Biblioteka

Dr Mirosław Sienkiewicz, 2017

Poradnik „Dobrych Praktyk Higienicznych wytwarzania serów i innych produktów mleczarskich w farmerskim przetwórstwie mleka”

Poradnik jest dostosowany do potrzeb farmerskiego i rzemieślniczego przetwórstwa mleka i w sposób syntetyczny przedstawia proste metody i działania zrozumiałe oraz możliwe do zrealizowania przez drobnych producentów. W jasny a zarazem dogłębny i specjalistyczny sposób porządkuje podstawowe zasady higieny oraz możliwe zagrożenia podczas wytwarzania produktów mleczarskich. Jest dostosowany do użytku strony ,,kontrolowanej” - producentów oraz „kontrolującej” – służb weterynaryjnych’. Wytwórcy produktów mlecznych mają możliwość poznania, na jakie aspekty zwracają uwagę weterynarze podczas czynności kontrolnych, a z kolei lekarze weterynarii mogą oczekiwać lepszego przygotowania ze strony przetwórców do prowadzenia działalności. Na bazie poradnika zostały zrealizowane działania edukacyjno-promocyjne i szkoleniowe związane z upowszechnianiem dobrych praktyk sanitarnych w farmerskim i rzemieślniczym przetwórstwie mleka. Poradnik dystrybuowany był podczas seminariów dla producentów oraz spotkań ze służbami weterynaryjnymi, aby producenci w pełni skorzystali z porad w nim zawartych i zrozumieli, w jaki sposób działać, aby osiągnąć wysoką jakość i efektywność w produkcji a służby weterynaryjne poznały lepiej specyfikę farmerskiej produkcji przetworów mlecznych. 

 

Poradnik został opracowany w ramach projektu „Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskiej produkcji sera” zrealizowanego przez partnera KSOW Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Stowarzyszeniem „Serowarzy Rodzinni” - więcej informacji o projekcie 

 

ROZWIŃ ZWIŃ
Małgorzata Bartkiewicz, Katarzyna Wyka, 2017

Z pola do garnka – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw

Publikacja podsumowująca warsztaty w ramach projektu „Z pola do garnka – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”, która zawiera informacje dotyczące sytuacji polskiego rolnictwa, w tym ekologicznego, podsumowanie wizyt studyjnych, formy
i techniki sprzedaży produktów ekologicznych, perspektywy rolnictwa ekologicznego na podstawie spostrzeżeń uczestników projektu oraz przykłady dobrych praktyk. 

Publikacja powstała w ramach projektu „Z pola do garnka – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw” zrealizowanego przez partnera KSOW Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie - więcej informacji o projekcie

ROZWIŃ ZWIŃ
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, 2017

Zwiększenie efektywności doradztwa we wspieraniu innowacji w rolnictwie

Raport z realizacji projektu Zwiększenie efektywności doradztwa we wspieraniu innowacji w rolnictwie - więcej informacji 

Praca zbiorowa, 2018

Włączenie społeczne seniorów na obszarach wiejskich Mazowsza – inicjatywy lokalne

Monografia zawiera analizę zarówno sytuacji osób starszych oraz działań podejmowanych w zakresie ich aktywizacji na terenie Mazowsza. W rozdziale pierwszym została omówiona sytuacja demograficzna, społeczna i dochodowa osób starszych na obszarach wiejskich. Rozdział drugi zawiera analizę metod i instrumentów wykorzystywanych w celu aktywizacji seniorów w społeczności lokalnej. W kolejnych częściach pracy (rozdział trzeci) przedstawione są wybrane formy (systemy) aktywizacji osób starszych oraz opracowane są wskazania dla polityki senioralnej na obszarach wiejskich (rozdział czwarty). Rozdział piąty zawiera syntetyczną prezentację i ocenę uzyskanych wyników w badaniu ankietowym (kwestionariusz znajduje się w Aneksie) oraz analizę SWOT włączenia społecznego seniorów.

ROZWIŃ ZWIŃ
Praca zbiorowa, 2018

Nie-Sekretny Dziennik Działania czyli Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w dwudziestoleciu Samorządu Województwa Mazowieckiego

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze, 2016

Oxytree - korzystna inwestycja - zdrowszy klimat

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, 2015

Mazowiecka Zagroda Edukacyjna

Polska Fundacja Innowacji, 2019

Centrum lokalnej kultury kulinarnej jako dobra praktyka w kreowaniu systemu krótkiego łańcucha dostaw żywności (KŁŻ) na przykładzie Bistro Marchewka

Publikacja powstała w ramach projektu "Kampania multimedialna Wiedz i Mądrze Jedz: Krótkie Łańcuchy dostaw Żywności źródłem innowacji dla wsi i rolnictwa"

Polska Fundacja Innowacji, 2019

Klub zakupowy jako dobra praktyka kreowania systemu krótkiego łańcucha dostaw żywności na przykładzie Koszyka Lisieckiego

Publikacja powstała w ramach projektu "Kampania multimedialna Wiedz i Mądrze Jedz: Krótkie Łańcuchy dostaw Żywności źródłem innowacji dla wsi i rolnictwa"

Polska Fundacja Innowacji, 2019

Kompendium dobrych praktyk w organizowaniu systemów krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁŻ)

Publikacja powstała w ramach projektu "Kampania multimedialna Wiedz i Mądrze Jedz: Krótkie Łańcuchy dostaw Żywności źródłem innowacji dla wsi i rolnictwa"

Wyświetlanie rezultatów od 71 do 80 z 262