Projekty 2014-2020

Kampania promocyjna „WIEŚci z Mazowsza” (2021) – projekt łączony z działania 3 i działania 8

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Odbiorcy działań PROW 2014-2020 oraz samorządu województwa mazowieckiego mają niewystarczającą świadomość propozycji i projektów finansowanych z ww. źródeł. Przy konstruowaniu projektu wzięto pod uwagę istotę przekazywania aktualnych informacji, prezentacji dobrych praktyk oraz rozwiązań innowacyjnych i wartych powtarzania.

Dotarcie do społeczeństwa za pośrednictwem wielu skondensowanych i popularnych źródeł informacji (media społecznościowe, rozgłośnie radiowe) miały za zadanie podnieść świadomość społeczną w zakresie zmian otaczającej nas rzeczywistości, zaktywizować do działania, pobudzić zainteresowanie, a finalnie stworzyć społeczeństwo obywatelskie.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach realizowanej operacji  powstały: 

- audycje radiowe emitowane w 9 stacjach radiowych (Radio Rekord Radom, Radio Rekord Mazowsze, Radio Nadzieja, Radio Victoria, Radio Oko, Radio Radom, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio Sochaczew i Radio 7 Mława);

- audycje telewizyjne emitowane na kanale YouTube WIEŚci z Mazowsza oraz na profilu Facebook WIEŚci z Mazowsza;

- artykuły prasowe w siedmiu tytułach – Tygodnik Ostrołęcki, Tygodnik Płocki, Echo Dnia Radomskie, Echo Katolickie, Express Sochaczewski, Express Mazowiecki i Pułtuska Gazeta Powiatowa.

Prezentowane treści dotyczyły działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim, PROW 2014-2020 oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego i stworzyły kompleksową platformę informacji i promocji.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Efektem operacji było:

- 40 audycji radiowych o długości 6 minut każda emitowanych cyklicznie co tydzień na antenie 9 stacji radiowych. Łączna słuchalność szacowana na ponad 300.000 słuchaczy w ciągu cyklu.

- 20 audycji filmowych emitowanych na dedykowanym kanale YouTube WIEŚci z Mazowsza oraz na fanpage na Facebooku WIEŚci z Mazowsza. Łączna oglądalność ze wsparciem płatnej kampanii – ponad 800.000. Łącznych unikalnych użytkowników obu platform – około 12.000.

Jako efekt kampanii przyjmuje się duże zainteresowanie sprawami rolnictwa, obszarów wiejskich, PROW 2014-2020 i KSOW skutkujące np. wzrostem informacji, komentarzy, odniesień źródłowych.

Projekt uznaje się uniwersalnym i modelowym poprzez połączenie wielu kanałów informacyjnych – prasa drukowana, radio, media społecznościowe. Informacje spójne i powtarzalne. Zaskakujące podawanie dalej i rozwijanie na kanałach społecznościowych. Utrzymana cykliczność powoduje stałe reakcje i stałe zainteresowanie. Korzystanie z mediów społecznościowych jest adekwatne do obecnych kanałów komunikacji i warte kontynuacji.


Beneficjent

Samorząd Województwa Mazowieckiego

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Tel: 22 59 79 388


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 02.2021 - 12.2021

Zasięg wojewódzki - mazowieckie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 388.671,20

w tym środki z UE: 247.311,32

z budżetu państwa: 141.359,88

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00