Projekty 2014-2020

Aktywizacja mieszkańców województwa wielkopolskiego w kierunku działań podejmowanych na rzecz zwiększenia świadomości na temat hodowli pszczół oraz form promocji pszczelarstwa

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Problem wymierania pszczół staje się coraz poważniejszy. Dotyczy nie tylko pszczoły miodnej, którą w  ulach opiekuje się człowiek, ale także gatunków pszczół samotnic, spotykanych w  naszych ogrodach i  na łąkach. Z tego względu 8 sierpnia ogłoszono w Polsce Wielkim Dniem Pszczół. Samorząd Województwa Wielkopolskiego jako jeden z pierwszych w kraju podjął działania finansowe zmierzające do poprawy sytuacji pszczelarstwa w regionie. Udzielona od 2018 roku pomoc umożliwiała zakup węzy pszczelej, czyli szablonów z  wytłoczonymi komórkami w  kształcie plastra, umieszczanych wewnątrz ula, kupno ciasta pszczelego, będącego pokarmem dla pszczół oraz zakup sadzonek drzew miododajnych.

Celem zorganizowanej imprezy plenerowej było zwrócenie uwagi społeczeństwa województwa wielkopolskiego na problemy trapiące pszczelarstwo, podkreślenie roli pszczoły w ekosystemie, a także pokazanie starań województwa o lepszy byt pszczół.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Operacja polegała na organizacji imprezy plenerowej z okazji przypadającego na 8 sierpnia Wielkiego Dnia Pszczół. Impreza adresowana była do mieszkańców województwa wielkopolskiego i obejmowała szereg atrakcji o tematyce związanej z pszczelarstwem.

Wydarzenie poprzedzone zostało promocją medialną, która miała na celu zachęcenie społeczności województwa wielkopolskiego do uczestnictwa w obchodach Wielkiego Dnia Pszczół. Imprezę rozpoczęło śniadanie z miodem, czyli poczęstunek na bazie produktów, do przygotowania których niezbędny był miód. Do udziału zaproszeni zostali mieszkańcy województwa wielkopolskiego, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz samorządu regionalnego, a także prezesi okręgowych związków pszczelarskich. W ramach imprezy zorganizowano także konkurs na „Najładniejsze stoisko Wielkiego Dnia Pszczół, przygotowane przez koło gospodyń wiejskich z  terenu województwa wielkopolskiego”. Wyroby z  miodem prezentowały KGW z Liskowa, Stawiszyna, Czekanowa, Wtórku, Ruska, Sobótki, Kołątajewa, Kuźni oraz Lewkowa. Wszyscy biorący udział w  konkursie otrzymali nagrody rzeczowe, a  uczestnicy wydarzenia podziękowania od wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego. Organizatorzy uroczystości zadbali również o odpowiednią oprawę muzyczną, za którą odpowiedzialna była Orkiestra Dęta Kopalni Węgla Brunatnego Konin SA. Dużym zainteresowaniem uczestników Wielkiego Dnia Pszczół cieszyły się inscenizacje historyczne, przygotowane przez Kancelarię Komesa Mikołaja Bronisza, należącą do Bractwa Rycerskiego Ziemi Kaliskiej. Aktorzy, w strojach z  epoki średniowiecza, prowadzili pokazy wyrobu świec cysterek oraz wybijania pieczęci z  wosku. Zaaranżowali również scenę „kradzieży miodu”, która przedstawiała złodzieja wspinającego się na drzewo i wybierającego miód, przyłapanego następnie przez strażników i przekazanego w ręce władz. Rekonstrukcje historyczne z czasów wieków średnich przypomniały o roli, jaką wówczas odgrywały lasy wraz z barciami drzewnymi i pozyskiwanymi z nich pożytkami pszczelimi.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Rezultatem operacji jest wzrost zainteresowania mieszkańców województwa wielkopolskiego tematyką pszczelarską. Realizacja imprezy plenerowej przyczyniła się do przekazania wiedzy na temat pożytków płynących dla człowieka z pracy pszczół, zwrócenia uwagi opinii publicznej na temat konieczności podejmowania działania w zakresie ochrony pszczół w celu zapobieżenia problemom będącym konsekwencją ich wymierania, w tym zachwiania równowagi ekosystemu. Uczestnicy projektu zyskali możliwość bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami środowisk pszczelarskich, mieli również okazję poznać specyfikę pracy pszczelarza oraz narzędzia, którymi się posługuje.

Do sukcesu operacji przyczyniła się promocja poprzedzająca samo wydarzenie plenerowe. Wymiernym rezultatem tych działań była bardzo duża frekwencja podczas uroczystości. Wpływ na to miała również słoneczna aura. Operacja zasługuje na miano dobrej praktyki ze względu na tematykę zogniskowaną na jedno z kluczowych wyzwań ekologicznych stojących przed ludzkością w najbliższych latach.


Beneficjent

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 06.2021 - 08.2021

Zasięg wojewódzki - wielkopolskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 52.858,99

w tym środki z UE: 29.858,99

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 23.000,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00