Forum opinii, potrzeb i ograniczeń we wdrażaniu działań ochrony środowiska oraz klimatu w polskim rolnictwie

Partner wiodący: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie

Projekt realizowany będzie z udziałem trzech dodatkowych partnerów KSOW: Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w Warszawie, Krajową Radą Izb Rolniczych w Warszawie oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie

Realizacja projektu rozpoczynasię: w dniu 01 czerwca 2020 r. i kończy się w dniu 31 października 2021 r.

Kwota dofinansowania:  196 121,83 zł  

Celem operacji jest zebranie szerokiej opinii i doświadczeń rolników z dotychczasowego działania zobowiązań na rzecz ochrony środowiska w gospodarstwach rolnych oraz ustalenie możliwie najłatwiejszych do wdrożenia, technik redukcji emisji amoniaku i GHG, w kontekście upowszechnienie wyników badania tych opinii w kręgach administracji państwowej, samorządowej, doradztwa, świata nauki i innych interesariuszy, w tym samych rolników.

Cele szczegółowe projektu:

  • Badanie i analiza jego wyniku polegające na ankietyzacji 1700 rolników pod kątem możliwości i ograniczeń wdrażania działań ochrony środowiska i zmian klimatu w polskich gospodarstwach. 
  • Organizacja cyklu 3 konferencji dedykowanych administracji, naukowcom i doradcom (1), dużym gospodarstwom (2) oraz małym i średnim gospodarstwom. Każdorazowo konferencje zgromadzą 100 osób, łącznie 300.
  • Publikacja 400 szt. monografii zawierającej wyniki ankietowania oraz wyniki konsultacji rezultatów ankietowania z konferencji. 

Formy realizacji projektu: Konferencja/ kongres, publikacja/ materiał drukowany, analiza/ekspertyza/badanie

Projekt skierowany jest do:

  • Naukowcy, doradcy, administracja państwowa i lokalna  rolnicy z dużych gospodarstw podlegających BAT, rolnicy z małych i średnich gospodarstw

Projekt realizowany w ramach Priorytetu 5: Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu