Biblioteka

Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Anny Grzybek, 2013

Biogazownie szansa dla rolnictwa i środowiska

Publikacja powstała w ramach projektu "Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska - ogólnopolska kampania edukacyjno-promocyjna" zrealizowanego w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013. Publikacja została opracowana w celu przybliżenia podstaw funkcjonowania biogazowni, możliwości wykorzystania pofermentu w rolnictwie, a także powiązania pomiędzy biogazownią i otoczeniem.

2013

Zintegrowane przedsięwzięcia hotelarskie - szansa rozwoju turystyki na obszarach wiejskich

Raport zawiera wyniki badania terenowego przeprowadzonego na potrzeby projektu pn. "Zintegrowane przedsięwzięcia hotelarskie - szanse rozwoju turystyki na obszarach wiejskich" zrealizowanego w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013.

2013

Małe inicjatywy - duże sukcesy Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

„Małe inicjatywy Duże sukcesy” to projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, którego celem była identyfikacja „najlepszych z najlepszych” czyli inicjatyw – przykładów przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, które odniosły rynkowy sukces i które mogą być polecone innym jako godne naśladowania i możliwe do przeniesienia w inne rejony kraju. Publikacja przygotowana w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012 - 2013 ma za zadanie pomóc zrozumieć sposób działania firm, które odniosły sukces, dostarczyć inspiracji oraz pomóc założyć własną, pozarolniczą działalność gospodarczą.

2013

Przedsiębiorcza wieś. Przykłady innowacyjnych projektów wspartych PROW 2007-2013

W publikacji obok artykułów teoretycznych zostały zamieszczone 32 opisy przykładów projektów z zakresu przedsiębiorczości wspartych środkami z PROW 2007-2013, przygotowanych przez doradców z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, wraz z rekomendacjami ekspertów wspierających opracowanie tych opisów oraz jeden opis autorskiej metody oczyszczania zbiorników wodnych przygotowanej przez doradcę z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

 

Ryszard Jałoszyński, 2012

Z tradycją w nowoczesność. 20 lat stowarzyszeń sołtysów

Publikacja stanowi zapis 20 lat doświadczeń ruchu sołtysów. Książka opisuje najbardziej charakterystyczne elementy dorobku minionych dwudziestu lat jednego z najważniejszych ruchów stowarzyszeniowych spośród skupiających swoją działalność na obszarach wiejskich.

dr inż. Kazimierz Żukowski, Instytut Zootechniki PIB, 2012

Informator. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

Od 2011 roku Instytut Zootechniki PIB realizuje i koordynuje Program Wieloletni „Ochrona i zarządzanie zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania”.

prof. dr hab. Jędrzej Krupiński, Instytut Zootechniki PIB, 2012

Polskie rasy zachowawcze. Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce

Publikacja zwiera opis ras rodzimych objętych ochroną. W Polsce ochroną objętych jest 75 ras, odmian i rodów, zarówno tych wytworzonych przed wiekami, jak i będących osiągnięciem XX wieku. To bezcenny bank genów, którego nie można zmarnować.

Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi, 2012

Praca naukowo badawcza gimnazjalisty

Publikacja jest prezentacją prac zgłoszonych w X edycji konkursu na pracę naukowo-badawczą gimnazjalisty z zakresu przyrody.Tematyka przeprowadzonych badań koncentrowała się wokół elementów otaczającej przyrody, w przeważającej części nagrodzonych prac badano procesy biologiczno-chemiczno związane z produktami rolnictwa.

Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi, 2012

„Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania”

Publikacja jest efektem konkursu literackiego odbywającym się pod hasłem „Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania”.  Opracowanie zawiera refleksje uczniów gimnazjów zrzeszonych w Towarzystwie Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi i jest adresowane do wychowawców i wychowanków, rodziców, nauczycieli, władz samorządu lokalnego, uczniów, jak również tych, którym na sercu leży wychowanie  do poszanowania wartości tkwiących w kulturze.

Z. Dolatowski, M. Warchałowska, M. Krysztoforski, J. Lesisz, B. Salata, B. Sazońska, A. Śliwa. CDR o/Radom, 2012

Przetwórstwo mięsa na poziomie gospodarstwa

Publikacja zawiera m.in.: opis zasad przetwórstwa ekologicznego, wybrane podstawowe metody przetwarzania , przykładowe projekty technologiczne, informacje nt.: wymagań higienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, możliwości finansowania w zakresie przetwórstwa mięsa.