Rola owadów zapylających w zachowaniu bioróżnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich

Partner KSOW: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Czas trwania projektu: 04.05.2022 – 30.10.2022

Budżet projektu: 66 673,37 zł

Odbiorcy projektu: mieszkańcy obszarów wiejskich z województwa lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego. Warsztaty zostaną przeprowadzone wśród osób związanych z Kołami Gospodyń Wiejskich.

Opis projektu oraz jego cele:

W ramach projektu przeprowadzono 40 warsztatów dotyczących znaczenia owadów zapylających dla zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz wysokości i jakości plonów. Warsztaty skierowane były do grupy ok. 400 rolników i członków Kół Gospodyń Wiejskich i zostały przeprowadzone na obszarach wiejskich czterech województw — lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego.  W ramach realizacji projektu została również opracowana i wydana broszura informacyjna dotycząca znaczenia owadów zapylających oraz działań, które mogą być podejmowane w celu ich ochrony.

Broszura dostępna jest tutaj


Priorytet 4 PROW: Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 13 KSOW: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich


Projekt realizowany w ramach priorytetu 4: Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem