Zwiększenie efektywności doradztwa we wspieraniu innowacyjności w rolnictwie

Partner KSOW: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu

Czas trwania projektu: 15.03.2017 – 30.10.2017

Budżet projektu: 69 185,49 zł (w tym wkład własny 52 167,93 zł)

  • grupa interesariuszy procesu doradztwa dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich – państwowe jednostki doradztwa rolniczego, akredytowane podmioty prywatne, izby rolnicze, instytuty badawcze resortu rolnictwa, MRiRW, ARiMR, firmy sprzedające środki do produkcji rolnej, prywatni doradcy;

Działania i efekty projektu:

  • badanie przeprowadzono przy pomocy opracowanej w tym celu ankiety oraz w trakcie badań fokusowych i wywiadów pogłębionych. Celem analizy było zebranie opinii najistotniejszych interesariuszy procesu doradztwa głównie z punktu widzenia poprawy potencjału całego sektora polskiego doradztwa, niezależnie od formy działania i typu własności (zarówno publiczne, jaki i prywatne doradztwo) w zakresie transferu wiedzy i wspierania wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.
  • konferencja podsumowująca projekt odbyła się w dniach 23 i 24.10.2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W trakcie konferencji przedstawicielom wszystkich kluczowych interesariuszy procesu doradztwa w Polsce przedstawiono między innymi wyniki przeprowadzonych przez CDR badań, w tym analizy obejmującej „Zwiększenie efektywności doradztwa we wspieraniu innowacji w rolnictwie”. Opinie uczestników konferencji uwzględniono w opracowaniu ostatecznej treści raportu z realizacji projektu.

Raport diagnostyczny obejmuje między innymi: stan doradztwa dla rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, ze szczególną koncentracją na kwestiach transferu wiedzy i rozwiązań innowacyjnych, kluczowe czynniki determinujące procesy zmian w doradztwie, główne trendy zmian w doradztwie oraz rekomendacje dotyczące sfery regulacyjnej i zarządczo-instytucjonalnej głównych interesariuszy decydujących o kształcie sektora doradztwa w Polsce

Raport z badania wraz z wnioskami i rekomendacjami znaleźć można w bibliotece KSOW


Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju