Projekty 2014-2020

Innowacyjne sołectwa- innowacyjna wieś

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Powiat Koszaliński położony jest w województwie Zachodniopomorskim, a w jego skład wchodzi osiem gmin: Bobolice, Polanów, Mielno i Sianów, które posiadają status miejsko–wiejski oraz Biesiekierz, Będzino, Manowo, Świeszyno o statusie wiejskim. Charakterystyczne dla całego powiatu są tereny rolnicze dlatego tak ważnym aspektem dla Wnioskodawcy jest wykorzystanie potencjału, który tkwi w tym regionie. Promocja życia na wsi, pokazywanie jej dobrych stron oraz zaangażowanie mieszkańców do aktywnego udziału w jej życiu/ funkcjonowaniu to cel, który był już niejednokrotnie realizowany w ramach ogłoszonych konkursów przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tego typu doświadczenia ukazały Wnioskodawcy jak istotnym i ważnym elementem jest integracja społeczna. Z uwagi na nabyte z wcześniejszych lat doświadczenia, można stwierdzić, że problemem, który odgrywa kluczową rolę w integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich jest mały zakres prowadzonych inicjatyw, których celem jest aktywizacja mieszkańców powiatu koszalińskiego. W szczególności mały zakres działań kierowany jest do osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie. Realizowane wcześniej projekty przez Wnioskodawcę ukazały skalę problemu jaką jest małe zaangażowanie się mieszkańców powiatu koszalińskiego w życie wsi. Obecna sytuacja w kraju spowodowała całkowity spadek aktywności mieszkańców na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Promocja wsi jako miejsce pracy również jest mało efektywna. Miejsce to w dalszym ciągu jest niedoceniane i mało wykorzystywane jako szansa do pełnego rozwoju zawodowego.

Powiat Koszaliński ma ogromną chęć wspierania mieszkańców we wszystkich działaniach mając na celu przede wszystkim wzmocnienie wspólnych więzi, likwidację barier komunikacyjnych oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy mieszkańcami. Wszelkie działania podejmowane przez mieszkańców, stowarzyszenia, sołtysów, koła gospodyń wiejskich itp. są mało nagłaśniane co skutkuje odczuciem niedocenienia i brakiem chęci do podejmowania ponownych kroków skierowanych między innymi na rozwój na rzecz wsi.

Celem operacji była aktywizacja jak największej liczby sołectw znajdujących się na terenie powiatu koszalińskiego, podzielenie się doświadczeniem z realizowanych działań, a co za tym idzie, zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców do udziału w projekcie. Zadaniem operacji było również zwiększenie integracji społecznej mieszkańców, umacnianie więzi pomiędzy poszczególnymi pokoleniami, pobudzanie aktywności społecznej oraz promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. Celem było stworzenie kapitału społecznego, który jest tradycją wspólnego działania.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Projekt miał za zadanie ukazanie wsi jako miejsca trwale rozwijającego się. Poprzez zaplanowane działania operacji i jego inicjatywy można było ukazać wieś jako miejsce atrakcyjne do życia i pokazać jej dobre strony. Przy realizacji takich działań jak organizacja rankingu połączonego z konkursem pn. „SŁOECTWO ROKU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO”, produkcja filmu „MÓJ POWIAT-MÓJ ZAKĄTEK” czy organizacja warsztatów pieczenia i lepienia pierogów podczas wydarzenia plenerowego w dniu 11.09.2021 współorganizowanego przez Powiat Koszaliński został uruchomiany proces integracji społecznej, a także cały mechanizm promocji wsi jako miejsca do codziennego funkcjonowania.

Same zaangażowanie sołectw do udziału w rankingu, a także produkcja filmu ukazującego 5 najwyżej ocenianych sołectw powiatu koszalińskiego przedstawiło ogólny rozwój obszarów wiejskich, który nastąpił w krótkim czasie. Często sama działalność jednostek pomocniczych gmin nie jest doceniana, a sama organizacja konkursu pozwoliła na ukazanie ich potencjału, oceniając najbardziej prężnie działające sołectwa. Premiera filmu odbyła się na stronie internetowej Powiatu Koszalińskiego, a także na jego profilu społecznościowym FB docierając do szerokiego grona odbiorców. Sama koncepcja filmu idealnie zgrała się z założonym tematem operacji, przedstawiając wyjątkowe walory wsi, tworząc jej promocję, a także ukazując jej dotychczasowy rozwój oraz potencjał. Podczas organizacji warsztatów pieczenia i lepienia pierogów w Biesiekierzu w dniu 11.09.2021 r. zostały pogłębione relację społeczne pomiędzy mieszkańcami. Wspólny spędzony czas ukazał nowe perspektywy życia na obszarach wiejskich, promując to miejsce i kreując rynek lokalny. Powiat Koszaliński z dotychczasowego doświadczenia wie, że organizacja tego typu warsztatów o podłożu kulinarno-edukacyjnym zapewnia mieszkańcom wspaniałą formę organizacji swojego wolnego czasu oraz wpływa na ich kreatywność,zaangażowanie, a jednocześnie umacniania więzispołecznych.

Całe działanie podejmowane podczas projektu wiązały się z ogromnym wsparciem Dodatkowych Partnerów KSOW. Produkty ekologiczne, które zostały wykorzystane do warsztatów pieczenia pierogów zakupił Dodatkowy Partner KSOW- SCK w Sarbinowie. Kolejny partner KSOW- KGW w Niekłonicach pomógł w przygotowywaniu farszów na pierogi, a także przy organizacji warsztatów kulinarnych

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Poprzez realizacją operacji pn. „Innowacyjne sołectwa- innowacyjna wieś”, Powiat Koszaliński dotarł do szerokiego grona odbiorców, co spowodowało aktywizację mieszkańców z terenu powiatu i umożliwiło uzyskanie następujących efektów operacji:

-16 sołectw biorących udział w rankingu połączonego z konkursem pn. „SOŁECTWO ROKU POWIATU KOSZLIŃSKIEGO”,

- ok. 90 tys. -liczba osób objętych zasięgiem filmu pn. „MÓJ POWIAT-MÓJ ZAKĄTEK”,

- 210 uczestników warsztatów pieczenia i lepienia pierogów podczas wydarzenia plenerowego w powiecie koszalińskim.

Osiągnięte efekty realizacji operacji miały wpływ na rozwój obszarów wiejskich poprzez aktywny udział w operacji przez uczestników projektu, integrację społeczną, a także promocję obszarów wiejskich. Realizacja operacji pozwoliła uzyskać w/w efekty przez wdrożenie procesu aktywizacji mieszkańców wsi, poprzez zdrową rywalizację podczas trwania rankingu sołectw, a także przez umocnienie więzi pomiędzy wszystkimi mieszkańcami bez względu na stopień ich wykluczenia społecznego. Promocja wsi jako miejsca innowacyjnego poszerzyła ofertę zalet mieszkania poza miastem, a także alternatywę do rozwoju kariery zawodowej oraz miejsca odpowiedniego do funkcjonowania w życiu codziennym.

O sukcesie operacji zadecydował fakt, że zastosowano kilka form realizacji operacji. Cała operacja opierała się na integracji mieszkańców, ich aktywizacji, a także skupiła uwagę na wartości jakie posiada wspólnota. Dzięki temu mieszkańcy powiatu mogli zaangażować się w życie społeczne wsi, a ich chęć do uczestnictwa w działaniach projektu wpłynęły na sukces operacji, pozytywny odbiór i chęć kontynuacji podjętych działań.


Beneficjent

Powiat Koszaliński

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 06.2021 - 10.2021

Zasięg lokalny -

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 28.837,50

w tym środki z UE: 23.868,50

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 4.969,08

inne: 0,00