Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Partner KSOW: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytutem Badawczym oraz Fundacją Idealna Gmina.

Czas trwania projektu: 01.04 2018 – 31.10. 2018

Budżet projektu: 112 447,16 zł

Odbiorcy projektu:

 • osoby reprezentujące instytucje na szczeblu centralnym i regionalnym (przedstawiciele kluczowych resortów, urzędów marszałkowskich, środowiska naukowego, oddziałów ARiMR, Biur Geodezji i Terenów Rolnych)  jak i lokalnym (przedstawiciele urzędów gmin wiejskich i  miejsko-wiejskich i starostw powiatowych),  które decydują o kierunkach gospodarki przestrzennej,
 • przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego,
 • rolnicy i mieszkańcy wsi.

Działania i efekty projektu:

 • Seminarium pt. „Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich” w którym uczestniczyły 53 osoby.  Seminarium było również okazją do dyskusji nad problemem ubywających zasobów ziemi rolniczej i ich efektywnego i zrównoważonego wykorzystania. Dyskusja była też próbą sformułowania zaleceń dla osób kształtujących politykę rozwoju i jej przestrzenny wymiar w zakresie prawidłowej gospodarki ziemią. Tematyka spotkania dotyczyła:
  • wykorzystania przestrzeni wiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ziemi rolniczej;
  • zrównoważonego rozwoju w kontekście wykorzystania ziemi, jako dobra wielofunkcyjnego;
  • znaczenia ziemi jako zasobu przyrodniczego w walce ze zmianami klimatycznymi;
  • mechanizmów i interesariuszy wpływających na wykorzystanie ziemi;
  • polityki kształtującej wykorzystanie ziemi;
  • narzędzi PROW wpływających na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, w tym wykorzystanie ziemi;
  • rekomendacji dla polityki wykorzystania ziemi.
 • Publikacja pt. „Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich” wydana w nakładzie 7 000 egzemplarzy dedykowana jest  ziemi rolniczej, ograniczonemu zasobowi naturalnemu, od którego zależy zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.  W opracowaniu zwrócono uwagę na wielofunkcyjny charakter i znaczenie ziemi użytkowanej rolniczo, szczególnie w wymiarze ekonomicznym, w tym bezpieczeństwa żywnościowego, środowiskowym i klimatycznym. Z drugiej strony wskazano również na zagrożenia związane z doraźną, krótkofalową polityką przestrzenną i nieprzemyślanym wyłączaniem gruntów z użytkowania rolniczego i leśnego. 

Publikacja jest dostępna w bibliotece KSOW


Priorytet 5 PROW: wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym

Cele KSOW

Cel 1: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów

Działanie 13 KSOW: promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich