej Konferencji. Uczestnicy mogli bliżej się poznać, porozmawiać o realizacji LSR-ów, o planach na dalszą działalność oraz poznali inne obszary wiejskie poza granicami Polski, które przodują w rozwoju gospodarczym sektora turystycznego poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

W wyniku podjętych działań poszerzono wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich u 70 przedstawicieli LGD z trzech sektorów biorących udział w wyjeździe studyjnym. Wśród najbardziej znaczących rezultatów należy wymienić:

  1. wymianę doświadczeń i budowę sieci kontaktów;
  2. poszerzenie wiedzy z zakresu m.in. rozwoju obszarów wiejskich poprzez poznanie dobrych i innowacyjnych rozwiązań stosowanych u zagranicznego partnera;
  3. nawiązanie sieci kontaktów, które przyczynią się do realizacji potencjalnych projektów współpracy międzynarodowej;
  4. zbudowanie podstaw do projektów aktywizujących, promujących i upowszechniających wiedzę o wzmocnieniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
  5. rozwinięcie kontaktów, które przyczynia się do rozbudowy platformy współpracy na obszarze Województwa Podkarpackiego
  6. uzyskanie informacji na temat możliwości rozwoju obszarów wiejskich
  7. zbudowanie międzynarodowej platformy współpracy pomiędzy 11 LGD z Województwa Podkarpackiego oraz partnerem z Węgier Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Körös Völgye z siedzibą w Szarvas, która polegała na wspólnej wymianie wiedzy z zakresu zrealizowanych dobrych praktyk związanych z wdrażaniem innowacyjnych instrumentów mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich.

Zdobyta wiedza przyczyniła się do wypracowania innowacyjnych instrumentów pozwalających na rozwój obszarów wiejskich, co przyczyni się do poprawy sytuacji materialnej mieszkańców.

Ważnym sukcesem jest nawiązanie współpracy międzynarodowej w obszarze działań Lokalnych Grup Działania. Ponadto poznane dobre praktyki będą inspiracją do działania na swoich obszarach. Pomogą tworzyć nowe innowacyjne instrumenty wykorzystujące zasoby lokale oraz poprawiające wdrażanie inicjatyw z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.


Beneficjent

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady

ul. 1000 – lecia, 38-600 Lesko

E-mail: nasze-bieszczady@nasze-bieszczady.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M01-Transfer wiedzy i działalność informacyjna


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 06.2021 - 09.2021

Zasięg międzynarodowy - Polska , Węgry

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 96.350,00

w tym środki z UE: 96.350,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00