Biblioteka

Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi, 2012

„Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania”

Publikacja jest efektem konkursu literackiego odbywającym się pod hasłem „Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania”.  Opracowanie zawiera refleksje uczniów gimnazjów zrzeszonych w Towarzystwie Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi i jest adresowane do wychowawców i wychowanków, rodziców, nauczycieli, władz samorządu lokalnego, uczniów, jak również tych, którym na sercu leży wychowanie  do poszanowania wartości tkwiących w kulturze.

Z. Dolatowski, M. Warchałowska, M. Krysztoforski, J. Lesisz, B. Salata, B. Sazońska, A. Śliwa. CDR o/Radom, 2012

Przetwórstwo mięsa na poziomie gospodarstwa

Publikacja zawiera m.in.: opis zasad przetwórstwa ekologicznego, wybrane podstawowe metody przetwarzania , przykładowe projekty technologiczne, informacje nt.: wymagań higienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, możliwości finansowania w zakresie przetwórstwa mięsa.

Autorzy: dr inż. G. Cacak-Pietrzak, prof. dr hab. A. Ceglińska, Z. Ginalski, J. Lesisz, B. Salata, B. Sazońska, A. Śliwa. CDR o/Radom, 2012

Przetwórstwo zbóż na poziomie gospodarstwa

Publikacja zawiera m.in.: opis zasad przetwórstwa ekologicznego, informacje nt.: wymagań higienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, możliwości finansowania, wymagań dot. surowców w zakresie przetwórstwa zbóż.

prof. dr hab. D. Kołożyn-Krajewska, dr inż. K. Godlewska. CDR o/Radom, 2012

Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa zbóż poziomie gospodarstwa.

Publikacja zawiera m.in.: informacje na temat obowiązujących przepisów prawa żywnościowego, wymagań formalnych przy zatwierdzaniu i rejestracji działalności, dobrych praktyk produkcyjnych, wymagań higienicznych, kontroli urzędowych żywności, ponadto przykładową księgę haccp i przykładowy proces produkcyjny przemiału zboża na mąkę. 

dr inż. A. Gasik, dr hab. M. Mitek, Z. Ginalski,, M. Krysztoforski, J. Lesisz, B. Salata, B. Sazońska, A. Śliwa. CDR o/Radom, 2012

Przetwórstwo owoców na poziomie gospodarstwa.

Publikacja zawiera m.in.: opis zasad przetwórstwa ekologicznego, informacje nt.: przydatności technologicznej owoców do produkcji soków, wymagań higienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie owoców i warzyw, możliwości finansowania w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego.

P. Pokrzywa, A. Litwinow, J. Lesisz, B. Salata, A. Śliwa. CDR o/Radom. Radom, 2012

Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa owoców i warzyw na poziomie gospodarstwa.

Publikacja zawiera m.in.: informacje na temat obowiązujących przepisów prawa żywnościowego, wymagań formalnych przy zatwierdzaniu i rejestracji działalności, dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych, kontroli urzędowych żywności, ponadto przykłady projektowania systemu haccp.

2012

Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania

Publikacja zawiera rekomendacje z badania realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez konsorcjum firm: „Focus Group” Konsorcjum Badawcze oraz Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o.o., pn.: „Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania”. W ramach analiz zdiagnozowano sytuację kobiet wiejskich w Polsce i zidentyfikowano ich potrzeby w zakresie wsparcia rozwoju aktywności społeczno-zawodowej dla pełniejszego wykorzystania kapitału intelektualnego i zasobu pracy kobiet w aspekcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

dr P. Nowak, A. Dąbrowski, M.Grojec, Ł. Jawny. Redakcja: dr L. Leśniak, 2012

Przedsiębiorczość wiejska. Uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

W poradniku znajdą się informacje na temat: społecznych, kulturowych i gospodarczych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich, zwłaszcza przedsiębiorczości; psychologicznych uwarunkowań prowadzenia własnej dzielności gospodarczej, możliwości pozyskania środków finansowych na działalność gospodarczą, rejestracji działalności gospodarczej, wyboru form opodatkowania, ubezpieczeń społecznych. Ponadto zagadnienia związane z kreatywnością w prowadzeniu działalności oraz innowacyjne przykłady działalności gospodarczej realizowanej na obszarach wiejskich.

2012

Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności na rozwój obszarów wiejskich.

Celem głównym badania, zrealizowanego przez Fundeko w 2011 roku, była ocena wpływu realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz Polityki Spójności na rozwój obszarów wiejskich. Skoncentrowano się na dwóch kluczowych zagadnieniach: a) ocenie efektów realizacji WPR i Polityki Spójności na obszarach wiejskich w latach 2004-2010; a) ocenie spójności i komplementarności instrumentów wpływających na rozwój obszarów wiejskich wdrażanych w ramach WPR i Polityki Spójności w obecnym okresie programowania (2007-2013). W ramach badania analizą objęto wybrane instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej oraz Polityki Spójności kierowane na obszary wiejskie w latach 2004-2010.

M. Bogusz, L. Leśniak, K. Markiewski, J. Nowakowska, K.Vinohradnik. Red. dr L. Leśniak, 2012

Zarządzanie organizacją pozarządową typu partnerstwo trójsektorowe w okresie przejściowym – zarządzanie zmianą. Przewodnik po tematyce szkolenia.

Publikacja zawiera informacje ogólne dotyczące WPR oraz PROW na lata 2007-2013 a także teorii zarządzania. Ponadto zawarto w niej materiały dotyczące szczególnego znaczenia kultury organizacyjnej w zarządzaniu LGD, analizy potencjału organizacji oraz strategii jej rozwoju.

Publikacja powstała w ramach projektu szkoleniowego realizowanego z Planu działania SC KSOW.