Projekty 2014-2020

Szlakami ogrodnictwa zrównoważonego w Słowenii

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Celem głównym operacji było zapoznanie się z systemem transferu wiedzy i rozwiązaniami dotyczącymi racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego i zachowania bioróżnorodności stosowanymi w ogrodnictwie słoweńskim. Udział w wyjeździe wpłynął na podniesienie wiedzy uczestników, którzy na co dzień realizują projekty na rzecz swojego środowiska, w tym projekty międzynarodowe, pośredniczą w zrozumieniu i rozpowszechnianiu zasad zielonej gospodarki i innych strategii środowiskowych. Powinni oni mieć możliwość porównywania własnych osiągnięć z wzorcowymi rozwiązaniami w innych państwach europejskich i poznawania zagadnień ważnych dla obszarów wiejskich z szerszej, międzynarodowej perspektywy. 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach realizacji celu zorganizowano wyjazd studyjny, w którym udział wzięło 15 liderów podmiotów działających na rzecz  rozwoju obszarów wiejskich w województwie świętokrzyskim oraz sadowników, głównie z rejonu sandomierskiego. Wyjazd odbył się w dniach 16-21 sierpnia 2021 r. Podczas wizyty zapoznano się z realizacją projektów na rzecz zrównoważonego ogrodnictwa, w tym finansowanym ze środków unijnych projektem „Fruit growers for pollinators and pollinators for fruit growers” (Producenci owoców dla zapylaczy, zapylacze dla producentów owoców). Odwiedzono gospodarstwo doświadczalne w miejscowości Hrase, gdzie poza doświadczeniami projektowymi poznano specyfikę prowadzenia rodzinnego gospodarstwa sadowniczego. Na miejscu odbyło się spotkanie z dr Danilo Bevk z Narodowego Instytutu Biologii, liderem projektu. Kolejna wizyta miała miejsce w Kozjanskim Parku, gdzie zapoznano się z ideą uprawy sadów łąkowych i pracą nad zachowaniem lokalnych odmian jabłoni. Odwiedzono sad będący bankiem 50 różnych tradycyjnych odmian jabłoni, które są rozpowszechnianie w okolicznych gospodarstwach. To jedna z metod na zachowanie bioróżnorodności i wspieranie rentowności gospodarstw ogrodniczych.  Gospodarzem wizyty był Dušan Klenovšek - Senior Nature Conservation Advisor.

W kolejnym dniu wizyty zapoznano się z działalnością Słoweńskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy. W siedzibie Stowarzyszenia w Lukovicy grupa uczestniczyła w prezentacji multimedialnej na temat realizowanych projektów na rzecz ogrodnictwa zrównoważonego oraz działań promujących pszczelarstwo i spożycie miodu, m.in. poprzez zainicjowanie zatwierdzonego przez Komisję Europejską Europejskiego Dnia Pszczoły. Wiele prezentowanych rozwiązań było interesujących również w kontekście dobrze działającej organizacji pozarządowej i jej możliwości lobbowania w ważnych dla środowiska tematach.  Zapoznano się także ze specyfiką słoweńskiego gospodarstwa pszczelarskiego, budową ula i jego obsługą.

 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Efektem realizacji operacji jest pozyskanie przez jej uczestników nowej wiedzy z zakresu racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego, zachowania bioróżnorodności i ich wpływu na rozwój obszarów wiejskich.

Operacja dostarczyła uczestnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich, nowej wiedzy dotyczącej zachowania bioróżnorodności. Wpłynęła również na wzrost kompetencji uczestników w zakresie innowacyjnych metod bezpiecznej produkcji żywności oraz zainteresowanie tematyką środowiskową. Wdrażanie ich w życie wpłynie na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i jakość życia ich obecnych i przyszłych mieszkańców.

Nowym zdobytym doświadczeniem jest także poznanie przez uczestników operacji Słowenii z jej priorytetami środowiskowymi gospodarczymi, zróżnicowanym krajobrazem i piękną naturą.

Udział liderów środowiska lokalnego, reprezentujących organizacje działające na rzecz na jego rzecz, gwarantuje rozpowszechnienie tematyki i efektów operacji wśród pozostałych mieszkańców.

Program operacji był zgodny z oczekiwaniami uczestników. Wszystkie zaplanowane działania w ramach operacji zostały zrealizowane, pomimo obaw o ograniczenia z powodu sytuacji epidemicznej. Gospodarze w instytucjach goszczących byli świetnie przygotowani merytorycznie a poruszane przez nich zagadnienia – interesujące dla uczestników. Sami uczestnicy ze swoją wiedzą i doświadczeniem stanowili dobrze przygotowaną merytorycznie grupę, szczególnie członkowie organizacji – partnerów dodatkowych: Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego i LGD Ziemi Sandomierskiej . Uczestnicy mieli też okazję nawiązać współpracę pomiędzy organizacjami, które reprezentowali. Przedstawiciele Stowarzyszenia Agroekoton oraz Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego i LGD Ziemi Sandomierskiej przedstawili prezentacje na temat prowadzonych działań na rzecz zrównoważonego ogrodnictwa i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.

Bardzo dobre wrażenie w opinii uczestników zrobiła organizacja operacji – transport, noclegi i cała logistyka. Słowenia ze swoją różnorodnością krajobrazową i przyrodniczą także zrobiła wspaniałe wrażenie.


Beneficjent

Stowarzyszenie AGROEKOTON

Ul. Trześniowska 9, 27-600 Sandomierz

Tel: 600 489 617


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

I. Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Działanie PROW:

Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 06.2021 - 09.2021

Zasięg międzynarodowy -

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 35.560,00

w tym środki z UE: 22.626,83

z budżetu państwa: 12.933,17

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00