IX posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW

Pan Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW)  Przewodniczący Grupy Roboczej ds. KSOW – otworzył dziewiąte posiedzenie Grupy, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2019 roku w budynku MRiRW. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządów województw oraz partnerów sieci.

W słowie wstępnym do uczestników wiceminister Ryszard Zarudzki poinformował o zamieszczeniu na stronie internetowej ministerstwa projektu „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030” do konsultacji publicznych, zaprosił do zapoznania się z projektem strategii oraz poinformował, że uwagi, wnioski i opinie można składać do 2 lipca 2019 roku. W dalszej części wystąpienia przedstawił cel główny strategii, którym jest wzrost dochodów mieszkańców obszarów wiejskich przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym polskiej wsi oraz cele szczegółowe strategii, którymi są: zwiększenie opłacalności produkcji rolnej i rybackiej; poprawa jakości życia, infrastruktury i stanu środowiska oraz rozwój przedsiębiorczości, pozarolniczych miejsc pracy i aktywnego społeczeństwa. Pan Minister dodał, że obszarami wpływającymi na osiągnięcie celów strategii są sprawne zarządzanie rozwojem, stabilne finansowanie rozwoju oraz trwała zdolność kreacji i uczenia się.

Na zakończenie swojej wypowiedzi wiceminister Ryszard Zarudzki poinformował, że strategia jest pomysłem na rozwój do roku 2030 i będzie wykorzystana do przygotowania nowego programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2021-2027. Dodał również, że raport z konsultacji będzie opracowany do trzeciego sierpnia br. oraz poprosił o włączenie się Grupy Roboczej ds. KSOW do konsultacji strategii.

Dalszej części posiedzenia Grupy Roboczej ds. KSOW przewodniczył Zastępca Dyrektora Biura Pomocy Technicznej Pan Ryszard Kogut, który poprowadził spotkanie w zastępstwie za Pana Ryszarda Zarudzkiego, Wiceministra Rolnictwa.

Grupa Robocza ds. KSOW przyjęła protokół z ósmego posiedzenia Grupy Roboczej ds. KSOW z dnia 04 grudnia 2018 r.

Następnie przedstawiciel Jednostki Centralnej KSOW – Pan Krzysztof Kwiatkowski z CDR Oddział w Warszawie – przedstawił Sprawozdanie roczne z realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020 za rok 2018 (pobierz prezentację). Grupa Robocza ds. KSOW pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdanie z realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020 za rok 2018.

Kolejnym punktem posiedzenia było podjęcie Uchwały 41 w sprawie odwołania grupy tematycznej do spraw współpracy i komunikacji w ramach KSOW oraz Uchwały nr 42 w sprawie zmiany uchwały nr 4 Grupy Roboczej do spraw KSOW z dnia 12.10.2015 r. w sprawie powołania grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER oraz uchwały nr 6 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 12.10.2015 r. w sprawie powołania grupy tematycznej do spraw innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Zmiany te mają na celu uproszczenie i usprawnienie prac KSOW.

Następnie Pan Krzysztof Kwiatkowski zaprezentował propozycję zmiany dwuletniego Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 (pobierz prezentację).

Opinie Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER dotyczące zmiany Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 przedstawił, w zastępstwie przewodniczących grup tematycznych, Pan Paweł Krzeczunowicz, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Warszawie.

Po wysłuchaniu opinii grup tematycznych Pan  Ryszard Kogut zarządził dyskusję i głosowanie nad uchwałą w sprawie akceptacji dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019, które zakończyło się przyjęciem uchwały.

W dalszej części spotkania poprosił uczestników spotkania o wnioski płynące z konkursu dla partnerów KSOW nr 3/2019 dotyczące etapu oceny wniosków o wybór operacji i ich wyboru, istotne sugestie płynące z tych wniosków dla kolejnego konkursu dla partnerów KSOW oraz zaprosił do dyskusji. Propozycja kontynuacji przygotowań do kolejnego konkursu KSOW na spotkaniu roboczym została przyjęta z zainteresowaniem.

Następnie Pan Paweł Krzeczunowicz przedstawił informacje dotyczące procedury udziału uczestników w wydarzeniach ESROW, zasad finansowania i rozliczania kosztów oraz sprawozdawczości z wydarzeń.

Zgodnie z porządkiem obrad Pan  Ryszard Kogut przedstawił informacje z XI posiedzenia Grupy Sterującej ds. Europejskich Sieci Obszarów Wiejskich (pobierz prezentację, załącznik do prezentacji) a następnie przedstawił projekty formularzy samooceny KSOW, którą Instytucja Zarządzająca zamierza w tym roku przeprowadzić.

Ostatnim punktem porządku obrad dziewiątego posiedzenia Grupy Roboczej ds. KSOW była dyskusja dotycząca propozycji tematów operacji własnych do realizacji w kolejnych latach uwzględniających istotne potrzeby obszarów wiejskich. Pan Paweł Krzeczunowicz przedstawił propozycję, aby w kolejnych konkursach na operacje partnerskie odstąpić od operacji partnerskich na rzecz Działania 5 – Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy – za względu na to, że ostatni nabór do Działania „Współpraca” odbędzie się w roku 2019.

Na zakończenie posiedzenia Pan Ryszard Kogut zaprosił do dyskusji a następnie podsumował dziewiąte posiedzenie grupy roboczej.