Biblioteka

Małgorzata Bartkiewicz, Katarzyna Wyka, 2017

Z pola do garnka – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw

Publikacja podsumowująca warsztaty w ramach projektu „Z pola do garnka – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”, która zawiera informacje dotyczące sytuacji polskiego rolnictwa, w tym ekologicznego, podsumowanie wizyt studyjnych, formy
i techniki sprzedaży produktów ekologicznych, perspektywy rolnictwa ekologicznego na podstawie spostrzeżeń uczestników projektu oraz przykłady dobrych praktyk. 

Publikacja powstała w ramach projektu „Z pola do garnka – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw” zrealizowanego przez partnera KSOW Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie - więcej informacji o projekcie

ROZWIŃ ZWIŃ
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, 2017

Zwiększenie efektywności doradztwa we wspieraniu innowacji w rolnictwie

Raport z realizacji projektu Zwiększenie efektywności doradztwa we wspieraniu innowacji w rolnictwie - więcej informacji 

Praca zbiorowa, 2018

Włączenie społeczne seniorów na obszarach wiejskich Mazowsza – inicjatywy lokalne

Monografia zawiera analizę zarówno sytuacji osób starszych oraz działań podejmowanych w zakresie ich aktywizacji na terenie Mazowsza. W rozdziale pierwszym została omówiona sytuacja demograficzna, społeczna i dochodowa osób starszych na obszarach wiejskich. Rozdział drugi zawiera analizę metod i instrumentów wykorzystywanych w celu aktywizacji seniorów w społeczności lokalnej. W kolejnych częściach pracy (rozdział trzeci) przedstawione są wybrane formy (systemy) aktywizacji osób starszych oraz opracowane są wskazania dla polityki senioralnej na obszarach wiejskich (rozdział czwarty). Rozdział piąty zawiera syntetyczną prezentację i ocenę uzyskanych wyników w badaniu ankietowym (kwestionariusz znajduje się w Aneksie) oraz analizę SWOT włączenia społecznego seniorów.

ROZWIŃ ZWIŃ
Praca zbiorowa, 2018

Nie-Sekretny Dziennik Działania czyli Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w dwudziestoleciu Samorządu Województwa Mazowieckiego

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze, 2016

Oxytree - korzystna inwestycja - zdrowszy klimat

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, 2015

Mazowiecka Zagroda Edukacyjna

Polska Fundacja Innowacji, 2019

Centrum lokalnej kultury kulinarnej jako dobra praktyka w kreowaniu systemu krótkiego łańcucha dostaw żywności (KŁŻ) na przykładzie Bistro Marchewka

Publikacja powstała w ramach projektu "Kampania multimedialna Wiedz i Mądrze Jedz: Krótkie Łańcuchy dostaw Żywności źródłem innowacji dla wsi i rolnictwa"

Polska Fundacja Innowacji, 2019

Klub zakupowy jako dobra praktyka kreowania systemu krótkiego łańcucha dostaw żywności na przykładzie Koszyka Lisieckiego

Publikacja powstała w ramach projektu "Kampania multimedialna Wiedz i Mądrze Jedz: Krótkie Łańcuchy dostaw Żywności źródłem innowacji dla wsi i rolnictwa"

Polska Fundacja Innowacji, 2019

Kompendium dobrych praktyk w organizowaniu systemów krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁŻ)

Publikacja powstała w ramach projektu "Kampania multimedialna Wiedz i Mądrze Jedz: Krótkie Łańcuchy dostaw Żywności źródłem innowacji dla wsi i rolnictwa"

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, 2020

Aktywny staruszek – gospodarstwa opiekuńcze jako forma aktywizacji seniorów na wsi Zapoznanie z dobrymi praktykami zagranicznymi

W publikacji poruszono m.in. kwestie gospodarstwa opiekuńcze jako formy aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz ideę prowadzenia gospodarstw opiekuńczych. Przedstawiono również gospodarstwa opiekuńcze jako element wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich a także jako nowy sposób prowadzenia działalności pozarolniczej. Omówiono także dobre przykłady włoskich gospodarstw opiekuńczych.

Wyświetlanie rezultatów od 71 do 80 z 261