Projekty 2014-2020

XXXI Olimpiada Wiedzy Rolniczej

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Głównym celem realizacji operacji było poszerzenie wiedzy rolników z województwa kujawsko-pomorskiego na tematy związane z Europejskim Zielonym Ładem oraz zwiększenie ich świadomości w zakresie dobrych praktyk w rolnictwie.

W związku z faktem, że nie wszyscy rolnicy posiadają odpowiedni poziom wiedzy w tym zakresie, podjęto działania ukierunkowane na poprawę wskazanej sytuacji.

Rolnicy poprzez przygotowywanie się do Olimpiady oraz poprzez wysłuchanie wykładu mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

W celu zwiększenia zainteresowania operacją w całym województwie  przygotowano artykuł informacyjno - promocyjny w popularnej prasie publicznej.

 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Finał XXXI Olimpiady Wiedzy Rolniczej odbył się w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie.

Laureaci eliminacji powiatowych przystąpili do pisania testu, na podstawie którego komisja składająca się z 3 pracowników KPODR w Minikowie, wyłoniła 5 finalistów. Podczas prac komisji konkursowej odbył się wykład dotyczący Europejskiego Zielonego Ładu. Przed ostatecznym ogłoszeniem wyników olimpiady - każdy z pięciu laureatów wziął udział w rundzie pytań dotyczących teoretycznych i praktycznych aspektów omawianego zagadnienia, dzieląc się także swoimi doświadczeniami. Była to dodatkowa możliwość dla uczestników do zgłębienia szerzej tematyki Europejskiego Zielonego Ładu. 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Podczas XXXI Olimpiady Wiedzy Rolniczej 20 rolników i mieszkańców terenów wiejskich, 20 doradców oraz 20 uczniów szkoły rolniczej z województwa kujawsko-pomorskiego zostało przeszkolonych w zakresie:

 • założeń i znaczenia dla rolnika Europejskiego Zielonego Ładu;
 • innowacyjnych technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • norm i wymogów wzajemnej zgodności, w tym dobrostanu zwierząt, bioasekuracji w gospodarstwach rolnych, działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, zasad dobrej praktyki rolniczej, zasad integrowanej ochrony roślin, zasad integrowanej produkcji oraz innych standardów jakościowych, zasad adaptacji do zmian klimatu na poziomie gospodarstwa,
 • dziedzictwa kulturowego, w tym kulinarnego regionów, turystyki i agroturystyki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, pozarolniczych funkcji wsi.

O sukcesie operacji zadecydowało kilka czynników:

 • ponad trzydziestoletnia tradycja organizowania olimpiad. W olimpiadzie uczestniczą kolejne pokolenia rolników, którzy chcą dzielić się posiadaną wiedzą i doświadczeniem,
 • zainteresowanie rolników, doradców i uczniów Europejskim Zielonym Ładem,
 • informacja w lokalnej prasie przyczyniła się do spełniania celu operacji poprzez zwiększenie zainteresowania operacją wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.
 • potrzeba sprawdzenia i zweryfikowania posiadanej wiedzy przez rolników, w zakresie związanym z prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz rozwojem obszarów wiejskich,
 • rywalizacja z innymi rolnikami i możliwość poszerzenia wiedzy oraz poznania nowych osób i ich sposobów prowadzenia gospodarstw, radzenia sobie z trudnościami w tym zakresie,
 • uzyskanie przez zwycięzców prestiżu wśród innych rolników, (wyniki olimpiady są publikowane na stronie internetowej www.kpodr.pl oraz w miesięczniku Wieś Kujawsko-Pomorska),
 • możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród przez laureatów,
 • wieloletnie doświadczenie pracowników KPODR w Minikowie w zakresie organizacji olimpiady.

Projekt zasługuje na miano dobrej praktyki ponieważ już od ponad 30 lat jest organizowany w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego i co roku budzi zainteresowanie wśród rolników. Co roku pojawia się inny temat przewodni, który jest poruszany podczas wykładu dla uczestników oraz inne zadania dla finalistów Olimpiady.


Beneficjent

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

89-122 Minikowo

E-mail: sekretariat@kpodr.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

I. Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Działanie PROW:

Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 01.2021 - 11.2021

Zasięg wojewódzki - kujawsko-pomorskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 12.191,50

w tym środki z UE: 7.757,45

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 4.434,05

inne: 0,00