Europejski Parlament Wiejski

Europejski Parlament Wiejski (EPW) jest wspólną inicjatywą trzech organizacji społecznych aktywnych na poziomie europejskim:


Geneza


Początki idei Parlamentu Wiejskiego sięgają 1989 roku. Wtedy to, szwedzki ruch Hela Sverige ska leva HSSL zapoczątkował oddolny proces mający zwiększyć ogólne zaangażowanie w życie wsi i stworzyć miejsce do debat między jej mieszkańcami, a politycznymi decydentami. Dzięki lepszemu zrozumieniu potrzeb i ograniczeń obu stron, tworzeniu odpowiednich programów politycznych i wdrażaniu rozwiązań aktualnych problemów dotykających wieś, idea ta rozrosła się znacznie, skalą działania obejmując po czasie organizacje reprezentujące 40 państw europejskich.

Dzisiaj widzimy, że pierwotne założenie kampanii przetrwało próbę czasu. Tak jak 33 lat temu, nadal najważniejsze w Parlamencie jest zapewnienie mieszkańcom wsi oddolnej platformy, na której mogą oni wyrazić swój głos na temat obszarów wiejskich, w których żyją dzisiaj i w których żyć chcą jutro, oraz mieć gwarancję tego, że zostaną wysłuchani.


Parlament dzisiaj


Sam Parlament Wiejski nie stanowi formalnej części rządu, nie jest też organem ustawodawczym lub decyzyjnym i jest apolityczny. Stanowi oddolny proces koncentrujący się na osiąganiu praktycznych, opartych na programach politycznych wyników, odpowiadających wyzwaniom i możliwościom mieszkańców wsi. Wyniki te są monitorowane i dalej rozwijane.

Kampania EPW opiera się na przekonaniu, że interesy społeczności wiejskich są niedostatecznie reprezentowane w debatach krajowych i europejskich oraz w kształtowaniu polityk i programów; że sami mieszkańcy obszarów wiejskich najlepiej rozumieją swoje mocne strony, możliwości i potrzeby; oraz że społeczności wiejskie należy zachęcać do podejmowania działań na rzecz własnego dobrobytu i bycia partnerami rządów na wszystkich szczeblach.

W dwuletnim cyklu kampanii, prowadzone są prace mające na celu identyfikację problemów oraz zbieranie pomysłów i propozycji płynących od wiejskich społeczności. Propozycje te, trafiając do parlamentu wiejskiego, są zbierane i poddane debatom w trakcie spotkania - punktu kulminacyjnego EPW, w efekcie którego powstaje Deklaracja Mieszkańców Wsi, kierowana do decydentów polityki rozwojowej Unii Europejskiej i krajów, których przedstawiciele uczestniczą w obradach Parlamentu.

Siłę tej kampanii dostrzegła również Komisja Europejska, czyniąc z EPW uprzywilejowanego partnera w procesach rozwoju wsi. Strategie i programy unijne, takie jak Długoterminowa wizja na rzecz obszarów wiejskich, czy Pakt dla obszarów wiejskich, są dzisiaj planowane i wdrażane z uwzględnieniem postulatów płynących od mieszkańców wsi, zebranych między innymi przez Europejski Parlament Wiejski.


EPW w Polsce


Poprzednie spotkanie parlamentu odbyło się w 2019 roku w Hiszpanii. Niestety, kryzys wywołany pandemią Covid 19 zaburzył pierwotny, dwuletni cykl, skutkując jednorocznym opóźnieniem. Po ustabilizowaniu się sytuacji pandemicznej, podjęto decyzję przywrócenia spotkań.

W 2022 roku w dniach 12-15 września, po raz pierwszy w historii, spotkanie parlamentu odbędzie się w naszym kraju (Kielce). Czterodniowe wydarzenie odbywające się pod hasłem „Usłysz głos wsi!” przewiduje pracę blisko 400 uczestników w grupach tematycznych, podczas spotkań plenarnych oraz wizyt terenowych, pozwalających im zapoznać się z polskim doświadczeniem z zakresu tworzenia miejsc pracy na wsi, rozwoju przedsiębiorczości, wytwarzania i dystrybucji lokalnych produktów, wiejskiej turystyki, opieki nad seniorami, tworzeniem inteligentnych wiosek i ochrony klimatu.

Organizatorem spotkania w roku 2022 jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - oddziałem w Warszawie, realizującym zadania jednostki centralnej KSOW.