Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Partner KSOW: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w partnerstwie z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

Czas trwania projektu: 01.07.2017 – 31.10.2017

Budżet projektu: 104 088,00 zł

Odbiorcy projektu:

  • doradcy rolni (odbiorcy bezpośredni),
  • rolnicy i mieszkańcy wsi (odbiorcy pośredni) poprzez doradców z 16 WODR i wszystkie oddziały CDR, którzy wykorzystają opracowany i wydany materiał.

Działania i efekty projektu:

  • Publikacja pt. „Efektywne gospodarowanie energią elektryczną i cieplną w gospodarstwie rolnym” wydana w nakładzie 7 000 egzemplarzy, w której przedstawiono jak efektywnie wykorzystywać energię elektryczną i cieplną w gospodarstwie rolnym, jak zarządzać energią poprzez odpowiedni dobór taryf i zastosowanie odnawialnych źródeł energii.  
  • Publikacja „Metody ochrony i racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich” wydana w nakładzie 7 000 egzemplarzy wskazuje na  potrzebę oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie, szczególnie w kontekście coraz bardziej odczuwalnych zmian klimatycznych, ale także wdrażanej Dyrektywy wodnej i nowej ustawy Prawo wodne. Publikacja porusza również problem zanieczyszczeń obszarowych, których przyczyną są zarówno niewłaściwe praktyki rolnicze, ale także nieprawidłowa gospodarka ściekami komunalnymi.

Publikacje są dostępne na portalu KSOW w Bibliotece, pod dwoma linkami:


Priorytet 5 PROW: wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym

Cele KSOW

Cel 1: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów

Działanie 13 KSOW: promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) w ramach operacji "Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wydała dwa opracowania: Efektywne gospodarowanie energią elektryczną i cieplną w gospodarstwie rolnym oraz Metody ochrony i racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Rolnictwo jest jednym z głównych dysponentów środowiska naturalnego. Dlatego naturalnym kierunkiem staje się rolnictwo zrównoważone, które wdraża postęp technologiczny, lecz jednocześnie racjonalnie i efektywnie wykorzystuje istniejące zasoby. Temat ten został podjęty w publikacjach.

Pierwszy z zeszytów - Efektywne gospodarowanie energią elektryczną i cieplną w gospodarstwie rolnym,  traktuje o efektywności wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwie rolnym, zarządzaniu energią poprzez odpowiedni dobór taryf i zastosowanie odnawialnych źródeł energii.  Przy tej okazji wskazujemy na zagrożenie,  jakie niesie niska emisja, dotychczas prawie niezauważana na obszarach wiejskich. 

Drugi z zeszytów, Metody ochrony i racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich,  wskazuje na  potrzebę oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie, szczególnie w kontekście coraz bardziej odczuwalnych zmian klimatycznych, ale także wdrażanej Dyrektywy wodnej i nowej ustawy Prawo wodne. Publikacja porusza również problem zanieczyszczeń obszarowych, których przyczyną są zarówno niewłaściwe praktyki rolnicze, ale także nieprawidłowa gospodarka ściekami komunalnymi.

Opracowania stanowią zwarte kompendium wiedzy i prezentują praktyczny aspekt gospodarowania zasobami  na terenach wiejskich.

Publikacje w głównej mierze skierowane są do praktyków, doradców rolnych i rolników i mogą stać się użytecznym źródłem wiedzy i narzędziem wykorzystywanym w codziennej pracy.

Opracowania są również dostępne w wersji elektronicznej w Bibliotece KSOW oraz na stronie FDPA  

Przyjemnej lektury!


Projekt realizowany w ramach Priorytetu 5: Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu