IV posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW

Czwartemu posiedzeniu Grupy Roboczej ds. KSOW w dniu 20 grudnia 2016 r. przewodniczył Pan Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów województw oraz partnerów sieci. W słowie wstępnym do uczestników Wiceminister Ryszard Zarudzki zwrócił uwagę na realizację zadań delegowanych SW w ramach PROW na lata 2014-2020, bowiem KSOW finansowany z pomocy technicznej powinien wspierać ich wdrażanie. Jak podkreślił resortowi rolnictwa zależy na współpracy ze wszystkimi partnerami, którzy są członkami Grupy Roboczej ds. KSOW jednakże samorządy są kluczowe ze względu na realizację zadań delegowanych PROW 2014-2020. Podsumowując spotkania grup tematycznych i Grupy Roboczej w 2016 roku stwierdził, że były i dobre i trudne tematy, ale ważne jest, aby nadać kierunek dobrej współpracy. Przypomniał, że wspólnym sprawdzianem dla Instytucji Zarządzającej i instytucji wdrażających PROW na lata 2014-2020 będzie 31 grudnia 2018 r., kiedy to kluczowa kwestia wykorzystania środków finansowych zostanie oceniona przez Komisję Europejską. Według Wiceministra najważniejsza jest współpraca międzyinstytucjonalna w celu realizacji wspólnych zadań. Dobrym punktem odniesienia są spotkania na rzecz budowania infrastruktury współpracy, które odbyły się w ramach Grupy tematycznej ds. podejścia LEADER w dniach 18 października i 8 listopada br. z udziałem przedstawicieli samorządu województw, resortu, agencji płatniczej i lokalnych grup działania. W tym kontekście istotne jest na ile można to odnieść i przenieść na potrzeby Grupy Roboczej ds. KSOW. Dzięki warsztatom udało się zidentyfikować bariery wdrażania zadań delegowanych PROW 2014 -2020 oraz wypracowano propozycje działań na rzecz ich eliminacji i ograniczenia w kilku obszarach: prawno-finansowym, nadzoru i kontroli, informacji i komunikacji. Opracowane materiały, ustalenia oraz wnioski wynikające z tych spotkań a także propozycje rozwiązań zostaną przekazane do samorządów województw. Na najbliższych spotkaniach grup tematycznych zostaną zaprezentowane wprowadzane rozwiązania dotyczące m.in. poszerzenia obszarów współpracy, propozycji obowiązkowych szkoleń z możliwością ich realizacji w ramach regionalnych planów operacyjnych KSOW we współpracy z Departamentem Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW, konsultowanie rozstrzygnięć rozwiązań w szerszym gronie nie tylko wśród przedstawicieli samorządów.

Infrastruktura współpracy ma usprawnić oddolne sieciowanie, które zdaniem wiceministra Ryszarda Zarudzkiego nie działa prawidłowo. Przepływ informacji pomiędzy różnymi grupami interesariuszy jest wysoce niezadawalający. Konferencja dotycząca podejścia LEADER pokazała, że efektywność sieci regionalnych w skali całego kraju jest słaba i nie wszystkie LGD są reprezentowane w regionach. Dobrze, że sieciowanie przejęły samorządy, ale nie zastąpią one oddolnych inicjatyw i działań. Wiceminister podkreślił ponadto, że konieczne jest też gromadzenie i upowszechnianie konkretnych przykładów projektów, które odniosły sukces na poziomie lokalnym.

Na zakończenie swojej wypowiedzi wiceminister Ryszard Zarudzki dodał, że liczy na współpracę z samorządami, na czytelne artykułowanie problemów i lepsze porozumienie pomiędzy stronami oraz nie przenoszenie niepotwierdzonych informacji bez ich weryfikacji „u źródła”. Wyraził nadzieję, że przyszły rok 2017 będzie rokiem dobrej współpracy, służeniu beneficjentom, mieszkańcom obszarów wiejskich, partnerom, samorządowcom, rolnikom.

Grupa Robocza ds. KSOW przyjęła uchwałę w sprawie rozszerzenia składu grupy tematycznej ds. podejścia Leader oraz uchwałę w sprawie odwołania grupy tematycznej ds. młodzieży na obszarach wiejskich, której zadania w 2017 r. przejmie grupa ds. konkurencyjności obszarów wiejskich.

Przedstawiciel Jednostki Centralnej KSOW – Pan Krzysztof Kwiatkowski z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA przedstawił drugą informację półroczną z realizacji Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017, według stanu na dzień 31 sierpnia w  2016 r. (pobierz prezentację).

Grupa Robocza ds. KSOW przyjęła uchwałę w sprawie drugiej informacji półrocznej z realizacji Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata  2016-2017.

Przedstawiciel Biura Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pani Joanna Pręgowska przedstawiła informację o wysokości kwot wydatkowanych w 2015 r. i zaplanowanych na 2016 r. w podziale na poszczególne działania planu działania na lata 2014-2020 oraz w podziale na projekty własne i partnerskie. Pani Joanna Pręgowska przedstawiła również założenia dotyczące podziału środków w 2017 r. na działania planu działania na lata 2014-2020 na projekty własne i partnerskie oraz propozycję ich podziału (pobierz prezentację).