Projekty 2014-2020

Promocja dobrych praktyk ekologicznej działalności rolniczej oraz poszukiwanie rynków zbytu

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Polscy rolnicy ekologiczni, jak i przetwórcy w swojej działalności, spotykają się z wieloma problemami m.in.:

 •  trudności w zaistnieniu pojedynczych gospodarstw na rynku,
 •  niskie ceny oferowane przez firmy skupujące  surowce ekologiczne;
 •  brak współpracy rolników ekologicznych i tworzenia wspólnej oferty wprowadzanych na rynek produktów ekologicznych;
 • ograniczenia produkcyjne i problemy agrotechniczne oraz brak dostatecznej wiedzy w tym zakresie;
 •  ograniczone przetwórstwo surowców ekologicznych.

Obecnie pojedynczy producent przestaje być liczącym się partnerem biznesowym dla silnego i skonsolidowanego otoczenia handlowo-produkcyjnego, bowiem na rynku funkcjonuje coraz mniejsza liczba nabywców mających za partnerów dużą liczbę „małych producentów”.

Szansą dla polskich gospodarstw ekologicznych jest koncentracja podaży produktów ekologicznych poprzez integrowanie się producentów i skracanie łańcuchów dostaw. Jest to szansa dla produkcji o małej skali, która jest dominującą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Aby zaistnieć na rynku żywności ekologicznej należy brać pod uwagę dużą konkurencyjność, wysokie wymagania konsumentów, dostępność produktów oraz cenę. Aby stać się konkurencyjnym na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych należy śledzić rozwój światowego rynku żywności ekologicznej oraz uczestniczyć w kształtowaniu polityki państwa w tym zakresie.

Szansą dla polskiego rolnictwa ekologicznego jest z jednej strony, edukacja polskiego społeczeństwa, a także dywersyfikacja kanałów dystrybucji żywności ekologicznej.

Celem operacji „Promocja dobrych praktyk ekologicznej działalności rolniczej oraz poszukiwanie rynków zbytu” było usprawnienie ekologicznego systemu produkcji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, dążenie do zatrzymania tendencji spadkowej ilości gospodarstw rolnych, poszukiwanie nowych kierunków produkcji żywności wysokiej jakości, zrzeszania rolników ekologicznych oraz skracania łańcuchów dostaw.

 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach operacji zorganizowano w dniach 9-12 września 2021 r. wyjazd studyjny na teren województwa dolnośląskiego w ramach którego odbyły się wizyty studyjne w gospodarstwach ekologicznych o różnym profilu produkcyjnym. Ponadto odbyła się wizyta w ekologicznym przedsiębiorstwie zajmującym się przetwórstwem żywności ekologicznej PRO-BIO w Czechach. 

Program wyjazdu studyjnego uwzględniał wszystkie potrzeby merytoryczne uczestników operacji. Zapewnił uczestnikom szerokie spektrum wiedzy, która została poparta licznymi przykładami praktycznymi.

Ponadto podjęto działania promujące wyjazd oraz tematykę realizowaną podczas wizyty studyjnej poprzez publikację artykułów w czasopismach oraz na stronie internetowej.

 

 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Wśród pozytywnych efektów wspomnianej operacji należy wskazać:

 • podjęcie współpracy z rolnikami w zakresie skracania łańcucha dostaw;
 • wykorzystanie dobrych praktyk, wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas wyjazdu we własnym gospodarstwie
 • udział w systemie rolnictwa ekologicznego obecnych gospodarstw eko oraz deklaracje 2 gospodarstw konwencjonalnych o planach dotyczących przestawienia gospodarstwa na system rolnictwa ekologicznego;
 • poprawę konkurencyjności gospodarstw ekologicznego z województwa kujawsko-pomorskiego poprzez poszukiwanie niszy na rynku żywności ekologicznej;
 • podniesienie świadomości w zakresie rolnictwa ekologicznego wśród 25 uczestników wyjazdu;
 • współpracę i nawiązywanie kontaktów między firmą PRO – BIO, a rolnikami ekologicznymi z województwa;
 • usprawnienie procesów produkcyjnych dzięki zdobytej wiedzy praktycznej podczas wyjazdu studyjnego;
 • usprawnienie doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego;
 • poprawa popytu na żywność ekologiczną;
 • weryfikacja potrzeb rynkowych w zakresie żywności ekologicznej.

Istotnym elementem wyjazdu była wizyta w czeskim przedsiębiorstwie PRO-BIO, które jest największą firmą przetwórczą w Czechach. Ważną informacją dla uczestników wyjazdu był fakt, iż na terenie Czech jest bardzo mało ekologicznych gospodarstw produkcyjnych, które mogłyby dostarczać surowiec ekologiczny do przetwórstwa. Fakt ten oznacza szansę dla naszych krajowych gospodarstw, które z powodzeniem mogłyby nawiązać współpracę z firmą PRO-BIO.

Liczne doświadczenia zebrane podczas wyjazdu to bogata wiedza praktyczna, która pozwoli na zniwelowanie barier pojawiających się w gospodarstwach ekologicznych naszego regionu. Dobre praktyki zebrane podczas wyjazdu oraz wiele innowacyjnych rozwiązań zaobserwowanych, pozwolą na usprawnienie funkcjonowania istniejących już gospodarstw ekologicznych i przetwórni, jednocześnie były też inspiracją do podejmowania podobnych przedsięwzięć.


Beneficjent

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych

Pokrzydowo 139, 87-312 Pokrzydowo


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

III. Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Działanie PROW:

Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 06.2021 - 10.2021

Zasięg wojewódzki - kujawsko-pomorskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 27.729,82

w tym środki z UE: 13.621,27

z budżetu państwa: 7.785,73

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 6.322,82

inne: 0,00