Zespół ekspertów na rzecz wymogów ochrony środowiska i zmian klimatu

Partner KSOW: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Czas trwania projektu: 15.04.2017  – 31.10.2017

Budżet projektu: 64 930,00 zł

Odbiorcy projektu:

 • pracownicy naukowi jednostek badawczych,
 • przedstawiciele organizacji rolników i hodowców,
 • przedstawiciele służb doradczych,
 • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej.

Działania i efekty projektu:

 • 4 spotkania podzielone na elementy seminarium, warsztatu i wyjazdu terenowego, w których łącznie uczestniczyło 120 osób (po 30  osób na każdym spotkaniu). Każde ze spotkań dotyczyło innego tematu:
  • Aktualny stan problematyki ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa.
  • Krajowe wyniki prac badawczych oraz działań szacowania oddziaływań w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa.
  • Wyznaczenie uzupełniających i nowych obszarów badawczych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa.
  • Najefektywniejsze metody redukcji niekorzystnych oddziaływań rolnictwa w zakresie środowiska naturalnego i zmian klimatu oraz możliwości szacowania ich efektów.

Spotkania zostały zrealizowane w różnych miejscach kraju (Nowa Sól, Balice-Modlnica, Puławy, Zamość), a ich lokalizacja związana była z możliwością zaprezentowania innowacyjnych, niskoemisyjnych rozwiązań technologicznych mających na celu ochronę środowiska w wybranych gospodarstwach (wyjazd terenowy). Każdorazowo, spotkania eksperckie obejmowały wykłady poświęcone wybranym elementom problematyki ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, połączone z dyskusją uczestników. Jednocześnie w części warsztatowej zajmowano się aspektami poruszanymi w części seminaryjnej i opracowywano kwestie ich praktycznego zastosowania w rolnictwie tak, żeby uzyskane efekty można było wykorzystać w oficjalnych raportach do KE i ONZ oraz ich agend.

 • 4 opracowania monograficzne podsumowujące seminaria wydane w nakładzie 200 egzemplarzy każde, dotyczące
  • aktualnego stanu problematyki ochrony środowiska i klimatu w sektorze rolnictwa (dostępne w bibliotece KSOW)
  • skatalogowanych dotychczasowych wyników prac naukowych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa (dostępne w bibliotece KSOW)
  • wskazanych uzupełniających i nowych obszarów badawczych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa (dostępne w bibliotece KSOW)
  • najefektywniejszych metod redukcji niekorzystnych oddziaływań rolnictwa w zakresie środowiska naturalnego i zmian klimatu (dostępne w bibliotece KSOW).

Priorytet 5 PROW: wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym

Cele KSOW

Cel 1: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów

Działanie 6 KSOW: ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju