„Eko jemy – nie marnujemy”

Partner KSOW: Polska Izba Żywności Ekologicznej w partnerstwie z Bio Kurier i Poloniak.

Czas trwania projektu: 01.04 2019 – 31.10. 2019

Budżet projektu: 283 663,41 zł (w tym wkład własny 28 898,90 zł)

Odbiorcy projektu:

 • producenci żywności, posiadający atest produkcji metodami ekologicznymi lub będący w trakcie przestawiania gospodarstwa na ekoprodukcję, jak również rolnicy zainteresowani podjęciem  produkcji żywności metodami ekologicznymi i ogólną ekologizacją sposobu wytwarzania żywności a także przetwórcy oraz dystrybutorzy żywności jako interesariusze łańcucha dostaw;
 • konsumenci żywności zainteresowani nabywaniem produktów wysokiej jakości żywieniowej i zdrowotnej, do których należą certyfikowane produkty ekologiczne;
 • media z branży rolniczej, branży spożywczej i rynku żywności ekologicznej oraz media zainteresowane żywieniem, dietą i zdrowym stylem życia.

Działania i efekty projektu:

 • warsztat kulinarny, w którym uczestniczyło 25 przedstawicieli mediów (telewizji, radia, prasy, internetu). Podczas warsztatu uczestnikom przekazano informacje odnoszące się do ekożywności m.in.: sposób produkcji i przetwarzania żywności ekologicznej; cechy wyróżniające i sposób oznakowania ekożywności; znaczenie rolnictwa ekologicznego dla zrównoważonego rozwoju wsi i tworzenia zielonych miejsc pracy; właściwe przechowywanie żywności, zapobieganie marnotrawstwu żywności; sposób postępowania z nieskonsumowaną żywnością i z odpadkami organicznymi.
 • Konferencja zorganizowana w trakcie trwania dwudniowych targów ekologicznych BIOEXPO w Nadarzynie, w której uczestniczyło 100 osób. Tematem konferencji, w części adresowanej do producentów żywności, rolników, przetwórców oraz dystrybutorów żywności, były kwestie związane z zaletami produkcji ekologicznej oraz rozwojem innowacyjnych kanałów sprzedaży ekoproduktów, w tym rozwojem współpracy gospodarczej w ramach krótkich łańcuchów dostaw i nawiązywania bezpośrednich relacji rynkowych między producentami a konsumentami. Natomiast w części konferencji adresowanej do dziennikarzy przedstawiono: różnice między konwencjonalnym a ekologicznym sposobem produkcji i przetwarzania żywności ekologicznej; zalety ekoproduktów, sposoby oznakowania ekożywności; znaczenie rolnictwa ekologicznego dla zrównoważonego rozwoju wsi i tworzenia zielonych miejsc pracy; krótkie kanały sprzedaży; sposoby proekologicznego postępowania z nieskonsumowaną żywnością i z odpadkami organicznymi i tym samym zapobiegania marnotrawstwu żywności.
 • Stoisko wystawiennicze podczas 3 wydarzeń branżowych (Targi Natura Foods w Łodzi, piknik rodzinny w ramach Narodowego Dnia Sportu, targi ekologiczne BIOEXPO w Warsaw PTAK Expo). Działania informacyjno-promocyjne prowadzone na stoiskach skierowane były do producentów żywności, pozostałych podmiotów branży żywności ekologicznej tworzących łańcuch dostaw, oraz konsumentów i potencjalnych konsumentów ekoproduktów obecnych na wydarzeniach. Na stoiskach konsumenci mogli dowiedzieć się o różnicach między żywnością ekologiczną i konwencjonalną, ekologicznym stylu życia i konsumpcji, w tym zdrowym żywieniu dzieci i rodziny, problemie marnotrawstwa żywności i sposobom przeciwdziałania mu, zasadach wytwarzania żywności w gospodarstwach ekologicznych i sposobach ich funkcjonowania, nabywaniu żywności poprzez krótkie łańcuchy dostaw i korzyściach z tym związanych. Na stoiskach były również udzielane informacje producentom i dystrybutorom zainteresowanym rozwojem ekologicznych metod produkcji i dystrybucji swoich produktów, w tym współpracą branżową oraz tworzeniem i udziałem w krótkich łańcuchach dostaw żywności.
 • Foldery informacyjno-promocyjne, które stanowiły kompendium wiedzy na temat potrzeb i zalet wprowadzania produktów ekologicznych na poszczególnych etapach łańcucha dostaw, jak również podejmowania praktyk przeciwdziałających marnotrawieniu żywności. Foldery dystrybuowane były na targach i wydarzeniach branżowych, poprzez członków Polskiej Izby Żywności Ekologicznej oraz wśród dziennikarzy. Adresowane zostały do trzech grup odbiorców:
  • rolników i przetwórców polskiej żywności ekologicznej – nakład 1 000 sztuk,
  • konsumentów – nakład 10 000 sztuk,
  • dystrybutorów żywności ekologicznej - sklepy detaliczne – nakład 1 000 sztuk.
 • Analiza poziomu marnotrawienia żywności w kontekście rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce została przeprowadzona na podstawie najnowszych danych i badań w zakresie strat i marnotrawstwa żywności, upowszechniania się tendencji proekologicznych oraz rozwoju rynku ekożywności. Analiza została przeprowadzona w oparciu o szerokie spektrum materiałów badawczych oraz dane z ankiet skierowanych do producentów i konsumentów produktów ekologicznych. Z wykonanych badań i analiz został sporządzony raport, który jest dostępny w bibliotece KSOW.
 • Filmy poradnikowe typu „lifehack”, w których zostały przedstawione ciekawe rozwiązania promujące proekologiczne postawy: właściwej identyfikacji produktów ekologicznych; odpowiedzialnych zakupów; zapobiegania marnowaniu żywności; unikaniu odpadów Zero Waste. Filmy są dostępne na fanpage’u kampanii na Facebooku. Można je również obejrzeć w filmotece KSOW.
 • Informacje prasowe wraz z infografikami prasowymi przekazanych dziennikarzom i blogerom, którzy wykorzystali je na swoich stronach internetowych. Informacje prasowe zachęcały do sięgania po żywność ekologiczną oraz promowały racjonalne gospodarowanie żywnością, tak by ograniczyć jej marnowanie. Materiały zostały opublikowane również na stronie projektu.
 • Internetowe artykuły informacyjno-edukacyjnych promujących walory żywności ekologicznej oraz zachęcających do niemarnowania jedzenia zamieszczonych na stronie projektu.
 • Kampania informacyjno-promocyjna na FB w trakcie, której opublikowano ponad 90 postów dotyczących m.in. żywności ekologicznej oraz zapobiegania marnowania jedzenia.
 • Kampania edukacyjna producentów ekologicznych, która polegała na mailowym przekazaniu rolnikom, producentom, przetwórcom oraz dystrybutorom ekologicznym informacji i instrukcji w jaki sposób można przeciwdziałać marnotrawieniu żywności na początkowych etapach łańcucha dostaw i ograniczyć wynikające z tego straty.
 • Kampania z udziałem blogera/ influencera mającego duże dotarcie w mediach społecznościowych, który po wizycie w certyfikowanym gospodarstwie ekologicznym zamieścił na swoim blogu informację, w jaki sposób powstaje żywność ekologiczna, przedstawił jej walory a także poruszył kwestię potrzeby przeciwdziałania marnowaniu żywności i tego, co każdy z nas może zrobić, aby temu zapobiegać.

Priorytet 5 PROW: wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym

Cele KSOW

Cel 1: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów

Cel 3: informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym

Działanie 13 KSOW: promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich