Projekty 2014-2020

Aktywni przez @ - międzypokoleniowe podnoszenie kompetencji cyfrowych

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Grupę docelową operacji stanowią seniorzy i młodzież zamieszkujący obszary wiejskie gminy Chmielno.

Diagnoza przeprowadzona  przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie – Partnera KSOW wykazała, że osoby starsze mieszkające na terenie wiejskiej gminy Chmielno dotyka wykluczenie cyfrowe. Główna barierą w korzystaniu z Internetu nie były tylko ograniczenia finansowe, ale niska motywacja, a przede wszystkim mała wiedza nt. jego zastosowań oraz niewystarczające umiejętności i obawy wynikające z niewiedzy. Celem operacji była aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich poprzez rozwój kompetencji cyfrowych i społecznych adresatów projektu: grupy seniorów i młodzieży.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Działania realizowane w ramach operacji w okresie lipiec- wrzesień 2017:

  •  rekrutacja uczestników
  • spotkania informacyjne
  • organizacja zajęć szkoleniowo- warsztatowych

Partnerzy projektu zaangażowani w realizacje operacji:

  • Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie (partner wiodący)
  • Kaszubskie Stowarzyszenie Producentów Truskawek – informowanie i promocja operacji oraz zapewnienie poczęstunku w postaci owoców dla uczestników zajęć
  • Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich EkoBabki - informowanie i promocja operacji oraz zapewnienie serwisu kawowego w ramach czterech spotkań.
  • Gmina Chmielno – informowanie i promocja operacji oraz udostępnienie pomieszczenia na potrzeby realizacji operacji w budynku gminnym w Chmielnie.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

W ramach operacji przeszkolono 12 seniorów oraz stworzono młodzieżowy wolontariat cyfrowy (12 osób). Efekty realizacji operacji obejmują podniesienie poziomu wiedzy w zakresie kompetencji cyfrowych i społecznych 24 osób objętych projektem, zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym, przygotowanie seniorów do wykorzystywania technologii informacyjnej w życiu codziennym zostały osiągnięte i przyczyniły się do promocji jakości życia na wsi jako miejsca przyjaznego osobom starszym.Dzięki projektowi osoby młode zaczęły spędzać czas , rozmawiać i działać razem z seniorami.  Projekt okazał się inicjatywą aktywizującą dwa pokolenia, przybliżającą świat nowych technologii i dająca dowód, ze bez względu na wiek, można razem tworzyć coś wartościowego.

Wartością dodaną operacji jest kontynuacja spotkań w  Domu Kultury w Chmielnie, gdzie utworzono ogólnodostępne stanowisko komputerowe z łączem internetowym oraz  utworzenie pracowni multimedialnej Orange w Chmielnie.

Założenie międzypokoleniowości w realizacji operacji, a także możliwość zapewnienia wysokiej jakości sprzętu komputerowego oraz kadry z odpowiednimi kwalifikacjami miało istotny wpływ na sukces operacji. Operacja okazała się dobrą praktyką możliwą do realizacji w kolejnych grupach adresatów. Będący efektem realizacji operacji 12 osobowy wolontariat cyfrowy stwarza możliwość realizacji podobnych przedsięwzięć bez udziału znacznych nakładów finansowych. Ponadto dzięki aktywności mieszkańców gminy Chmielno i internetowemu głosowaniu gmina Chmielno, otrzymała profesjonalnie wyposażoną pracownię komputerową od Fundacji Orange, gdzie może z powodzeniem kontynuować tego typu przedsięwzięcia.


Beneficjent

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie.

Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno

Tel: 58 684-22-05

E-mail: kultura@chmielno.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 07.2017 - 09.2017

Zasięg lokalny - Polska pomorskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 18.480,00

w tym środki z UE: 11.758,82

z budżetu państwa: 6.721,18

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00