Biblioteka

2012

Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania

Publikacja zawiera rekomendacje z badania realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez konsorcjum firm: „Focus Group” Konsorcjum Badawcze oraz Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o.o., pn.: „Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania”. W ramach analiz zdiagnozowano sytuację kobiet wiejskich w Polsce i zidentyfikowano ich potrzeby w zakresie wsparcia rozwoju aktywności społeczno-zawodowej dla pełniejszego wykorzystania kapitału intelektualnego i zasobu pracy kobiet w aspekcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

dr P. Nowak, A. Dąbrowski, M.Grojec, Ł. Jawny. Redakcja: dr L. Leśniak, 2012

Przedsiębiorczość wiejska. Uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

W poradniku znajdą się informacje na temat: społecznych, kulturowych i gospodarczych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich, zwłaszcza przedsiębiorczości; psychologicznych uwarunkowań prowadzenia własnej dzielności gospodarczej, możliwości pozyskania środków finansowych na działalność gospodarczą, rejestracji działalności gospodarczej, wyboru form opodatkowania, ubezpieczeń społecznych. Ponadto zagadnienia związane z kreatywnością w prowadzeniu działalności oraz innowacyjne przykłady działalności gospodarczej realizowanej na obszarach wiejskich.

2012

Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności na rozwój obszarów wiejskich.

Celem głównym badania, zrealizowanego przez Fundeko w 2011 roku, była ocena wpływu realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz Polityki Spójności na rozwój obszarów wiejskich. Skoncentrowano się na dwóch kluczowych zagadnieniach: a) ocenie efektów realizacji WPR i Polityki Spójności na obszarach wiejskich w latach 2004-2010; a) ocenie spójności i komplementarności instrumentów wpływających na rozwój obszarów wiejskich wdrażanych w ramach WPR i Polityki Spójności w obecnym okresie programowania (2007-2013). W ramach badania analizą objęto wybrane instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej oraz Polityki Spójności kierowane na obszary wiejskie w latach 2004-2010.

M. Bogusz, L. Leśniak, K. Markiewski, J. Nowakowska, K.Vinohradnik. Red. dr L. Leśniak, 2012

Zarządzanie organizacją pozarządową typu partnerstwo trójsektorowe w okresie przejściowym – zarządzanie zmianą. Przewodnik po tematyce szkolenia.

Publikacja zawiera informacje ogólne dotyczące WPR oraz PROW na lata 2007-2013 a także teorii zarządzania. Ponadto zawarto w niej materiały dotyczące szczególnego znaczenia kultury organizacyjnej w zarządzaniu LGD, analizy potencjału organizacji oraz strategii jej rozwoju.

Publikacja powstała w ramach projektu szkoleniowego realizowanego z Planu działania SC KSOW.

K. Boba, M. Bogusz, S.Filas, L. Leśniak, K. Markiewski, J. Nowakowska, J.Puchała, M. Starmach, K. Vinohradnik. Red.: L.Leśniak., 2012

Poradnik metodyczny dla uczestników projektu - „Budowanie systemu wsparcia eksperckiego i doradczego dla lokalnych grup działania (LGD) we wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju - cztery seminaria regionalne i jedno seminarium krajowe”

Publikacja powstała w ramach Planu działania SC KSOW, jako materiał dla uczestników cyklu seminariów dla LGD. Zawiera informacje dotyczące WPR oraz roli podejścia LEADER z rozwoju obszarów wiejskich, odnosi się do lokalnych strategii rozwoju, w tym barier w ich wdrażaniu. Ponadto porusza kwestię kultury organizacyjnej, potencjału i strategii rozwoju LGD oraz metod aktywizacji społeczności lokalnych. 

2011

Przykłady dobrych praktyk w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” wersja polsko-angielska

W publikacji zaprezentowano projekty zrealizowane przez beneficjentów w ramach wybranych działań inwestycyjnych osi 1 i 2 PROW na lata 2007-2013. W każdym z opisów dobrych praktyk informuje się m.in. o zakresie projektu oraz kwocie dofinansowania, a także o efektach zrealizowanego projektu.

Druga część opracowania to przykłady dobrych praktyk realizowanych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” przez Lokalne Grupy Rybackie.

Publikacja przygotowana została w wersji polsko-angielskiej.

2011

Przykłady dobrych praktyk w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” wersja polsko-francuska

W publikacji zaprezentowano projekty zrealizowane przez beneficjentów w ramach wybranych działań inwestycyjnych osi 1 i 2 PROW na lata 2007-2013. Każdy z opisów wybranych dobrych praktyk informuje m.in. o zakresie projektu oraz kwocie dofinansowania, a także o efektach zrealizowanych projektów.

Druga część opracowania to przykłady dobrych praktyk realizowanych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” przez Lokalne Grupy Rybackie.

Publikacja przygotowana została w wersji polsko-francuskiej.

2013

Produkt tradycyjny i lokalny: wytwarzanie, promocja, budowa marki, dystrybucja Kompendium dobrych praktyk

Broszura ta jest przeznaczona przede wszystkim dla producentów, którzy zastanawiają się nad rozwinięciem swojej działalności, planują ją dopiero rozpocząć lub też działają nie do końca legalnie i chcieliby swoją działalność zalegalizować. Producenci już działający na rynku także znajdą dla siebie wiele ciekawych informacji oraz wskazówek.

Jak sprostać tym nowym potrzebom i zainteresowaniom klientów, jak produkować zgodnie z przepisami i jak wykorzystać zasoby swojego gospodarstwa? Na te pytania odpowiada niniejszy poradnik, który jest swoistym rodzajem kompendium

Michał Ćwil, Zdzisław Ginalski, Daniel Raczkiewicz, Janusz Starościk., 2017

Efektywne gospodarowanie energią elektryczną i cieplną w gospodarstwie rolnym

Rozwój nauki dotyczący niskoemisyjnych technologii, umożliwia wprowadzenie na rynek nowej generacji energooszczędnych maszyn i ciągników. Wraz z postępem materialnym powstają nowe systemy gospodarcze i wprowadzane są nowe systemy organizacyjne.  Tworzone jest prawo warunkujące rozwój nowych technologii, ze szczególnym zwróceniem uwagi na środowisko. W przedstawionej publikacji autorzy starali się przybliżyć problematykę związaną z efektywnym gospodarowaniem energią cieplną i elektryczną w gospodarstwach rolnych.

Piotr Bugajski, Jerzy Kozyra, Marek Krysztoforski, Rafał Wawer, 2017

Metody ochrony i racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie

„Metody ochrony i racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie” to kompendium, dotyczące większości aspektów gospodarowania wodą na obszarach wiejskich. Celem książki jest merytoryczne wsparcie rolników i doradców rolnych oraz pracowników samorządów lokalnych w zakresie szeroko pojętej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, począwszy od gromadzenia zasobów wody, poprzez jej oszczędne zużycie, po ograniczenie emisji zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych wywoływanych przez produkcję rolniczą, które pogarszają jakość zasobów, a często zagrażają zdrowiu ludności.

Poruszono zagadnienia zmian klimatu i ich przewidywanego wpływu na dostępność wody dla rolnictwa w kontekście potrzeby zwiększenia retencji wód na obszarach wiejskich. Cały rozdział został poświęcony gospodarce ściekami komunalnymi na obszarach wiejskich, w szczególności przydomowym oczyszczalniom ścieków. Jest to zagadnienie ważne z punktu widzenia lokalnych zasobów wodnych, które w wyniku niewłaściwego oczyszczania ścieków i wprowadzania ich do gleby, a także wód gruntowych, mogą ulec poważnej degradacji.

Książkę wieńczy rozdział dotyczący uwarunkowań prawnych korzystania zwody, co jest szczególnie istotne dziś, u progu reformy strukturalnej zarządzania wodą, która przewiduje m.in. wprowadzenie opłat środowiskowych za korzystanie z wód oraz powstanie nowej agendy rządowej – Wody Polskie.

ROZWIŃ ZWIŃ
Wyświetlanie rezultatów od 181 do 190 z 262