Biblioteka

Polska Sieć LGD -Federacja Regionalnych Sieci LGD, 2023

Podejście LEADER w latach 2014-2020 - dobre praktyki

Katalog stanowiący zbiór dobrych praktyk, który uwzględnia projekty zrealizowane przez mieszkańców obszarów wiejskich, samorządy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców z udziałem środków programu LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na terenie całego kraju i dobre wykorzystanie środków przez Lokalne Grupy Działania. Zaprezentowane wybrane projekty to kompilacja codziennych potrzeb mieszkańców gmin, zwyczajnych czynności oraz kreatywnych, wychodzących poza standardy działań. Efekty projektów pozostawiają po sobie wymierne korzyści i zmieniają na lepsze swoje miejscowości.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, 2023

Współpraca łączy regiony - dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich

Biuletyn poświęcony rezultatom dwóch wyjazdów studyjnych, które nie tylko stanowiły doskonałą okazję do wymiany doświadczeń, ale także skierowane były na wspieranie włączenia społecznego mieszkańców obszarów wiejskich. Celem obu wyjazdów, zorganizowanych we wrześniu 2022 r. w woj. śląskim i opolskim, a następnie w październiku 2023 r. w woj. podkarpackim, było zgłębienie tajników praktyk, które mają bezpośredni wpływ na rozwój lokalny. Uczestnicy mieli okazję zapoznania się z konkretnymi przykładami dobrych praktyk, które  uwzględniają potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy danego obszaru, oraz wspierają włączenie społeczności wiejskich.

R.Przygodzka, A.Badora, K.Krukowski, K.Kud, J.Mioduszewski, M.Woźniak, 2023

Odnawialne źródła energii w rolnictwie Polski Wschodniej – uwarunkowania rozwoju

Monografia skupia się na tematyce odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce. Autorzy analizują rodzaje OZE, instrumenty wspierające ich rozwój, oraz bilans energetyczny Polski z lat 2017–2021. Szczególny nacisk położony jest na rolnictwo, oceniając jego pozytywne i negatywne efekty zewnętrzne oraz potencjał w produkcji energii z OZE. Publikacja również rozważa założenia Europejskiego Zielonego Ładu w kontekście rolnictwa Polski Wschodniej, analizując uwarunkowania rozwoju OZE. Monografia integruje techniczne, ekonomiczne i społeczne aspekty, tworząc kompleksowy obraz rozwoju OZE w rolnictwie tego regionu.

N. Bartkowiak-Bakun, 2023

Instytucjonalny wymiar zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Książka jest odpowiedzią na potrzebę zrozumienia zjawisk i procesów oddziałujących na realizację zadań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu lokalnego, jego roli, możliwości i ograniczeń wpływających na powodzenie realizacji wytyczonych zadań i przedsięwzięć.

J.Walczak,M.Skowrońska,B.Feledyn-Szewczyk, A.Madej, K.Ratusz, W.Krawczyk, A.Dominiak, P.Rzodkiewicz, 2023

Jakość żywności jako kierunek rozwoju rolnictwa w UE

Zespół autorski tej monografii przedstawił omówienia i analizy doniesień naukowych, zagranicznych i krajowych, raportów oficjalnych urzędów i agend, aktów prawnych oraz dokumentów o charakterze normatywnym dotyczące zmian w sposobie żywienia człowieka, zagrożeń jakości zdrowotnej żywności, jakości artykułów rolno-spożywczych w Polsce, krajowych i wspólnotowych systemów jakości żywności, systemu chroniącego pochodzenie żywności w UE oraz ekonomicznej efektywności rolnictwa ekologicznego.

B.Pomianek, W.Musiał, K.Musiał, W.Sroka, J.Kilar, J.Kilar, 2022

Problemy rozwoju rolnictwa obszarów górskich wobec wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu

Zawarte w monografii opracowania i syntezy stanowią przegląd podjętych problemów, mających zarówno charakter stricte naukowy, popularyzatorski, jak i aplikacyjny. Publikacja stanowić może istotny wkład w dyskusję dotyczącą miejsca i roli rolnictwa górskiego w nowej Wspólnej Polityce Rolnej (WPR) zdecydowanie nakierowanej na ochronę środowiska i klimatu, ale także na zachowanie trwałości i regionalnej adekwatności gospodarstw oraz na wysoką jakość i rozpoznawalność produkcji rolnej.

J.Walczak W.Poczta, B.Pomianek, M.Skowrońska, A.Sadowski, K.Izydorczyk, W.Frątczak, 2022

Środowiskowe i klimatyczne konsekwencje intensyfikacji, skali i koncentracji produkcji rolniczej

Monografia, w której autorzy starają się odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania: czy Europejski Zielony Ład odrzuca możliwość zrównoważonego rozwoju rolnictwa, wykorzystującego intensywne metody produkcji rolniczej, oraz czy wielkoobszarowe gospodarstwa rolne oraz fermy przemysłowe mogą spełniać wymogi ochrony środowiska, przeciwdziałać zmianom klimatu i produkować żywność w systemach wysokiej jakości.

P.Nicia, M.Dacko, J.Janus, T.Kowalik, Ł.Paluch, J.Pijanowski, A.Płonka, T.Wojewodzic, P.Zadrożny, 2023

Możliwości i bariery wykorzystania wapnowania gleb do poprawy efektywności ekonomicznej produkcji rolnej oraz ograniczania eutrofizacji wód powierzchniowych

Przeprowadzone badania terenowe i modelowe, jak również obszerne studia literatury, założeń Wspólnej Polityki Rolnej oraz stosowanych rozwiązań w krajowej polityce rolnej pozwoliły autorom niniejszej monografii naukowej zaproponować rozwiązania sprzyjające zwiększeniu poziomu nawożenia odkwaszającego gleb w Polsce.

 

B.Adamek, P.K. Bereś, K.Dereń, N.Dobrzyńska, G.Gorzała, M.Grzbiela, Ł.Kontowski, R.Kupczyński, Ł.Siekaniec, J.Zwolińska, 2023

Biobezpieczeństwo w produkcji żywności – od etyki do ekonomiki

Monografia, która wpisuje się w społeczne dyskusje na temat założeń Europejskiego Zielonego Ładu, a przede wszystkim strategii „od pola do stołu”, której jednym z celów jest stworzenie sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego. W opracowaniu w sposób wielostronny przedstawiono główne zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska wynikające z produkcji zwierzęcej i roślinnej. Wg recenzentki prof. B. Kordan za wyjątkowe należy uznać rozważania dotyczące dylematów bioetycznych, jakie pojawiają się w nowoczesnej produkcji rolniczej i produkcji żywności.

A.Ekielski, J.Walczak, J.Skudlarski, B.Pomianek,J.Zeyland,M.Hryhorowicz, 2023

Precyzyjne i inteligentne rolnictwo – stan i perspektywy wdrażania

Monografia w kompleksowy sposób omawia zastosowanie precyzyjnych technik w produkcji roślinnej i chowie zwierząt, kwestie inżynierii genetycznej i jej wpływu na rolnictwo, a także możliwości związane z użyciem sztucznej inteligencji. 

Wyświetlanie rezultatów od 1 do 10 z 257