VII posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW

Siódmemu  posiedzeniu Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w dniu 24 maja 2018 r. przewodniczył Zastępca Dyrektora Biura Pomocy Technicznej Pan Ryszard Kogut, który w zastępstwie za Pana Ryszarda Zarudzkiego, Wiceministra Rolnictwa, poprowadził spotkanie. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządów województw oraz partnerów sieci. W obradach Grupy Roboczej ds. KSOW uczestniczył również Pan Krzysztof Rodzik - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Rolnictwa. Pan Krzysztof Rodzik zwrócił się do uczestników z prośbą o ocenę zakończonego konkursu nr 2/2018 dla Partnerów KSOW oraz przedstawienie doświadczeń, na podstawie których zostanie przeprowadzona przez Biuro Pomocy Technicznej MRiRW analiza i przegląd warunków wnioskowania o finansowanie KSOW przed ogłoszeniem kolejnego konkursu.

Grupa Robocza ds. KSOW przyjęła protokół z szóstego posiedzenia Grupy Roboczej ds. KSOW z dnia 20 grudnia 2017 r.

Następnie Pan Paweł Krzeczunowicz, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Warszawie, Jednostka Centralna KSOW przedstawił informację dotyczącą konkursu na najlepsze praktyki w ramach współpracy nordycko-bałtyckiej (pobierz prezentację).

W dalszej części posiedzenia przedstawiciel Jednostki Centralnej KSOW – Pan Krzysztof Kwiatkowski z CDR Oddział w Warszawie przedstawił Sprawozdanie roczne z realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020 za rok 2017 (pobierz prezentację). Grupa Robocza ds. KSOW pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdanie z realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020 za rok 2017. 

Kolejnym punktem posiedzenia było podjęcie Uchwały nr 29 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Uchwały nr 30 w sprawie zmiany Uchwały nr 6 GR ds. KSOW z dnia 12.10.2015 r. w sprawie powołania grupy tematycznej do spraw innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Następnie Pan Krzysztof Kwiatkowski zaprezentował propozycję dwuletniego Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 (pobierz prezentację).

 Przedstawiciele grup tematycznych przedstawili opinie poszczególnych grup na temat  Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie ich kompetencji

  • Pan Henryk Skórnicki, Przewodniczący Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
  • Pan Paweł Krzeczunowicz w zastępstwie Przewodniczącego Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER

Po wysłuchaniu opinii przedstawicieli grup tematycznych Zastępca Przewodniczącego Grupy Roboczej zarządził dyskusję i głosowanie nad uchwałą w sprawie akceptacji dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019, które zakończyło się przyjęciem uchwały.

W dalszej części spotkania Zastępca Dyrektora Biura Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Ryszard Kogut przedstawił informację dotyczącą zmian w Strategii Komunikacji PROW 2014-2020 (pobierz prezentację).

Następnie przedstawiciel Biura Pomocy Technicznej w MRiRW Pani Sylwia Strzeżysz poinformowała uczestników spotkania o zmianach w Planie działania KSOW na lata 2014-2020 (pobierz prezentację). Po wygłoszeniu prezentacji przez Panią Strzeżysz, Zastępca Przewodniczącego Grupy Roboczej ds. KSOW zarządził dyskusję i głosowanie nad uchwałą w sprawie akceptacji zmiany Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

Na zakończenie posiedzenia Zastępca Przewodniczącego Grupy Roboczej ds. KSOW Pan Ryszard Kogut, zaprosił do dyskusji a następnie podsumował siódme posiedzenie Grupy Roboczej.

Dokumenty do pobrania:

  • Uchwała nr 32 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie akceptacji zmiany Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz, Zał. do uchwały nr 32 Plan działania KSOW na lata 2014-2020 - pobierz
  • Uchwała nr 31 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie akceptacji dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 - pobierz, Zał. do uchwały nr 31 Plan operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie działania 8 Plan komunikacyjny - pobierz, Plan operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) - pobierz
  • Uchwała Nr 30 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6 z dnia 12 października 2015 r. dotyczącej powołania grupy tematycznej do spraw innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - pobierz
  • Uchwała nr 29 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - pobierz, Zał. do uchwały nr 29 Załącznik do Regulaminu Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Rachunek kosztów podróży dla CDR Odział w Warszawie - pobierz
  • Uchwała nr 28 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie rocznego sprawozdania z realizacji Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2017 - pobierz, Zał. do uchwały nr 28 Sprawozdanie roczne z realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020 - pobierz, Zał. 1 do Sprawozdania rocznego z realizacji Planu działania KSOW za rok 2017 - pobierz, Zał. 2 do Sprawozdania rocznego z realizacji Planu działania KSOW na rok 2017  - pobierz
  • Protokół z VII posiedzenia GR ds. KSOW - pobierz

PLIKI DO POBRANIA