Wielka rola mikroorganizmów w obiegu azotu

Partner KSOW: PPU MORS Elżbieta Orłow z siedzibą w Kutnie

Czas trwania projektu: 01.05.2018 – 31.10.2018 r.

Budżet projektu: 17 487,77 PLN (wkład własny:  4 984,00 PLN )

Odbiorcy projektu:

  • Uczniowie techników rolniczych i ogrodniczych w wieku 16 – 20 lat, którzy uczyli się  w szkołach o profilu rolniczym/ogrodniczym, która w swoich planach przyszłościowych zawodową z tą dziedziną gospodarki.
  • Rolnicy odwiedzający imprezy plenerowe typu DNI POLA organizowane przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego czyli osoby w większości prowadzące gospodarstwa rolne/ogrodnicze i były zainteresowane rozwiązaniami stosowanymi w rolnictwie umożliwiającymi obniżenie kosztów produkcji bądź zwiększenie plonów.

Działania i efekty projektu:

Przekazanie wiedzy dotyczącej problemu odpływu azotu ze źródeł rolniczych, obowiązujących przepisów dotyczących tej kwestii oraz możliwych działań minimalizujących wielkość tego odpływu wśród osób planujących swoje życie zawodowe związać z rolnictwem lub ogrodnictwem lub już prowadzących gospodarstwo rolne.

  • cykl spotkań z uczniami szesnastu techników o profilu rolniczym, w których uczestniczyło w sumie 1 342 uczniów i 4 nauczycieli
  • trzy imprezy plenerowe typu Dni Pola organizowane przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego na których zorganizowano punkty informacyjne

Priorytet 4 PROW: Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Cel 3: Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym

Działanie 13 KSOW: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich