VI posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW

Szóstemu  posiedzeniu Grupy Roboczej ds. KSOW w dniu 20 grudnia 2017 r. przewodniczył Dyrektor Biura Pomocy Technicznej Pan Krzysztof Rodzik, który w zastępstwie za Pana Ryszarda Zarudzkiego, Wiceministra Rolnictwa, poprowadził spotkanie. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządów województw oraz partnerów sieci.

Grupa Robocza ds. KSOW przyjęła protokół z piątego posiedzenia Grupy Roboczej ds. KSOW z dnia 26 czerwca 2017 r. Następnie przedstawiciel Jednostki Centralnej KSOW – Pan Krzysztof Kwiatkowski z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA przedstawił propozycję zmiany dwuletniego Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 z wyłączeniem Działania 8 Plan Komunikacyjny (pobierz prezentację).

Przedstawiciele grup tematycznych przedstawili opinie poszczególnych grup na temat zmiany Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie ich kompetencji

  • Henryk Skórnicki, Przewodniczący Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
  • Witold Magryś, Przewodniczący Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER

 Po wysłuchaniu opinii przedstawicieli grup tematycznych Przewodniczący zarządził dyskusję i głosowanie nad uchwałą w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 z wyłączeniem działania 8 Plan Komunikacyjny, które zakończyło się przyjęciem uchwały.

W dalszej części spotkania przedstawiciel Biura Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Ryszard Kogut przedstawił informację dotyczącą limitu środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu dla partnerów KSOW w 2018 r.  oraz przedstawił ramowy harmonogram przebiegu konkursu dla partnerów KSOW w 2018 r.

Następnie przedstawiciele Biura Pomocy Technicznej w MRiRW poinformowali uczestników spotkania o zmianach w dokumentacji konkursowej dla Partnerów KSOW na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r.

Na zakończenie Pan Krzysztof Rodzik, Dyrektor Biura Pomocy Technicznej podziękował Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA za pełnienie funkcji Jednostki Centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014–2020 w związku z przekazaniem z dniem 1 stycznia 2018 r. zadań JC KSOW do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Dokumenty do pobrania

Uchwała Nr 25 w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 z wyłączeniem działania 8 Plan Komunikacyjny - pobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25 - Plan operacyjny KSOW na lata 2016-2017 z wyłączeniem działania 8 Plan Komunikacyjny - pobierz

Protokół z posiedzenia - pobierz